Δύο (2) θέσεις στη βαθμίδα Επίκουρης/ου Καθηγήτριας/ή ή Λέκτορα/ος

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Εκπαίδευση
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Location: Κύπρος
Δημοσιεύθηκε πριν από: 1 μήνα
Λήγει σε 2 μήνες
Reference Number: FJ178178

Περιγραφή Θέσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψηφίους/υποψήφιες που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση των πιο κάτω κενών Ακαδημαϊκών Θέσεων:

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

• Δύο (2) θέσεις στη βαθμίδα Επίκουρης/ου Καθηγήτριας/ή ή Λέκτορα/ος στην ειδικότητα:

«Δισδιάστατη δημιουργία (σχέδιο, ζωγραφική, μικτές τεχνικές) ή/και Τρισδιάστατη δημιουργία (γλυπτική, κατασκευές, εγκαταστάσεις στον χώρο) ή/και στις Τεχνολογίες-Νέα Μέσα (με έμφαση στη Video Art, στα Διαδραστικά Περιβάλλοντα και Εγκαταστάσεις, και στις Ψηφιακές Εφαρμογές Εικόνας και Ήχου)»

Σημειώνεται ότι η έδρα της υποψήφιας/του υποψήφιου που θα εκλεγεί θα είναι η Λεμεσός και/ή η Πάφος και/ή οποιαδήποτε άλλη Επαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται Πρώτο Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα επιπέδου Μάστερ Αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αναγνώριση του πρώτου πτυχίου και Μεταπτυχιακού τίτλου (Μάστερ) από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

Οι παραπάνω ειδικότητες αποτελούν γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή δεν συνηθίζεται η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και η απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Ως εκ τούτου, για την εκλογή στις παραπάνω θέσεις δεν απαιτείται η κατοχή διδακτορικού τίτλου. Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα, για τις παραπάνω θέσεις, εμπίπτουν στις πρόνοιες του άρθρου 26Β του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2012 (Ν. 111 (I)/2012), ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 17 Ιουλίου 2012, Αρ. Τεύχους 4348 και περιγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα:

https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/hr/jobs/staff-categories/exception-far/

Συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή στο ελάχιστο απαιτούμενο προσόν της κατοχής, τουλάχιστον, πέντε ετών (για αίτηση στη βαθμίδα του/της Λέκτορα/ος) αυτοδύναμης διδασκαλίας (ή ερευνητικής εργασίας), μετά την απόκτηση του τίτλου Master, σε αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης ή σε αντίστοιχο ερευνητικό κέντρο.

Τονίζεται ότι οι υποψήφιες/υποψήφιοι θα αξιολογηθούν μόνο για τη βαθμίδα ή τις βαθμίδες για την οποία ή για τις οποίες έχουν αιτηθεί στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα E-Recruiting.

Οι υποψήφιες/υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επισημαίνεται ότι, με βάση τον περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2023 (Νόμος 2023), άρθρο 18, το ακαδημαϊκό προσωπικό ή άλλο εκπαιδευτικό προσωπικό έχει υποχρέωση να διαμένει μόνιμα στην Δημοκρατία για όσο χρόνο εργοδοτείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η καταβολή των αποδοχών του από το Πανεπιστήμιο θα γίνεται εφόσον τηρείται η πιο πάνω υποχρέωση.

Σύμφωνα με τον περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο, οι γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή/και η Τουρκική. Για την πιο πάνω θέση θεωρείται απαραίτητη η καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ή επίπεδο Β2 βάσει του Common European Framework of Reference (CEFR).

Στην περίπτωση εκλογής υποψήφιας/υποψηφίου, η οποία/ο οποίος δεν εμπίπτει στα πιο πάνω αναφερόμενα πλαίσια που αποδεικνύουν καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας αυτή/αυτός (η υποψήφια/ο υποψήφιος), και το Τμήμα στο οποίο υπάγεται, ταυτόχρονα με την εκλογή της/του θα δεσμεύεται να αποκτήσει την καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε διάστημα τριών ετών.

Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία υπολογίζονται ως εξής:

Επίκουρη Καθηγήτρια/Επ. Καθηγητής         (Κλίμακα Α13 – Α14)   €64.140 – €86.501

Λέκτορας                                  (Κλίμακα Α12 – Α13)   €48.749 – €79.330

Από τις πιο πάνω απολαβές θα αποκόπτονται οι νόμιμες εισφορές στα διάφορα ταμεία του κράτους και φόρος εισοδήματος, σύμφωνα με τηνεκάστοτε νομοθεσία.

Αναμένεται ότι οι υποψήφιες/υποψήφιοι που θα εκλεγούν θα αναλάβουν καθήκοντα το Εαρινό Εξάμηνο 2025 το οποίο ξεκινά Ιανουάριο 2025 (έναρξη καθηκόντων μεταξύ Νοέμβριο 2024 και Ιανουάριο 2025), εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

 

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα στην Αγγλική γλώσσα, σε μορφή PDF (ως ξεχωριστά αρχεία) το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024 (23:59 GMT+2), στον ακόλουθο σύνδεσμο www.cut.ac.cy/jobs:

1.   Επιστολή στην οποία να φαίνονται το Τμήμα, η βαθμίδα ή οι βαθμίδες, η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής.

2.   Βιογραφικό Σημείωμα το οποίο συμπεριλαμβάνει Κατάλογο Εκθέσεων (τόσο ατομικών, όσο και συμμετοχή σε ομαδικές εκθέσεις και σε διεθνώς αναγνωρισμένες διοργανώσεις καλλιτεχνικού χαρακτήρα). Το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει επίσης να έχει λεπτομερή αναφορά στην προϋπηρεσία τους συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων στοιχείων: Θέση, Οργανισμός/Πανεπιστήμιο, ακριβείς ημερομηνίες απασχόλησης, αν η απασχόληση ήταν πλήρης ή μερική και σε περίπτωση μερικής απασχόλησης να καθορίζονται οι ώρες τον μήνα ή την εβδομάδα.

3.   Σύντομη ανασκόπηση του καλλιτεχνικού και όπου υπάρχει ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών καλλιτεχνικών και ερευνητικών σχεδίων (μέχρι 500 λέξεις).

4.   Πορτφόλιο καλλιτεχνικής δημιουργίας.

5.   Επιπρόσθετο υλικό που να αφορά σε τρεις (3) αντιπροσωπευτικές καλλιτεχνικές (ή/και ερευνητικές) δημιουργίες (η κάθε μία ως ξεχωριστό αρχείο).

6.   Επίσημα αποδεικτικά στοιχεία (λεπτομερείς βεβαιώσεις) της ακαδημαϊκής (εργασιακής) προϋπηρεσίας τους.

7.   Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους.

8.   Στοιχεία επικοινωνίας.

9.   Ονόματα και ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον τριών (3) ακαδημαϊκών (γυναικών και/ή ανδρών), οι οποίες/οι οποίοι θα ενημερωθούν αυτόματα με την υποβολή της αίτησης, για κατάθεση εμπιστευτικών συστατικών επιστολών (στην Αγγλική γλώσσα) εντός επτά (7) ημερών από την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

 

Το Πανεπιστήμιο δύναται να ζητήσει γραπτές αξιολογήσεις από ανεξάρτητους κριτές (άνδρες και γυναίκες) της επιλογής των μελών της Ειδικής Επιτροπής, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Αιτήσεις και στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν λαμβάνονται υπόψη.

Οι υποψήφιες/υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιες/υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο τηλέφωνο +357 25002406.

 

Σημειώνεται ότι:

Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα όλων των φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.

Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Κύπρος