Κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Λειτουργίας Αγοράς ΔΣΜΚ

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 6 ημέρες
Λήγει σε 1 εβδομάδα
Reference Number: FJ172327

Περιγραφή Θέσης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΣΜΚ

 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Λειτουργίας Αγοράς ΔΣΜΚ. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Ο μισθός της θέσης είναι στην εγκεκριμένη μισθοδοτική Κλίμακα Α15(ί): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813, 80.433, στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται στον ΔΣΜΚ, στο Έντυπο «Αίτηση για Πρόσληψη» (ΔΠ/26/2023-Ε), και παραδίδονται στον ΔΣΜΚ έναντι «Απόδειξης Παραλαβής» (ΔΠ/27/2023-Ε) ή αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από την 31 η Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00.

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

 

2.1. Καθήκοντα και ευθύνες:

(1)    Προΐσταται της Διεύθυνσης Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού του ΔΣΜΚ και είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, την ομαλή λειτουργία και τον συντονισμό του προσωπικού με σκοπό την άρτια και αποτελεσματική εκτέλεση των δραστηριοτήτων και την επίτευξη των στόχων της.

(2)    Αντικαθιστά τον Εκτελεστικό Διευθυντή του ΔΣΜΚ όταν αυτός απουσιάζει κατόπιν σχετικής οδηγίας του.

(3)    Είναι υπεύθυνος για την καθημερινή λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού κατά τα προβλεπόμενα στους εκάστοτε εν ισχύι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΚΑΗ), εφαρμόζοντας πιστά τον Νόμο που προβλέπει για τη ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού Ν.130(Ι)/2021 με τις μετέπειτα τροποποιήσεις του.

(4)   Μεριμνά για την τροποποίηση των ΚΑΗ προβαίνοντας σε εισηγήσεις στον Εκτελεστικό Διευθυντή ΔΣΜΚ.

(5)   Ενεργεί σύμφωνα με τους εν ισχύ «περί Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Προσωπικού) Κανονισμούς» και ασκεί τις αρμοδιότητες που απορρέουν από αυτούς.

(6)    Συμμετέχει στη Διευρυμένη Ειδική Επιτροπή ΔΣΜΚ η οποία θα έχει την ευθύνη η οποία εξετάζει και αποφασίζει για όλα τα θέματα που άπτονται της πλήρωσης ή/και των προαγωγών του υπόλοιπου προσωπικού του ΔΣΜΚ.

(7)   Συμμετέχει στην Πειθαρχική Επιτροπή ΔΣΜΚ για πειθαρχικά ζητήματα που αφορούν το προσωπικό του ΔΣΜΚ.

(8)    Φροντίζει να διατηρεί συνεχώς ενήμερο, για όλες τις εξελίξεις εντός της Διεύθυνσής του, τον Εκτελεστικό Διευθυντή ΔΣΜΚ.

(9)    Εκδίδει Οδηγίες και Εγκυκλίους που σχετίζονται με τη Λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού.

(10)  Καθοδηγεί και κατευθύνει την επίλυση εσωτερικών λειτουργικών θεμάτων που αφορούν στην έρευνα παρακολούθησης της αγοράς και προωθεί λύσεις και πρακτικές για την επίλυση διαφορών που αφορούν τους τελικούς διακανονισμούς των συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού.

(11)  Διασφαλίζει ότι όλα τα Τμήματα που βρίσκονται κάτω από την εποπτεία του, έχουν τα κατάλληλα μέσα και προσωπικό, για να ανταποκριθούν ποιοτικά και αξιόπιστα στις ανάγκες της Αγοράς Ηλεκτρισμού.

(12)   Συνεργάζεται με τους Βοηθούς Διευθυντές του για αναγνώριση προβλημάτων σχετικά με τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού και ειδικότερα τις απαιτήσεις των Συμμετεχόντων και του Λειτουργού του Συστήματος, καθώς και για εντοπισμό διαδικασιών που πιθανόν να χρήζουν βελτίωσης.

(13)  Είναι υπεύθυνος στην προώθηση όλων των αναγκαίων τροποποιήσεων στο λογισμικό διαχείρισης της Αγοράς ώστε να εφαρμόζονται πιστά οι εν ισχύι ΚΑΗ.

(14)  Διασφαλίζει την ποιότητα των επιχειρησιακών και τεχνικών λύσεων που υιοθετούνται στη διαχείριση της Αγοράς Ηλεκτρισμού.

(15)   Παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του Τομέα του.

(16)  Εκπροσωπεί τον ΔΣΜΚ σε ομάδες εργασίας και επιτροπές στην Κύπρο και σε φορείς και οργανισμούς του εξωτερικού σε θέματα που αφορούν στον Τομέα του.

(17)  Αξιολογεί τις ανάγκες για εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού του Τομέα Αγοράς του ΔΣΜΚ και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις στον εκτελεστικό Διευθυντή ΔΣΜΚ.

(18)  Ετοιμάζει προγράμματα, προβλέψεις και προϋπολογισμούς για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και τις δαπάνες λειτουργίας για τις διεργασίες για τις οποίες είναι υπεύθυνος.

(19)  Επιβλέπει τον προγραμματισμό και προϋπολογισμό των δαπανών για λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού και έγκαιρη προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες του τομέα.

(20)  Είναι υπεύθυνος για την ετοιμασία του μέρους της Ετήσιας Έκθεσης του ΔΣΜΚ που αφορά στον Τομέα του.

