Γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α2) «Γραμματειακής Υποστήριξης» για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Κυβερνητικές
Τύπος Απασχόλησης: Προσωρινή Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 3 εβδομάδες
Λήγει σε 6 ημέρες
Reference Number: FJ175127

Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

(ΕΟΧ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α2) «Γραμματειακής Υποστήριξης» για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.

 

1.  Καθήκοντα και Ευθύνες

1.1. Εκτελεί οποιαδήποτε εργασία γραμματειακής ή γραφειακής φύσης σχετική με τα Σχέδια Χορηγιών υπό την ευθύνη της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας (ΥΒΤ).

1.2. Αναλαμβάνει την οργάνωση και λειτουργία αρχείου.

1.3. Προετοιμάζει έγγραφα, αρχειοθετεί, τηρεί πρακτικά συναντήσεων, συμβάλει στην οργάνωση εκδηλώσεων.

1.4. Συλλέγει, ελέγχει και επεξεργάζεται στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, όταν του ανατίθεται.

1.5. Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για εκτέλεση των καθηκόντων του.

1.6. Παρέχει στο κοινό πληροφόρηση, καθοδήγηση και ενημέρωση για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα Σχέδια Χορηγιών.

1.7. Συμμορφώνεται με τους Εθνικούς και Κοινοτικούς Κανονισμούς εφαρμογής των Ταμείων.

1.8. Εχεμύθεια, τήρηση επαγγελματικού απορρήτου και εμπιστευτικότητας, ακεραιότητα χαρακτήρα.

1.9. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

2.  Απαιτούμενα προσόντα

2.1. Διετές Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στις Γραμματειακές Σπουδές ή/και Διαχείρισης Γραφείου.

2.2. Επαγγελματική πείρα διετούς τουλάχιστον διάρκειας, μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών, σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

2.3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (Σημείωση: Ενόψει Απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/201, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους/τις υποψηφίους/ες είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων, είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

 

3.  Πρόσθετα Προσόντα

Τα πιο κάτω πρόσθετα προσόντα δεν είναι απαραίτητα για διεκδίκηση της θέσης αλλά θα αποτελούν πλεονέκτημα για κατάταξη των υποψηφίων με βάση τα Κριτήρια Μοριοδότησης που καθορίζονται στον πιο κάτω πίνακα:

3.1. Πιστοποιητικό επιτυχίας στις εξετάσεις για απόκτηση του πιστοποιητικού ECDL (European Computer Driving Licence) τουλάχιστον στις τέσσερις υποχρεωτικές ενότητες: Computing Essentials, Online Essentials, Spreadsheets, Word Processing, ή άλλο ισότιμο προσόν.

3.2. Πρόσθετη επαγγελματική πείρα, πέραν της ελάχιστης που καθορίζεται στο Απαιτούμενο Προσόν (2.2).

ΠΙΝΑΚΑΣ: Κριτήρια Μοριοδότησης Πρόσθετων Προσόντων των υποψηφίων

Α/Α

ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Κ.1

Πιστοποιητικό επιτυχίας στις εξετάσεις για απόκτηση του πιστοποιητικού ECDL (European Computer Driving Licence) τουλάχιστον στις τέσσερις υποχρεωτικές ενότητες: Computing Essentials, Online Essentials, Spreadsheets, Word Processing ή άλλο ισότιμο προσόν.

2

 

Κ.2

Πρόσθετη επαγγελματική πείρα, πέραν της ελάχιστης που καθορίζεται στο Απαιτούμενο Προσόν (2.2).

0,5-2

0,5 μονάδες για κάθε έξι (6) συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα δύο (2) χρόνια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά (μέχρι συγκριτικής διαφοράς) τα πιο κάτω:

1.  Η συνολική πείρα (μήνες) στο Κ.2

2.  Ο βαθμός του Απολυτηρίου Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης

Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας, θα γίνεται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που ισοβαθμούν.

