Κενή θέση Βοηθού Αρχισυντάκτη στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ)

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 6 ημέρες
Λήγει σε 1 εβδομάδα
Reference Number: FJ172331

Περιγραφή Θέσης

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Βοηθού Αρχισυντάκτη στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) (θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής), εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα All (επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις) 40.525 – 56.915 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι ανάγκες του ΚΥΠΕ είναι για Βοηθό Αρχισυντάκτη στο ελληνοαγγλικό τμήμα, ως εκ τούτου, η τουρκική γλώσσα δεν περιλαμβάνεται στα απαραίτητα προσόντα.

Στο βασικό μισθό της θέσης που αναφέρεται πιο πάνω, προστίθενται και οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που θα έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται το τιμαριθμικό επίδομα που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Περαιτέρω σημειώνεται ότι, αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών που θα διοριστούν, εφαρμόζεται η παράγραφος 5(a) του Προϋπολογισμού του ΚΥΠΕ (Μείωση κλιμάκων εισδοχής) που παραπέμπει στο παράρτημα του Νόμου (Μισθολογικές Κλίμακες) όπου γίνεται αναφορά στο Νόμο 56(Ι)/2018 που Προνοεί περί Αναδιαρθρώσεων Μισθολογίου και έχει υιοθετηθεί από το ΚΥΠΕ.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

(α) Προΐσταται των μελών συντακτικής ομάδας και άλλου προσωπικού και προγραμματίζει, οργανώνει, κατανέμει και ελέγχει την εργασία τους.

(β) Παρακολουθεί την κυπριακή και διεθνή επικαιρότητα, αναζητεί και συγκεντρώνει ειδησεογραφικά στοιχεία, πληροφορίες και άλλο υλικό, αξιολογεί το υλικό αυτό και συντάσσει ειδήσεις, ανταποκρίσεις, ρεπορτάζ και αναλύσεις.

(γ) Καλύπτει ειδησεογραφικά διάφορα γεγονότα και εκδηλώσεις στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό και συντάσσει σχετικές ειδήσεις, ανταποκρίσεις, ρεπορτάζ και αναλύσεις.

(δ) Παίρνει συνεντεύξεις από προσωπικότητες και καλύπτει δημοσιογραφικές διασκέψεις στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό.

(ε) Μεταφράζει ειδήσεις, ανταποκρίσεις, ρεπορτάζ και αναλύσεις.

(στ) Γράφει κείμενα για έντυπα και άλλες εκδόσεις του ΚΥΠΕ.

(ζ) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο υπάλληλος χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό.

(η) Συνδυάζει κείμενο με φωτογραφία, γραφική παράσταση και άλλα παρόμοια στοιχεία που ενισχύουν την ειδησεογραφία, αναλαμβάνει ή/και επιμελείται μοντάζ ήχου ή/και εικόνας δημοσιογραφικού υλικού ή/και εκφώνησης ειδήσεων, ανταποκρίσεων, ρεπορτάζ και αναλύσεων.

(θ) Βοηθά τον Αρχισυντάκτη στην άσκηση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει στην απουσία του, κατόπιν σχετικής ανάθεσης.

(ι) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημ.: Η φύση των καθηκόντων της θέσης δυνατό να συνεπάγεται απασχόληση και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας του ΚΥΠΕ, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα, καθώς και απασχόληση με το σύστημα βάρδιας.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

(1)   Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Δημοσιογραφία, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνία, Πολιτικές Επιστήμες, Διεθνείς Σχέσεις, Νομικά, Οικονομικά, Φιλολογία, Τουρκικές Σπουδές, Ευρωπαϊκές Σπουδές, Ιστορία, Κοινωνιολογία.

(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(2)   Πενταετής τουλάχιστον δημοσιογραφική πείρα που αποκτήθηκε με πλήρη απασχόληση σε μέσο μαζικής ενημέρωσης.

(3)    Πολύ καλή γνώση για την κυπριακή και τη διεθνή επικαιρότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά τα σημαντικά ζητήματα της Κύπρου και τα μεγάλα διεθνή θέματα.

(4)    Καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένου, της αξιοποίησης του διαδικτύου και της αποστολής και λήψης μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η οποία θα διαπιστώνεται με επιτυχία σε ειδική γραπτή εξέταση που θα διεξάγεται από το ΚΥΠΕ.

