Κενή μόνιμη θέση Μηχανικού Πτητικών Μέσων, Τμήμα Δασών

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Κυβερνητικές
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 1 εβδομάδα
Reference Number: FJ175201

Περιγραφή Θέσης

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μια κενή μόνιμη θέση Μηχανικού Πτητικών Μέσων, Τμήμα Δασών. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α9: €30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149, All: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 και Α12: €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692. (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. (Επίσης παρέχεται δωρεάν στολή όπως καθορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς).

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω του ιστότοπου www.gov.cy στη θεματική ενότητα «Εργασία και Ασφάλιση-> Αιτήσεις-> Αίτηση για πρόσληψη/προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία» μέχρι την Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00.

 

2. Σύμφωνα με το ισχύ ον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

 

2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Εφαρμόζει το πρόγραμμα συντήρησης πτητικών μέσων της Μονάδας Πτητικών Μέσων του Τμήματος σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA).

(β) Συντηρεί και επιδιορθώνει τα πτητικά μέσα της Μονάδας Πτητικών Μέσων σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και επιδιορθώνει οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί σε αυτά.

(γ) Διεκπεραιώνει και εφαρμόζει οδηγίες που αφορούν τη συντήρηση ή/και αεροπλοϊμότητα των πτητικών μέσων που προέρχονται από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας ή/και τις κατασκευάστριες εταιρείες ή/και την Πολιτική Αεροπορία της χώρας κατασκευής των πτητικών μέσων του Τμήματος (ADs και SBs).

(δ) Εποπτεύει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.

(ε) Μεριμνά για τη σωστή χρήση και συντήρηση του μηχανικού εξοπλισμού της Μονάδας Πτητικών Μέσων.

(στ) Συμμετέχει σε προγράμματα εκπαίδευσης για απόκτηση Άδειας Μηχανικών για νέους τύπους πτητικών μέσων που αποκτώνται από το Τμήμα Δασών και γενικά σε προγράμματα εκπαίδευσης που σχετίζονται με τα καθήκοντα της θέσης του.

(ζ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημ.:

Ο κάτοχος της θέσης δυνατόν να εργάζεται με ειδικό ωράριο, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δε θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

 

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Άδεια μηχανικού πτητικών μέσων που επιτρέπει στον κάτοχό της την άσκηση των προνομίων στην κατηγορία άδειας Β1.1, όπως καθορίζεται στους κανονισμούς EASA PART 66, σε ισχύ.

(2) Διετής τουλάχιστον πείρα στη συντήρηση πτητικών μέσων που αποκτάται σε θέση για την οποία απαιτείται άδεια κατηγορίας Β1.1.

(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας-

Σημειώσεις:

(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –

(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

(5) Οι αιτητές δεν πρέπει να υπερβαίνουν την ηλικία των 50 ετών κατά την ημερομηνία εκπνοής της υποβολής αιτήσεων.

(6) Άδεια μηχανικού πτητικών μέσων σε ισχύ, η οποία περιλαμβάνει τους τύπους ενός ή περισσοτέρων αεροσκαφών που διαθέτει το Τμήμα Δασών και οι οποίοι θα καθορίζονται επακριβώς κατά τη δημοσίευση της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημειώνεται ότι οι τύποι αεροσκαφών που διαθέτει το Τμήμα Δασών είναι: Air Tractor 802 (AT-802) και Ayres Thrush 550P.

Σημειώσεις:

1.   Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν, θα πρέπει να αποκτήσουν μέσα σε ένα χρόνο από το διορισμό τους, τις άδειες μηχανικού για τους τύπους αεροσκαφών που διαθέτει το Τμήμα Δασών.

2.   Για την επικύρωση του διορισμού τους, οι υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν αποκτήσει τα προσόντα που αναφέρονται στη Σημείωση 1 πιο πάνω.

3.   Οι κάτοχοι της θέσης υποχρεούνται-

(α) Να διατηρούν σε ισχύ τις άδειες που περιλαμβάνονται στα Απαιτούμενα Προσόντα και στη Σημείωση 1 πιο πάνω·

(β) να παρακολουθούν μαθήματα και να παρακάθονται σε εξετάσεις αναγκαίες για την απόκτηση ή διατήρηση αδειών· και

(γ) να παρακολουθούν, στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, οποιαδήποτε σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων που θα καθοριστεί.

 

3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2023 “το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί –

(α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα ■ ή

(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια”.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 31 (β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2023 “Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές”.

5. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες των περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2009 και 2018, καλούνται όπως, το δηλώσουν στην ηλεκτρονική αίτηση.

6. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, μέχρι την Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00.

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην Κυβερνητική πύλη gov.cy (www.gov.cy). Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν είναι απαραίτητη.

Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του και, στην περίπτωση που έχει δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτησή του αναπηρία, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του στα οποία να περιγράφετε» το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας του.

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.

7. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

Κύπρος, Λευκωσία