Σημειώσεις:

I.   Για τεκμηρίωση της πλήρωσης των απαιτήσεων οι υποψήφιοι, θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτηση τα απαιτούμενα αποδεικτικά/πιστοποιητικά. Τονίζεται ότι προσόντα που δεν τεκμηριώνονται επαρκώς δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των υποψηφίων. Υποψήφιοι που δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις θα αποκλείονται από τη διαδικασία κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.

II.   Η κατοχή ισότιμου προσόντος που πληροί την απαίτηση στην Παρ. 2.1 θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικό έγκυρο πιστοποιητικό ισοτιμίας εκδομένο από επίσημο φορέα αναγνώρισης τίτλων σπουδών.

III.   Η κατοχή σχετικής πείρας θα γίνεται αποδεκτή για αξιολόγηση/ βαθμολόγηση του υποψηφίου νοούμενου ότι αποκτήθηκε μετά την απόκτηση του σχετικού τίτλου σπουδών, με το οποίο πληρείται το απαιτούμενο στην παράγραφο 2.1.

IV.   Η εργασιακή πείρα θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:

(α) Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών ανά εργοδότη ανά έτος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (απαιτείται μόνο για εργασιακή πείρα που αποκτήθηκε εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας) και

(β) Βεβαιώσεις/Συμβόλαιο Εργοδότη με σχετικές λεπτομέρειες (θέσεις/ρόλοι/καθήκοντα, έργα/τεχνολογίες, χρονική διάρκεια με ημερομηνίες – μήνα/έτος κλπ) που τεκμηριώνουν επαρκώς την κατοχή της απαιτούμενης γνώσης/πείρας (απαιτείται για όλες τις περιπτώσεις).

V.   Κανένα κριτήριο ή/και προσόν δεν δύναται να μοριοδοτηθεί δύο φορές.

VI.   Το μισθολογικό κόστος για τη θέση θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

VII.   Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α2, μειωμένη, σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού 2023, Νόμος του 2022 (Ν. 82(ΙΙ)/2022) και σε αυτή προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο της απασχόλησης.

VIII.   Η διάρκεια εργοδότησης αφορά την περίοδο από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι και τις 31/12/2027 εκτός εάν το έργο ολοκληρωθεί νωρίτερα, και με δυνατότητα ανανέωσης (για ακόμη δύο (2) έτη) μέχρι τις 31/12/2029.

IX.   Η χρονική περίοδος απασχόλησης που θα καλύπτεται από τη σύμβαση, δεν θα προσμετρείται για σκοπούς μετατροπής της σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση που το έργο/ πρόγραμμα ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης απασχόλησης ή/και κατά την ετήσια αξιολόγησή του ο εργοδοτούμενος κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2003.

X.   Οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου θα έχουν έδρα τη Λευκωσία.

XI.   Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές.

XII.   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση (ΕΟΧ) για τη θέση «Γραμματειακής Υποστήριξης» που είναι αναρτημένη στην Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (https://www.industry.gov.cy/gr/).

Η συμπληρωμένη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά ως ενιαίο αρχείο pdf το οποίο να μην υπερβαίνει τα 10Mb σε μέγεθος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] όχι αργότερα από τις 02/10/2023 και ώρα 14:00.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Στο θέμα του μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση (ΕΟΧ) για τη θέση Γραμματειακής Υποστήριξης της ΥΒΤ ».

XIII.   Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα, να υπογράφεται και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία, περιλαμβανομένων των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία παραστατικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας κτλ.). Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά να παρουσιαστούν, όταν ζητηθούν για έλεγχο.

XIV.   Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς: Μάριο Ιωάννου (τηλ. 22867320), Έλενα Ρούσου (τηλ. 22867149), Αννίτα Σιακαλλή (τηλ.22867247), Κωνσταντίνο Πυρκεττή (τηλ. 22867305) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Κύπρος, Λευκωσία