Γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α8) «Επιχειρησιακού Αναλυτή Σχεδίων/Έργων» για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Κυβερνητικές, Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες
Τύπος Απασχόλησης: Προσωρινή Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 3 εβδομάδες
Λήγει σε 6 ημέρες
Reference Number: FJ175126

Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ/ΈΡΓΩΝ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α8) «Επιχειρησιακού Αναλυτή Σχεδίων/Έργων» για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.

 

1.  Καθήκοντα και Ευθύνες

1.1. Υποστηρίζει ενεργά τη Μονάδα Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας (ΥΒΤ).

1.2. Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την εφαρμογή, ανασχεδιασμό, μηχανογράφηση, ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των Σχεδίων Χορηγιών καθώς και με τη διαχείριση και παρακολούθηση σχετικών Έργων ή/και Συμβάσεων. Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: καταγραφή, ανάλυση, μοντελοποίηση, επιχειρησιακών διαδικασιών και απαιτήσεων, υποστήριξη στην ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των Σχεδίων και στη διαχείριση Έργων, εκπαίδευση χρηστών/λειτουργών, διενέργεια δοκιμαστικών και άλλων ελέγχων, εκπόνηση αναφορών ή/και μελετών και διοικητική υποστήριξη.

1.3. Συμμορφώνεται με τους Εθνικούς και Κοινοτικούς Κανονισμούς εφαρμογής των Ταμείων.

1.4. Αναφέρεται στον Διευθυντή της ΥΒΤ ή/και σε εξουσιοδοτημένο Λειτουργό της Υπηρεσίας.

1.5. Εχεμύθεια, τήρηση επαγγελματικού απορρήτου και εμπιστευτικότητας, ακεραιότητα χαρακτήρα.

1.6. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

2.  Απαιτούμενα προσόντα

2.1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν, τουλάχιστον τριετούς φοίτησης σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο, σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό θεμάτων:

Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και Πληροφορικής ή/και Δεδομένων (περιλαμβανομένων Computer Science, Software Engineering, Management Information Systems, Information Technology, Data Science, Data Analytics), Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και Πληροφορικής, Υπολογιστική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Μηχανική Μηχανολογίας ή/και Παραγωγής, Διοίκηση Επιχειρήσεων.

2.2. Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 12 μηνών (σωρευτικά) σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή/και ρόλους ή συνδυασμό αυτών: Επιχειρησιακή Ανάλυση ή/και Μοντελοποίηση, Ανάλυση Δεδομένων, Συντονιστής ή/και Αναλυτής σε Έργα Πληροφορικής/Ψηφιοποίησης.

2.3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (Σημείωση: Ενόψει Απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/201, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους/τις υποψηφίους/ες είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων, είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy)).

(Σημ. ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

 

3.  Πρόσθετα Προσόντα

Τα πιο κάτω πρόσθετα προσόντα δεν αποτελούν προϋπόθεση για διεκδίκηση της θέσης αλλά θα αποτελούν πλεονέκτημα για κατάταξη των υποψηφίων με βάση τα Κριτήρια Μοριοδότησης που καθορίζονται στον πιο κάτω πίνακα:

3.1. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος (επιπέδου Master τουλάχιστον) σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό θεμάτων: Επιστήμη Δεδομένων (Data Analytics ή/και Data Science), Επιχειρησιακή Ανάλυση (Business Analytics, Systems Analysis), Πληροφορική ή/και Information Systems (MIS / BIS), Διαχείριση Έργων (Project Management).

3.2. Πρόσθετη επαγγελματική πείρα, πέραν της ελάχιστης που καθορίζεται στο Απαιτούμενο Προσόν (2.2).

3.3. Πιστοποίηση σε τουλάχιστον ένα (1) από τα ακόλουθα θέματα: Διαχείριση Έργων (π.χ. CAPM/PMI,Prince2, Agile), IT Service Management (π.χ. ITIL4, ITSM), Business Analysis (UBA), Business Process Management (BPM), Power Bl Data Analyst (Microsoft Certified) ή αντίστοιχα-ισότιμα των πιο πάνω αναφερόμενων.

3.4. Ο βαθμός του πανεπιστημιακού διπλώματος/τίτλου που καθορίζεται στο Απαιτούμενο Προσόν (2.1).

ΠΙΝΑΚΑΣ: Κριτήρια Μοριοδότησης Πρόσθετων Προσόντων των υποψηφίων

Α/Α

ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Κ.1

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος (επιπέδου Master τουλάχιστον) σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό θεμάτων: Επιστήμη Δεδομένων (Data analytics ή/και Data science), Επιχει-ρησιακή Ανάλυση (Business Analytics, systems analysis), Πληροφορική ή/και Information systems (MIS/BIS), Διαχείριση Έργων (Project Management).

3

Η κατοχή πέραν του ενός μεταπτυχιακού δεν λαμβάνεται υπόψη.

Κ.2

Πρόσθετη επαγγελματική πείρα, πέραν της ελάχιστης που καθορίζεται στο Απαιτούμενο Προσόν (2.2)

0,5-3

0,5 μονάδες για κάθε έξι (6) συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα τρία (3) έτη.

