CYTA: Νέες Θέσεις Εργασίας

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Location: Κύπρος
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 14 ώρες
Reference Number: FJ171466

Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Cyta δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων, οι οποίες αφορούν εργασία σε οποιοδήποτε γραφείο ή Υπηρεσία της ανά την Κύπρο.

 

Λειτουργοί Β (Προσωπικό Πληροφορικής) (Ασφάλεια Συστημάτων, Δικτύων και Πληροφοριών)

(Αρ. Προκήρυξης: 1/2023)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πρώτο Πανεπιστημιακό Πτυχίο ή Μεταπτυχιακός τίτλος σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα: Κυβερνοασφάλεια, Ασφάλεια Πληροφοριών, Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής.

ή

 • Συνδυασμός Πρώτου Πανεπιστημιακού Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου ή ισότιμα προσόντα αποδεκτά από τη Cyta για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης, σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα:
  Πληροφορική, Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

και

Αναγνωρισμένο επίσημο τίτλο ή πιστοποιητικό εξετάσεων σε ένα από τα ακόλουθα θέματα: Κυβερνοασφάλειας, Ασφάλειας Πληροφοριών ή Συστημάτων Ασφάλειας (όπως CISSP, CISA, CISM, CEH, ECSA, LPT, GIAC, CCNA Security, CCNP Security, ISO27001 LI, ISO27001 LA, ISO27005 RM, OSCP κ.ά.).

 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Εγγραφή (σε ισχύ) στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ στον αντίστοιχο κλάδο σπουδών.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Παρακολούθηση συστημάτων ασφάλειας και χειρισμός περιστατικών ασφάλειας (incident response).
 • Ανάπτυξη και διαχείριση διαδικασιών αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας (Incident response procedures).
 • Διενέργεια ελέγχων ασφάλειας (penetration testing, security assessment, red team testing, κτλ).
 • Λειτουργία υποδομής και εξοπλισμού ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών.
 • Λειτουργία συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης περιστατικών ασφάλειας.
 • Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής ασφάλειας δικτύων και υπηρεσιών σε τεχνικό επίπεδο.
 • Έλεγχος και μελέτη των μηχανισμών ασφάλειας της Cyta και υποβολή προτάσεων βελτίωσης.
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων διαχείρισης δικτύων.
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων ανατεθούν στον/στην υπάλληλο από τη Cyta, περιλαμβανομένων και διοικητικών καθηκόντων, σύμφωνα με τους περί Προσωπικού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικούς Κανονισμούς.

 

Τα πιο κάτω είναι τα ισχύοντα κατά την ημερομηνία της παρούσας προκήρυξης. Οι όροι εργoδότησης και τα ωφελήματα των υπαλλήλων της Cyta προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Γενικούς Κανονισμούς Προσωπικού και άλλη σχετική νομοθεσία καθώς και απoφάσεις του Δοικητικού Συμβουλίου της Cyta κ.ά.

 

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

 • Με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα ωράρια.
 • Αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας, το ωράριο μπορεί να περιλαμβάνει:
  – εργασία με σύστημα βάρδιας σε 24ωρη βάση (εξαήμερο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας με εργασία κατά τα Σαββατοκυρίακα και Αργίες),
  – πενθήμερο ωράριο εργασίας περιλαμβανομένου και του Σαββάτου.

 

ΑΠΟΛΑΒΕΣ/ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ:

 • Μισθολογικές Κλίμακες: C8-2-C8-C10-C11-C12+2
 • Σημερινός μηνιαίος ακαθάριστος μισθός: €1.971,48
 • Δυνατότητα αρχικής τοποθέτησης μέχρι την κλίμακα C8, με βάση τις πρόνοιες των Συλλογικών Συμβάσεων, ανάλογα με τα προσόντα και την πείρα που κατέχει ο/η διοριζόμενος/η σχετικά με τις πιο πάνω θέσεις.
 • 13ος μισθός, Ταμείο Συμπληρωματικών Παροχών Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης κ.α.
 • Ταμείο Προνοίας Μόνιμου Μηνιαίου Προσωπικού ή Ταμείο Συντάξεων ανάλογα του τι θα ισχύει κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 • Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ηλικία άνω των 17 ετών.
 • Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές ή συμπλήρωση άοπλης θητείας ή εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας όπου ισχύει, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Πολύ καλή κατάσταση υγείας και φυσική καταλληλότητα σε βαθμό που να επιτρέπουν τη διεκπεραίωση των καθηκόντων της θέσης, αποτελούν ουσιαστικές και καθοριστικές επαγγελματικές προϋποθέσεις και θα αξιολογούνται μέσω των κατάλληλων ιατρικών εξετάσεων.
 • Η καταδίκη επί συγκεκριμένων αδικημάτων και η απόλυση ή τερματισμός υπηρεσιών από τη Cyta ή τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφέρει ανικανότητα για πρόσληψη.

