Γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α8) Προγραμματιστή Πληροφορικής για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Κυβερνητικές, Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες
Τύπος Απασχόλησης: Προσωρινή Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 3 εβδομάδες
Λήγει σε 6 ημέρες
Reference Number: FJ175125

Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α8) Προγραμματιστή Πληροφορικής για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.

 

1.  Καθήκοντα και Ευθύνες

1.1. Υποστηρίζει ενεργά τη Μονάδα Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας (ΥΒΤ) για την Ψηφιοποίηση Υπηρεσιών και την Υλοποίηση και Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών του ΥΕΕΒ.

1.2. Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την εφαρμογή, ανάπτυξη, συντήρηση και βελτίωση της πληροφορικής για τις ανάγκες της ΥΒΤ με βάση τα καθορισμένα πρότυπα ή/και μεθοδολογίες, περιλαμβανομένων των πιο κάτω:

α. Σχεδίασμά, ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση, επέκταση, τροποποίηση και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής περιλαμβανομένων προγραμμάτων, υποδομών, βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονικών διασυνδέσεων, διαδικτυακών εφαρμογών και ιστοσελίδων.

β. Καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων, μελέτη και εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών, διενέργεια δοκιμαστικών και άλλων (ποσοτικών/ποιοτικών) ελέγχων, αποδοχή και παραλαβή παραδοτέων, αξιολόγηση προσφορών, εκπόνηση αναφορών, μελετών και προτύπων.

γ. Επεξεργασία δεδομένων, ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων, αναφορών και γραφικής αναπαράστασης δεδομένων.

δ. Διαχείριση και παρακολούθηση Έργων Πληροφορικής και Συμβάσεων.

ε. Υποστήριξη ή/και εκπαίδευση προσωπικού σε τομείς εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας.

1.3. Συμμορφώνεται με τους Εθνικούς και Κοινοτικούς Κανονισμούς εφαρμογής των Ταμείων.

1.4. Αναφέρεται στον Διευθυντή της ΥΒΤ ή/και σε εξουσιοδοτημένο Λειτουργό της Υπηρεσίας.

1.5. Εχεμύθεια, τήρηση επαγγελματικού απορρήτου και εμπιστευτικότητας, ακεραιότητα χαρακτήρα.

1.6. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

2.  Απαιτούμενα προσόντα

2.1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν, τουλάχιστον τριετούς φοίτησης σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο, σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό θεμάτων:

Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και Πληροφορικής (περιλαμβανομένων των Computer Science, Software Engineering, Management Information Systems, Information Technology), Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και Πληροφορικής, Υπολογιστική Μηχανική, Σχεδίασμά και Εγκατάσταση Ιστοσελίδων Internet, Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφοριών ή/και Πληροφορικής.

2.2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (Σημείωση: Ενόψει Απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/201, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους/τις υποψηφίους/ες είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων, είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy)).

(Σημ. ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

 

3.  Πρόσθετα Προσόντα

Τα πιο κάτω πρόσθετα προσόντα δεν αποτελούν προϋπόθεση για διεκδίκηση της θέσης αλλά θα αποτελούν πλεονέκτημα για κατάταξη των υποψηφίων με βάση τα Κριτήρια Μοριοδότησης που καθορίζονται στον πιο κάτω πίνακα:

3.1. Ο βαθμός του πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος που πληροί το οριζόμενο στην παράγραφο 2.1 πιο πάνω (απαιτούμενο προσόν).

3.2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος (επιπέδου Master τουλάχιστον) σε ένα τουλάχιστον από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1 πιο πάνω.

3.3. Πείρα σε ρόλο «προγραμματιστή πληροφορικής» σε τεχνολογίες: JavaScript framework REACT, .NET/C#, SQL/T-SQL, HTML5 / CSS3 / JavaScript/ Browser development tools.