(21)  Βεβαιώνεται ότι υπάρχει συμμόρφωση με τις προτεραιότητες και προγράμματα που καθορίζονται από τον Εκτελεστικό Διευθυντή ΔΣΜΚ.

(22)  Αναθέτει ή/και συμμετέχει/συντονίζει μελέτες, προδιαγραφές και προγράμματα αναφορικά με τη Λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού.

(23)  Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα σχετίζονται με τη θέση του, που είναι δυνατόν να του ανατεθούν από τον Εκτελεστικό Διευθυντή ΔΣΜΚ.

 

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:

(1)  Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Ηλεκτρολογική ή Μηχανολογική ή στην Ηλεκτρονική Μηχανική ή στην Επιστήμη της Πληροφορικής ή στη Φυσική ή στα Μαθηματικά ή στα Οικονομικά ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

(Σημ.: Ο όρος «Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος» περιλαμβάνει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(2)  Οι υποψήφιοι που κατέχουν προσόντα σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο κλάδο Μηχανικής Επιστήμης του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

(3)  Δεκαετής πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης σε υπεύθυνη θέση από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε διευθυντικά/εποπτικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών και προσωπικού.

(4)  Πολύ καλή γνώση του νομοθετικού πλαισίου που προβλέπει για τη ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού και καλή γνώση της αποστολής, των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του ΔΣΜΚ.

(5)  Ακεραιότητα χαρακτήρα, ηγετικά χαρίσματα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία, ισχυρή και ευχάριστη προσωπικότητα, επικοινωνιακή ικανότητα.

(6)  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

 

3. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 13 των περί Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Προσωπικού) Κανονισμών του 2022, « Κανένας δεν διορίζεται σε θέση στον ΔΣΜΚ εκτός εάν-

(α) Κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα που καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας για τη συγκεκριμένη θέση,

(β) έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές,

(γ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, ή δεν έχει επιβληθεί σε αυτόν ποινή φυλάκισης για την τέλεση οποιουδήποτε αδικήματος,

(δ) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχει τερματίσει τις υπηρεσίες του από την δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία της Δημοκρατίας, από οργανισμό δημοσίου δικαίου ή από τον ΔΣΜΚ ή κράτος μέλος ή όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιτίας της διάπραξης από αυτόν πειθαρχικού παραπτώματος,

(ε) πιστοποιείται από ιατρό που ορίζεται από την Αρμόδια Επιτροπή ως κατάλληλος από πλευράς υγείας για τη θέση στην οποία θα διοριστεί, ύστερα από ιατρική εξέταση,

(στ) είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους:

Νοείται ότι, η Διευρυμένη Ειδική Επιτροπή ΔΣΜΚ δύναται να προβαίνει σε επί συ μ βάσει διορισμό για ορισμένο χρονικό διάστημα ή σε μόνιμη βάση προσώπου που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό δύναται να διοριστεί-

(i) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα ή

(ii) σε μόνιμη βάση εάν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) χρόνια.

 

4. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις, θα πρέπει να είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφα όλων των αναγκαίων στοιχείων και πιστοποιητικών:

(α) Βιογραφικό υπό μορφή Europass

(β) Απολυτήριο Λυκείου

(γ) Πανεπιστημιακό/ά Δίπλωμα/τα ή τίτλος/οι ή ισότιμο/α προσόν/τα

(δ) Πιστοποιητικό Εγγραφής στον οικείο κλάδο Μηχανικής Επιστήμης του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, για τους υποψήφιους που κατέχουν προσόντα σε κλάδο της Μηχανικής

(ε) Επαγγελματικές βεβαιώσεις για την πείρα στις οποίες να αναφέρεται ο εργοδότης, η περίοδος εργοδότησης, η θέση και το αντικείμενο της εργασίας και αντίγραφα κοινωνικών ασφαλίσεων ή αντίστοιχων φορέων άλλων χωρών*

(στ) Πιστοποιητικό Γέννησης

(ζ) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (για τους Κύπριους άρρενες υποψηφίους)

(η) Πιστοποίηση Γλωσσών

(θ) Πιστοποιητικά εκπαίδευσης ή εξετάσεων ή άλλων προσόντων που αναφέρονται στην αίτηση.

Σημείωση: Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση σε μια από τις πιο πάνω γλώσσες. Νοείται ότι η γνησιότητα των αντιγράφων θα επιβεβαιωθεί πριν από την πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου.

Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα Πιστοποιητικά, σε σχέση με τα Απαιτούμενα Προσόντα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη (*με εξαίρεση μόνο τα αντίγραφα κοινωνικών ασφαλίσεων ή αντίστοιχων φορέων άλλων χωρών τα οποία πρέπει να επισυναφθούν πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης).

Να σημειωθεί ότι με βάση τον Νόμο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση, Νόμος του 2002 (Ν. 205(1)72002), άνδρες και γυναίκες απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης απαγορευμένης οποιοσδήποτε άμεσης ή έμμεσης διακρίσεως λόγω φύλου. Ως εκ τούτου η διεκδίκηση θέσεων γίνεται με ίσους όρους για άτομα και των δύο φύλων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο «Αίτηση για Πρόσληψη» (ΔΠ/26/2023-Ε) από τα Γραφεία του ΔΣΜΚ (Ευαγγελίστριας 68, 2057 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος), καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ www.dsm.org.cy.

Κύπρος, Λευκωσία