 

Σημειώσεις:

Οι αιτητές/τριες πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Οι αιτητές θα κληθούν να αποστείλουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά πιστοποιητικά περιλαμβανομένων βεβαιώσεων αντιστοιχίας/ισοτιμίας από τα αρμόδια σώματα (όπου ισχύει) ή/και απαιτούμενων βεβαιώσεων εγγραφής σε Επαγγελματικό Σώμα (όπου ισχύει), εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου που θα καθοριστεί μετά τη γραπτή εξέταση. Σημειώνεται ότι όλα τα πτυχία/διπλώματα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη αναλυτική κατάσταση μαθημάτων και βαθμολογίες καθώς και επίσημα πιστοποιημένη μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (όπου ισχύει). Πριν από την προσφορά διορισμού για πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η γνησιότητα των απαιτούμενων εγγράφων.

 


 

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της ιστοσελίδας της Cyta: www.cyta.com.cy/careers. Αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές από τις 9:00 π.μ. την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 μέχρι και τις 12:00 (το μεσημέρι) την Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2023.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταβάλουν τίμημα υποβολής αίτησης το οποίο ανέρχεται σε €30. Το τίμημα υποβολής αίτησης θα πρέπει να καταβληθεί ηλεκτρονικά (μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας) μαζί με την αίτηση. Τονίζεται ότι το τίμημα υποβολής αίτησης δεν θα επιστρέφεται για κανένα λόγο.

Οδηγίες για συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και καταβολή του τιμήματος συμμετοχής θα υπάρχουν στην πιο πάνω ιστοσελίδα. Δεκτές θα γίνονται μόνο οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός της πιο πάνω προθεσμίας, μέσω της πιο πάνω ιστοσελίδας και αφού καταβληθεί το απαιτούμενο τίμημα υποβολής αίτησης (Οριστική Υποβολή και Πληρωμή).

Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/2009) ως έχει τροποποιηθεί, θα πρέπει να σημειώσουν με ✓ στην αίτησή τους ότι επιθυμούν να αξιολογηθούν στο πλαίσιο του πιο πάνω Νόμου.

 

Γραπτές και Προφορικές Εξετάσεις:

Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων αυτών διέπεται από τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 1998 (Ν.6(Ι)/1998) ως έχει τροποποιηθεί και του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/2009) ως έχει τροποποιηθεί.

Όλοι οι αιτητές/τριες που έχουν υποβάλει οριστικά την αίτησή τους και έχουν καταβάλει το απαιτούμενο τίμημα υποβολής αίτησης, θα κληθούν σε γραπτή εξέταση. Η γραπτή εξέταση θα διεξαχθεί στη Λευκωσία.

Ακολούθως, σε προφορική εξέταση θα κληθεί αριθμός υποψηφίων αναλόγως του αριθμού των κενών θέσεων σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 1998 (Ν.6(Ι)/1998) ως έχει τροποποιηθεί, έχουν πετύχει στη γραπτή εξέταση και πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Στο τέλος της διαδικασίας θα καταρτιστεί Πίνακας Διοριστέων με βάση την τελική σειρά κατάταξης. Με βάση τον πίνακα αυτό θα γίνεται η πλήρωση θέσεων που είναι κενές κατά την ημερομηνία καταρτισμού του και για θέσεις που θα κεvωθoύv στo διάστημα ενός χρόvoυ από την ημερομηνία καταρτισμού του.

 


 

Σημειώνεται ότι η ενημέρωση των υποψηφίων στα διάφορα στάδια της διαδικασίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή/και γραπτών μηνυμάτων με βάση τα στοιχεία που δηλώνουν στην αίτησή τους. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να ελέγχουν το Spam/Junk Folder στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (email) καθώς και ότι δεν υπάρχει φραγή στο κινητό τους τηλέφωνο για παραλαβή των γραπτών μηνυμάτων (sms). Τονίζεται ότι είναι ευθύνη των αιτητών να ενημερώσουν τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού της Cyta, σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας τους διαφοροποιηθούν σε οποιοδήποτε στάδιο σε σχέση με αυτά που θα υποβάλουν αρχικά στην αίτησή τους. Αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω της αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο [email protected], στο οποίο θα πρέπει να αναγράψουν τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, αριθμό υποψηφίου και τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν διαφοροποιηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να αποκλειστούν από τη διαδικασία αφού δεν θα είναι εφικτός ο εντοπισμός τους από τη Cyta. Η Cyta ουδεμία ευθύνη φέρει για τον μη εντοπισμό ή/και ενημέρωση υποψηφίων σε περίπτωση διαφοροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας τους ή/και αδυναμίας επικοινωνίας για λόγους που αφορούν ευθύνη υπό τον έλεγχο του υποψηφίου (π.χ. φραγή στη λήψη μηνυμάτων, μη έλεγχος όλων των φακέλων μηνυμάτων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.ά.).

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποτείνονται στο τηλέφωνο: 22701888 (Δευτέρα-Παρασκευή 8:00-13:30).

 


Προκήρυξη

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Αίτησης

Συχνές Ερωτήσεις


Καταχώρηση Αίτησης

 

Κύπρος