3.4. Κατοχή ελάχιστης πείρας έξι (6) μηνών ως προγραμματιστής πληροφορικής σε οποιαδήποτε από τα ακόλουθα:

Εργαλείο/πρόγραμμα δημιουργίας/εκπόνησης αναφορών (data Reports)

Power ΒΙ της Microsoft

Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες Process Automation Tools ή/και Business Process Management (BPM)

3.5. Πιστοποίηση σε τουλάχιστον ένα (1) από τα ακόλουθα θέματα:

Προγραμματισμού/Πληροφορικής (Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3, Programming in C# and/or .NET, Developing ASP.NET MVC Web Applications, Developing Microsoft Azure and Web Services, Querying Data with Transact-SQL, Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) on Windows Server), Microsoft Certified Developer, Ασφάλειας (π.χ. Certified Ethical Hacking – CEH), Business Process Management (BPM), Power Bl Data Analyst (Microsoft Certified) ή αντίστοιχα-ισότιμα των πιο πάνω αναφερόμενων.

ΠΙΝΑΚΑΣ: Κριτήρια Μοριοδότησης Πρόσθετων Προσόντων των υποψηφίων

Α/Α

ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Κ.1

Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε ένα τουλάχιστον από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1 πιο πάνω (απαιτούμενα προσόντα).

3

Η κατοχή πέραν του ενός μεταπτυχιακού δεν λαμβάνεται υπόψη.

Κ.2

Πείρα προγραμματιστή πληροφορικής, σε τεχνολογίες: JavaScript framework REACT

1.5-9

1.5 μονάδες για κάθε έξι (6) συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τρία (3) έτη

Κ.3

Πείρα προγραμματιστή πληροφορικής σε τεχνολογίες .NET/C#

1-5

1 μονάδα για κάθε έξι (6) συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα δυόμισι (2.5) έτη

Κ.4

Πείρα προγραμματιστή πληροφορικής, σε τεχνολογίες SQL/T-SQL

0,5-3

0,5 μονάδες για κάθε έξι (6) συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τρία (3) έτη

Κ.5

Πείρα προγραμματιστή πληροφορικής, σε τεχνολογίες HTML5, CSS3, JavaScript, Browser development tools

0,5-3

0,5 μονάδες για κάθε έξι (6) συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τρία (3) έτη

Κ.6

Κατοχή ελάχιστης πείρας έξι (6) μηνών προγραμματιστή πληροφορική σε οποιαδήποτε από τα ακόλουθα:

– Εργαλείο/ πρόγραμμα δημιουργίας/εκπόνησης αναφορών (data Reports)

– Power ΒΙ της Microsoft,

– Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες Process Automation Tools ή/και Business Process Management (BPM))

2

Η κατοχή πέραν του ενός προσόντος δεν λαμβάνεται υπόψη.

Κ.7

Πιστοποίηση σε τουλάχιστον ένα (1) από τα ακόλουθα θέματα:

Προγραμματισμού/Πληροφορικής (Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3, Programming in C# and/or .NET, Developing ASP.NET MVC Web Applications, Developing Microsoft Azure and Web Services, Querying Data with Transact-SQL, Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) on Windows Server), Microsoft Certified Developer, Ασφάλειας (π.χ. Certified Ethical Hacking – CEH), Business Process Management (BPM), Power Bl Data Analyst (Microsoft Certified) ή αντίστοιχα-ισότιμα των πιο πάνω αναφερόμενων

2

Η κατοχή πέραν του ενός προσόντος δεν λαμβάνεται υπόψη.

Κ.8

Ο βαθμός του πανεπιστημιακού διπλώματος/τίτλου/προσόντος που καθορίζεται στο Απαιτούμενο Προσόν (2.1)

2-3

Άριστα 3 μονάδες

Λίαν Καλώς 2 μονάδες

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά (μέχρι συγκριτικής διαφοράς) τα πιο κάτω:

1.  Η συνολική πείρα (μήνες) στο Κ.2

2.  Η συνολική πείρα (μήνες) στο Κ.3

3.  Η κατοχή μεταπτυχιακού στο Κ.1

4.  Ο βαθμός του πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος στο Κ.8

Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας των υποψήφιων, θα γίνεται κλήρωση ενώπιον των υποψηφίων που ισοβαθμούν.

