ΠΡΟΣΛΗΨΗ 30 ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Κοινωνικοί Λειτουργοί, Κυβερνητικές, Ψυχολογία
Τύπος Απασχόλησης: Προσωρινή Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 3 ημέρες
Reference Number: FJ175213

Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση τριάντα (30) Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου, για εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (Κλ. Α8, Α10 και All) στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου τακτής προθεσμίας «Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

 

1. Απαιτούμενα Προσόντα:

1)   Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Κοινωνική Εργασία/Ευημερία/Πρόνοια, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία.

(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

2)   Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

3)   Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

4)   Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Σημειώσεις:

Οι παρούσες ανάγκες της Υπηρεσίας απαιτούν όπως οι υποψήφιοι κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν ως ακολούθως:

i. Για τις δεκατρείς (13) θέσεις οι υποψήφιοι να κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στην Κοινωνική Εργασία/Ευημερία/Πρόνοια.

ii. Για τις τέσσερις (4) θέσεις οι υποψήφιοι να κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στην Κοινωνιολογία.

iii. Για τις δεκατρείς (13) θέσεις οι υποψήφιοι να κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στην Ψυχολογία.

2. Τα κριτήρια αξιολόγησης και η μοριοδότηση των υποψηφίων έχουν ως ακολούθως:

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΑ

1.

Βαθμός Πανεπιστημιακού Διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος σε θέμα που καθορίζεται στα απαιτούμενα προσόντα (παρ. 1(1)).

Άριστα: 4

Λίαν Καλώς: 3

Καλώς: 2

2.

Διδακτορικός τίτλος (Phd) που είναι σχετικός με τα θέματα που καθορίζονται στα απαιτούμενα προσόντα (παρ. 1(1)).

3

3.

Μεταπτυχιακός τίτλος επιπέδου master που είναι σχετικός με τα θέματα που καθορίζονται στα απαιτούμενα προσόντα (παρ. 1(1)). Σημ.: Σε περίπτωση που αιτητής θεωρηθεί ως υποψήφιος λόγω

Μεταπτυχιακού Τίτλου που κατέχει, ως η σημείωση της παρ. 1(1), θα μοριοδοτείται ως να έχει πτυχίο με βαθμό «Λίαν Καλώς».

2

4.

Postgraduate Diploma που είναι σχετικό με τα θέματα που καθορίζονται στα απαιτούμενα προσόντα (παρ. 1(1)).

1

5.

Διετής αποδεδειγμένη εργασιακή πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης που καθορίζονται στα σημεία (α), (β), (γ), (δ), (ε), (η), (ιβ) και (ιδ) του Σχεδίου Υπηρεσίας Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών*.

0,50 μόρια για κάθε 6 συμπληρωμένους μήνες εργασίας με ανώτατο όριο τα 2 χρόνια

6.

Πλεονέκτημα: Αποδεδειγμένη εργασιακή πείρα σε προγράμματα μεταρρύθμισης/αναδιοργάνωσης/αναδιάρθρωσης/ε κσυγχρονισμού σε τομείς κοινωνικής ευημερίας.

1 μόριο για κάθε 6 συμπληρωμένους μήνες εργασίας

* Το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Σ.Υ 13/2012, ημερ. 16.3.2012).

 

3. Σημειώσεις:

Α. Ισοβαθμία:

Στην περίπτωση που, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη μοριοδότηση, με βάση τα πιο πάνω κριτήρια αξιολόγησης, προκύπτει ισοβαθμία, τότε οι ισοβαθμούντες θα κατατάσσονται με βάση τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια, σε διαδοχικές αξιολογήσεις:

Α.

Πρόσθετη αποδεδειγμένη εργασιακή πείρα, πέραν των δύο (2) ετών που θα μοριοδοτηθούν βάση της παραγράφου 2(5) πιο πάνω και η οποία θα αφορά τα καθήκοντα που καθορίζονται στα (α), (β), (γ), (δ), (ε), (η), (ιβ) και (ιδ) του Σχεδίου Υπηρεσίας Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Πρώτος σε σειρά προτεραιότητας θα κατατάσσεται ο αιτητής με τη μεγαλύτερη εργασιακή πείρα.

Β.

Ακαδημαϊκά προσόντα αιτητή, νοουμένου ότι ο αιτητής δεν έχει μοριοδοτηθεί για το προσόν αυτό στα σημεία 2(1 )-(4) πιο πάνω.

Πρώτος σε σειρά προτεραιότητας θα κατατάσσεται ο κάτοχος διδακτορικού τίτλου, δεύτερος ο κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου κ ο κ.

Γ.

Βαθμολογία Απολυτηρίου δευτεροβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Πρώτος σε σειρά προτεραιότητας ο αιτητής με την υψηλότερη τελική βαθμολογία.

Δ.

Ημερομηνία γέννησης.

Προτεραιότητα στον μεγαλύτερο σε ηλικία αιτητή.

 

Β. Καθήκοντα

1.  Τα καθήκοντα που θα εκτελούν οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου που θα προσληφθούν θα αφορούν τα καθήκοντα που καθορίζονται στα σημεία (α), (β), (γ), (δ), (ε), (η), (ιβ) και (ιδ) του Σχεδίου Υπηρεσίας Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (Σ.Υ 13/2012, ημερ. 16.3.2012), το οποίο είναι αναρτημένο στην Ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (www.mlsi.gov.cy/sws).

