ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗ 13 ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Εργάτες - Τεχνίτες, Κυβερνητικές
Τύπος Απασχόλησης: Προσωρινή Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 3 εβδομάδες
Λήγει σε 3 ημέρες
Reference Number: FJ175132

Περιγραφή Θέσης

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση δεκατριών (13) Θέσεων Ωρομίσθιων Εργατών (Πρώτου Διορισμού).

Εγκεκριμένη μισθολογική κλίμακα: Συνδυασμένες Κλίμακες Ε4, Ε6, Ε7. Στην πιο πάνω κλίμακα προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με Νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται κατά καιρούς από την Κυβέρνηση. Επίσης καταβάλλεται 13ος μισθός.

Με βάση το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης έχουν ως εξής:

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

(1)  Εκτελεί, κάτω από την επίβλεψη ή/και σύμφωνα με οδηγίες των ανωτέρων του, εργασίες χειρωνακτικής φύσης.

(2)  Φροντίζει για τον καθαρισμό, συντήρηση, φύλαξη και ασφάλεια των εργαλείων και λοιπών χρειωδών της εργασίας του.

(3)  Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημείωση: Ο κάτοχος της θέσης μπορεί να κληθεί να εργαστεί πέραν του κανονικού ωραρίου του για την επιδιόρθωση αγωγών ή την εκτέλεση έργων και θα πρέπει να συμμετάσχει στην ομάδα επιφυλακής του Συμβουλίου, όπου χρειάζεται να συσταθεί τέτοια.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

(1)  Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης ή Τεχνικής Εκπαίδευσης.

(2)  Να κατέχει πολύ καλά την ειδικότητα του υδραυλικού.

(3)  Να έχει τουλάχιστον τριετή συναφή πείρα.

(4)  Ικανότητα εκτέλεσης χειρωνακτικής εργασίας.

(5)  Υγιής και αρτιμελής.

(6)  Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

 

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται στην υπηρεσία του Συμβουλίου εκτός εάν:

(α) Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(β) συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για άρρενα υποψήφιο, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές,

(γ) κατέχει τα προσόντα τα οποία καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας της θέσης,

(δ) δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα,

(ε) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί στο παρελθόν οι υπηρεσίες του από το Συμβούλιο ή τη Δημόσια Υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πειθαρχικό παράπτωμα.

Οι υποψήφιοι που θα ικανοποιούν τα απαιτούμενα για τη θέση προσόντα και τις άλλες προϋποθέσεις διορισμού θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης, όπως καθορίστηκε από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, ως εξής:

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για τις πιο πάνω θέσεις απαιτείται από τους αιτητές να πετύχουν σε πρακτική και προφορική εξέταση.

1ο Στάδιο – Πρακτική Εξέταση

Η πρακτική εξέταση θα περιλαμβάνει βασικές γνώσεις υδραυλικής.

Για να θεωρείται ότι ένας υποψήφιος έχει επιτύχει στην πρακτική εξέταση θα πρέπει να εξασφαλίσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 50%.

2ο Στάδιο – Προφορική Εξέταση

Σε προφορική εξέταση θα κληθεί αριθμός επιτυχόντων στην πρακτική εξέταση, κατά σειρά επιτυχίας, που θα είναι ίσος με το διπλάσιο των κενών θέσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της πιο πάνω διαδικασίας, θα καταρτιστεί «Πίνακας» με σειρά επιτυχίας, στον οποίο οι υποψήφιοι θα τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την ψηλότερη βαθμολογία να φαίνεται πρώτος. Ο «Πίνακας» θα ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία καταρτισμού του, ώστε το ΣΥΛ να δύναται να πληρώσει θέσεις που τυχόν να κενωθούν κατά τη διάρκεια ισχύος του.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν ιδιοχείρως στο ειδικό έντυπο του Συμβουλίου και να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη “Αίτηση για διορισμό στη Θέση Ωρομίσθιου Εργάτη”, στο ειδικό κιβώτιο που βρίσκεται στο Ισόγειο των Γραφείων του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 66, 3012 Λεμεσός ή να αποσταλούν με συστημένη επιστολή στην Τ.Θ. 50225, 3602 Λεμεσός, όχι αργότερα της Παρασκευής, 29 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 2:00 μ.μ. Αιτήσεις που θα φτάσουν στα Γραφεία του Συμβουλίου ή θα ταχυδρομηθούν μετά την πιο πάνω μέρα και ώρα δεν θα γίνονται δεκτές.

Στην αίτηση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισυνάψουν αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως καθώς και όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα αναφορικά με την κατοχή των απαιτούμενων προσόντων της θέσης καθώς και των λοιπών προϋποθέσεων διορισμού. Το ΣΥΛ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε μεταγενέστερο στάδιο αποδεικτικά της προηγούμενης πείρας των αιτητών, όπως απαιτείται από το Σχέδιο Υπηρεσίας της Θέσης, περιλαμβανομένης και κατάστασης ασφαλιστέων αποδοχών από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά και/ή βεβαιώσεις που αναφέρονται πιο πάνω δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα για τη θέση προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Έντυπα αιτήσεων διατίθενται μόνο στην ιστοσελίδα www.wbl.com.cy. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διοικητική Λειτουργό του Συμβουλίου Ελένη ΝΙκολάου στο τηλέφωνα 25830178 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Κύπρος, Λεμεσός