(5)   Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(6)   Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Τουρκικής γλώσσας. Πολύ καλή γνώση της τρίτης γλώσσας ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας, θα αποτελεί πλεονέκτημα.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν, την αίτηση για διορισμό στο ΚΥΠΕ η οποία θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης και όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για ακαδημαϊκά προσόντα, πείρα κ.ά. Το πλεονέκτημα θα δίνεται μόνο σε όσους προσκομίσουν τις απαραίτητες βεβαιώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν τέλος συμμετοχής, το οποίο έχει ορισθεί στα €50. Το ποσό αυτό θα πρέπει να κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του ΚΥΠΕ, Τράπεζα Κύπρου, αρ. λογαριασμού 0174 01 007474, IBAN no.: CY86 0020 0174 0000 0001 0074 7400, και αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής, με ημερομηνία προγενέστερη της Παρασκευής, 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00, στο οποίο θα πρέπει να φαίνεται το όνομα του υποψηφίου, και η δικαιολογία της πληρωμής «Τέλος συμμετοχής για την πλήρωση θέσης Β. Αρχισυντάκτη στο ΚΥΠΕ» να επισυνάπτεται μαζί με την αίτηση. Σημειώνεται ότι το τέλος συμμετοχής δεν επιστρέφετε».

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 13:00 της Παρασκευής, 31 Μαρτίου 2023, στο Κιβώτιο Αιτήσεων του ΚΥΠΕ στα Γραφεία του Πρακτορείου, Λεωφόρος Γλαύκου Κληρίδη 21, Κτήριο ΚΕΜΑ, 3ος όροφος, 2107 Αγλαντζιά, Λευκωσία. Εναλλακτικά, οι αιτήσεις μπορεί να σταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση P.O. BOX 23947, CY-1687 Λευκωσία, με συστημένο ταχυδρομείο.

 

Οι ώρες τοποθέτησης αιτήσεων στο Κιβώτιο Αιτήσεων του ΚΥΠΕ είναι:

08:45 – 14:45 (Δευτέρα – Παρασκευή)

Την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023, τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ΜΟΝΟ μέχρι τις 13:00. Καμία εκπρόθεσμη αίτηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Επίσης, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες στο έντυπο για διορισμό στο ΚΥΠΕ και δεν συνοδεύονται από το Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης, την απόδειξη πληρωμής του τέλους συμμετοχής (50 ευρώ) καθώς και τα αναγκαία πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση για πρόσληψη, το Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης, καθώς και την προκήρυξη/το Σχέδιο Υπηρεσίας της πιο πάνω θέσης, στο οποίο αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και οι ευθύνες της θέσης, από την ιστοσελίδα του ΚΥΠΕ στη διεύθυνση www.cna.org.cy. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αποτείνονται στο ΚΥΠΕ, στο τηλέφωνο 22556012.

 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα πιο κάτω αντίγραφα:

  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Ακαδημαϊκά Προσόντα
  • Πιστοποιητικό Γέννησης
  • Βεβαίωση συμπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγής από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους)
  • Πιστοποιητικά εκπαίδευσης ή εξετάσεων ή άλλων προσόντων που αναφέρονται στην αίτηση
  • Επίσημα πιστοποιητικά βεβαίωσης της πείρας στα οποία να αναφέρεται ο εργοδότης, η περίοδος εργοδότησης, η θέση και το αντικείμενο της εργασίας
  • Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης

Σημ.: Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση σε μια από τις πιο πάνω γλώσσες. Νοείται ότι η γνησιότητα των αντιγράφων θα επιβεβαιωθεί πριν από την πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου.

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα από το Σχέδιο Υπηρεσίας θα κληθούν σε γραπτές εξετάσεις. Σε προφορική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός επττυχόντων στις γραπτές εξετάσεις, κατά σειρά επιτυχίας, ίσος με το τριπλάσιο των δημοσιευμένων κενών θέσεων. Αν ο αριθμός των επττυχόντων είναι μικρότερος από τον τριπλάσιο των δημοσιευμένων κενών θέσεων θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη όλοι όσοι έχουν επιτύχει.

Κύπρος, Λευκωσία