Κ.3

Πιστοποίηση σε τουλάχιστον ένα (1) από τα ακόλουθα θέματα: Διαχείριση Έργων (π.χ. CAPM/PMI,Prince2, Agile), IT Service Management (π.χ. ITIL4, ITSM), Business Analysis (UBA), Business Process Management (BPM), Power Bl Data Analyst (Microsoft Certified) ή αντίστοιχα-ισότιμα των πιο πάνω αναφερόμενων.

2

Η κατοχή πέραν του ενός προσόντος δεν λαμβάνεται υπόψη.

Κ.4

Ο βαθμός του πανεπιστημιακού διπλώματος/τίτλου που καθορίζεται στο Απαιτούμενο Προσόν (2.1)

2-3

Άριστα 3 μονάδες

Λίαν Καλώς 2 μονάδες

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά (μέχρι συγκριτικής διαφοράς) τα πιο κάτω:

1.  Η συνολική πείρα (μήνες) στο Κ.2

2.  Η κατοχή μεταπτυχιακού στο Κ.1

3.  Ο βαθμός του πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος στο Κ.4

Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας, θα γίνεται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που ισοβαθμούν.

Σημειώσεις:

I.   Για τεκμηρίωση της πλήρωσης των απαιτήσεων οι υποψήφιοι, θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτηση τα απαιτούμενα αποδεικτικά/πιστοποιητικά. Τονίζεται ότι προσόντα που δεν τεκμηριώνονται επαρκώς δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των υποψηφίων. Υποψήφιοι που δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις θα αποκλείονται από τη διαδικασία κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.

II.   Η κατοχή ισότιμου προσόντος που πληροί την απαίτηση στην Παρ. 2.1 θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικό έγκυρο πιστοποιητικό ισοτιμίας εκδομένο από επίσημο φορέα αναγνώρισης τίτλων σπουδών.

III.   Η κατοχή σχετικής πείρας θα γίνεται αποδεκτή για αξιολόγηση/ βαθμολόγηση του υποψηφίου νοούμενου ότι αποκτήθηκε μετά την απόκτηση του σχετικού πανεπιστημιακού διπλώματος με το οποίο πληρείται το απαιτούμενο στην παράγραφο 2.1 και εντός περιόδου δέκα (10) ετών από την ημερομηνία της παρούσας προκήρυξης.

IV.   Η εργασιακή πείρα θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:

(α) Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών ανά εργοδότη ανά έτος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (απαιτείται μόνο για εργασιακή πείρα που αποκτήθηκε εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας) και

(β) Βεβαιώσεις/Συμβόλαιο Εργοδότη με σχετικές λεπτομέρειες (θέσεις/ρόλοι/καθήκοντα, έργα/τεχνολογίες, χρονική διάρκεια με ημερομηνίες – μήνα/έτος κλπ) που τεκμηριώνουν επαρκώς την κατοχή της απαιτούμενης γνώσης/πείρας (απαιτείται για όλες τις περιπτώσεις).

V.   Κανένα κριτήριο ή/και προσόν δεν δύναται να μοριοδοτηθεί δύο φορές.

VI.   Το μισθολογικό κόστος για τη θέση θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

VII.   Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8, μειωμένη, σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού 2023, Νόμος του 2022 (Ν. 82(ΙΙ)/2022) και σε αυτή προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο της απασχόλησης.

VIII.   Η διάρκεια εργοδότησης αφορά την περίοδο από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι και τις 31/12/2027 εκτός εάν το έργο ολοκληρωθεί νωρίτερα, και με δυνατότητα ανανέωσης (για ακόμη δύο (2) έτη) μέχρι τις 31/12/2029.

IX.   Η χρονική περίοδος απασχόλησης που θα καλύπτεται από τη σύμβαση, δεν θα προσμετρείται για σκοπούς μετατροπής της σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση που το έργο/ πρόγραμμα ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης απασχόλησης ή/και κατά την ετήσια αξιολόγησή του ο εργοδοτούμενος κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2003.

X.   Οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου θα έχουν έδρα τη Λευκωσία.

XI.   Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές.

XII.   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση (ΕΟΧ) για τη θέση «Επιχειρησιακού Αναλυτή Σχεδίων/Έργων» που είναι αναρτημένη στην Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (https://www.industry.gov.cy/gr/).

Η συμπληρωμένη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά ως ενιαίο αρχείο pdf το οποίο να μην υπερβαίνει τα 10Mb σε μέγεθος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] όχι αργότερα από τις 02/10/2023 και ώρα 14:00.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Στο θέμα του μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση (ΕΟΧ) για τη θέση Επιχειρησιακού Αναλυτή Σχεδίων/Έργων τηςΥΒΤ»

XIII.   Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα, να υπογράφεται και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία, περιλαμβανομένων των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία παραστατικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας κτλ.). Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά να παρουσιαστούν, όταν ζητηθούν για έλεγχο.

XIV.   Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς: Μάριο Ιωάννου (τηλ. 22867320), Έλενα Ρούσου (τηλ. 22867149), Αννίτα Σιακαλλή (τηλ. 22867247), Κωνσταντίνο Πυρκεττή (τηλ. 22867305) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Κύπρος, Λευκωσία