Σημειώσεις:

I.   Για τεκμηρίωση της πλήρωσης των απαιτήσεων οι υποψήφιοι, θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτηση τα απαιτούμενα αποδεικτικά/πιστοποιητικά. Τονίζεται ότι προσόντα που δεν τεκμηριώνονται επαρκώς δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υποψηφίων. Υποψήφιοι που δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις θα αποκλείονται από τη διαδικασία κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.

II.   Η κατοχή ισότιμου προσόντος που πληροί την απαίτηση στην Παρ. 2.1 θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικό έγκυρο πιστοποιητικό ισοτιμίας εκδομένο από επίσημο φορέα αναγνώρισης τίτλων σπουδών.

III.   Η κατοχή σχετικής πείρας θα γίνεται αποδεκτή για αξιολόγηση/βαθμολόγηση του υποψηφίου νοούμενου ότι αποκτήθηκε μετά την απόκτηση του σχετικού πανεπιστημιακού διπλώματος με το οποίο πληρείται το απαιτούμενο στην παράγραφο 2.1 και εντός περιόδου δέκα (10) ετών από την ημερομηνία της παρούσας προκήρυξης.

IV.   Η εργασιακή πείρα θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:

(α) Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών ανά εργοδότη ανά έτος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (απαιτείται μόνο για εργασιακή πείρα που αποκτήθηκε εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας) και

(β) Βεβαιώσεις/Συμβόλαιο Εργοδότη με σχετικές λεπτομέρειες (θέσεις/ρόλοι/καθήκοντα, έργα/τεχνολογίες, χρονική διάρκεια με ημερομηνίες – μήνα/έτος κλπ) που τεκμηριώνουνεπαρκώς την κατοχή της απαιτούμενης γνώσης/πείρας (απαιτείται για όλες τις περιπτώσεις).

V.   Κανένα κριτήριο ή/και προσόν δεν δύναται να μοριοδοτηθεί δύο φορές.

VI.   Το μισθολογικό κόστος για τη θέση θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

VII.   Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8, μειωμένη, σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού 2023, Νόμος του 2022 (Ν. 82(ΙΙ)/2022) και σε αυτή προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο της απασχόλησης.

VIII.   Η διάρκεια εργοδότησης αφορά την περίοδο από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι και τις 31/12/2027 εκτός εάν το έργο ολοκληρωθεί νωρίτερα, και με δυνατότητα ανανέωσης (για ακόμη δύο (2) έτη) μέχρι τις 31/12/2029.

IX.   Η χρονική περίοδος απασχόλησης που θα καλύπτεται από τη σύμβαση, δεν θα προσμετρείται για σκοπούς μετατροπής της σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση που το έργο/πρόγραμμα ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης απασχόλησης ή/και κατά την ετήσια αξιολόγησή του ο εργοδοτούμενος κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2003.

X.   Οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου θα έχουν έδρα τη Λευκωσία.

XI.   Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές.

XII.   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση (ΕΟΧ) για τη θέση «Προγραμματιστή Πληροφορικής» που είναι αναρτημένη στην Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (https://www.industry.gov.cy/gr/).

Η συμπληρωμένη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά ως ενιαίο αρχείο pdf το οποίο να μην υπερβαίνει τα 10Mb σε μέγεθος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] όχι αργότερα από τις 02/10/2023 και ώρα 14:00.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Στο θέμα του μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση (ΕΟΧ) για τη θέση Προγραμματιστή Πληροφορικής της ΥΒΤ»

XIII.   Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα, να υπογράφεται και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία, περιλαμβανομένων των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία παραστατικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας κτλ.). Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά να παρουσιαστούν, όταν ζητηθούν για έλεγχο.

XIV.   Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς: Μάριο Ιωάννου (τηλ. 22867320), Έλενα Ρούσου (τηλ. 22867149), Αννίτα Σιακαλλή (τηλ. 22867247), Κωνσταντίνο Πυρκεττή (τηλ. 22867305) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Κύπρος, Λευκωσία