2.  Οι προσληφθέντες είναι δυνατόν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε Επαρχία, ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και δύναται να μετακινούνται σε άλλες Επαρχίες παγκύπρια.

3.  Ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης.

4.  Οι προσληφθέντες είναι δυνατόν να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

 

Ε. Πληροφορίες σχετικές με αποδεικτικά στοιχεία για τα απαιτούμενα προσόντα και την εργασιακή πείρα

1.  Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος και που απαιτεί η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) σε αντίστοιχες θέσεις του δημοσίου. Ο σχετικός κατάλογος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΕΔΥ http://www.psc.gov.cy/ psc/psc.nsf/page31_gr/page31_gr?OpenDocument.

2.  Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης είναι η αποδεδειγμένη εργασιακή πείρα που αποκτήθηκε με την εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται άμεσα με τα καθήκοντα που καθορίζονται στα σημεία (α), (β), (γ), (δ), (ε), (η), (ιβ) και (ιδ) του Σχεδίου Υπηρεσίας Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών ή η πείρα που αποκτήθηκε από εθελοντική εργασία, αμισθί, δεν προσμετρείται.

3.  Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία κοινωνικών ασφαλίσεων) και με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκε ο αιτητής, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

4.  Διπλώματα ή Τίτλοι Σπουδών Σχολών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης θα αξιολογούνται ως πανεπιστημιακού επιπέδου μόνο όταν συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ισοτιμίας που εκδόθηκε από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

5. Οι αιτητές που κατέχουν προσόντα στην Κοινωνική Εργασία/Ευημερία/Πρόνοια, σύμφωνα με την παράγραφο (1) των απαιτούμενων προσόντων, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία και η εγγραφή τους να είναι σε ισχύ.

 

Δ. Αμοιβή

Ο ετήσιος βασικός μισθός θα είναι στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας Α8. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού του 2023 Νόμου και του σχετικού Παραρτήματος – Μισθολογικές Κλίμακες του υπό αναφορά Νόμου, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής (€22.048 ετήσιος βασικός) για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του όπως καθορίζεται στονεκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο.

 

Ε. Υποβολή Αίτησης

1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε έντυπη μορφή, ως ακολούθως:

(α) Μπορούν να προμηθευτούν την Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία μέσω της Ιστοσελίδας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (www.mlsi.gov.cy/sws) ή από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Ευημερίας και Γραφεία Κοινωνικών Υπηρεσιών ή από τα Κεντρικά Γραφεία Ευημερίας στη Λευκωσία.

(β) Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία και τα απαραίτητα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο ιδιοχείρως στα Κεντρικά Γραφεία Ευημερίας στη Λευκωσία (Λεωφ. Προδρόμου 63, 2063 Στρόβολος), με παραλαβή του αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 08.00 – 14.30, είτε με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου στην ταχυδρομική διεύθυνση, Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, 1468 Λευκωσία.

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για 30 θέσεις Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών ΕΟΧ στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας».

(γ) Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 14.30. Τελευταία ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων μέσω ταχυδρομείου είναι η Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου).

2. Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται. Αποτελεί ευθύνη του υποψηφίου η αποστολή των απαραίτητων πιστοποιητικών/ τεκμηρίων μαζί με την αίτηση. Σημειώνεται ότι αποδεκτά τεκμήρια θεωρούνται μόνο αυτά που έχουν αποκτηθεί εντός του ουσιώδη χρόνου, δηλ. μέχρι την τελευταία ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων (δηλ. 29.09.2023).

3. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22406606/726/759 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

 

Στ. Καταρτισμός Πίνακα Υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητας

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων που θα παραληφθούν, θα ετοιμαστεί (προκαταρκτικός) Πίνακας υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη, ο οποίος θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι με βάση τις πρόνοιες του Νόμου 70(Ι)/2016 [άρθρο 6 (6 α)], πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση επί της σειράς κατάταξής του στον προκαταρκτικό Πίνακα και πληροφορίες θα δοθούν στη σχετική δημοσίευσή του που θα γίνει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

Ζ. Διάρκεια Απασχόλησης

1.   Η παρούσα διαδικασία εμπίπτει στις πρόνοιες του άρθρο 4(2)(δ) του Νόμου 70(Ι)/2016, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η πρόσληψη εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, για τόση χρονική περίοδο όσο είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου.

2.   Η διάρκεια απασχόλησης των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου που θα προσληφθούν για την υλοποίηση του Έργου τακτής προθεσμίας θα είναι για περίοδο από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 31.12.2027 και με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 31.12.2029 και εφόσον, κατά την ετήσια αξιολόγησή τους θα κρίνονται ως επαρκείς και νοουμένου ότι τηρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 9 του Νόμου 70(Ι) του 2016.

3.   Επιπλέον, με βάση τον υπό αναφορά Νόμο, τα άτομα που προσλαμβάνονται για έργα τακτής προθεσμίας δεν θα μετατρέπονται σε εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου. Σημειώνεται επίσης, ότι σε περίπτωση που τα Έργα ολοκληρωθούν πριν τη λήξη της σύμβασής τους ή/και κατά την ετήσια αξιολόγησή του ο εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2016.

4.   Νοείται ότι στην περίπτωση που το Έργο «Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας» παύει να υφίσταται ή/και ολοκληρωθεί νωρίτερα, η σύμβαση απασχόλησης θα τερματίζεται αυτοδικαίως.

5.   Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας.

Κύπρος, Λευκωσία