ΠΡΟΣΛΗΨΗ 3 ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Διοίκηση επιχειρήσεων, Κυβερνητικές
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 1 μήνα
Λήγει σε 1 εβδομάδα
Reference Number: FJ178290

Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 4(2)(δ) του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτούμενων Αορίστου και Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), εφεξής ο Νόμος, γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση τριών (3) εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού (Κλ. Α8, Α10 και All) στη Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α. 2021-2027».

 

1. Σημειώνονται τα εξής:

1.1  Η Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου έχει ως αρμοδιότητα την επιλογή, παρακολούθηση και επαλήθευση των συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+) έργων δημοσίων συμβάσεων του Προγράμματος Θ.Αλ.Ε.Ι.Α. 2021-2027 (thalia.com.cy), εφεξής το Πρόγραμμα.

1.2  Η διάρκεια εργοδότησης θα είναι μέχρι την ολοκλήρωση του Προγράμματος (Δεκέμβριος του 2029), εφόσον κατά την αξιολόγησή του ο εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου κριθεί επαρκής και νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 9 του Νόμου. Επισημαίνεται ότι οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου.

1.3  Ο ετήσιος βασικός μισθός θα είναι στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας Α8. Με βάση το άρθρο 10 του Νόμου, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του, όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο. Οι μισθοί των εργοδοτούμενων θα συγχρηματοδοτηθούν από την ΕΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α. 2021 -2027».

1.4  Οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου θα έχουν έδρα τους τη Λευκωσία, στα Γραφεία της Μονάδας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Λεωφόρος Σπόρου Κυπριανού 26, 1075 Λευκωσία).

1.5 Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας μέχρι την ολοκλήρωση του Προγράμματος (31/12/2029).

1.6  Σε περίπτωση που εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου κατά την ετήσια αξιολόγησή του κριθεί ως ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι πρόνοιες του περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου του 1967 -2022.

1.7  Κάθε εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου οφείλει να συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οικεία νομοθεσία και τις σύμφωνες προς αυτή διοικητικές οδηγίες και εγκύκλιες διαταγές σε σχέση με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που ισχύουν αντιστοίχως για τους δημόσιους υπαλλήλους.

 

2. Απαιτούμενα Προσόντα:

i.   Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Ευρωπαϊκές Σπουδές, Λογιστική, Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Ανάλυση Δεδομένων, Πληροφορική, Μαθηματικά και Στατιστική.

(Σημ: ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

ii.   Αποδεδειγμένη πείρα δύο (2) ετών στη διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή/και έργων.

iii.   Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

iv. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

ν. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

 

3. Πρόσθετα Προσόντα:

(α) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σπουδών, που αποκτήθηκε από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, σε ένα από τα πιο πάνω θέματα.

(β) Αποδεδειγμένη πείρα, πέραν των δύο (2) ετών, στη διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων ή/και έργων, συμπεριλαμβανομένων και των ευρωπαϊκών. Η επαγγελματική πείρα αποδεικνύεται με τις σχετικές βεβαιώσεις.

 

4. Μοριοδότηση και κριτήρια αξιολόγησης:

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΑ (μέγιστη βαθμολογία 8)

1.

Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε θέμα που καθορίζεται στα απαιτούμενα προσόντα

Άριστα: 4

Λίαν καλώς: 3

Καλώς: 2

2.

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σπουδών που είναι σχετικός με τα θέματα που καθορίζονται στα απαι-τούμενα προσόντα

1

3.

Αποδεδειγμένη πείρα στη διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων ή/και έργων, συμπεριλαμβανομένων και των ευρωπαϊκών, από τρία (3) έως πέντε (5) έτη.

3

(μέγιστη βαθμολογία 3, 1 για κάθε έτος)

 

5. Σημειώσεις:

5.1 Στην περίπτωση που, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη μοριοδότηση βάσει των πιο πάνω κριτηρίων, προκύπτει ισοβαθμία, τότε οι ισοβαθμούντες θα κατατάσσονται με βάση τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια, σε διαδοχικές αξιολογήσεις:

Α.

Πρόσθετη εργασιακή πείρα στη διαχείριση και υλοποίηση έργων, συμπεριλαμβανομένων και των ευρωπαϊκών, πέραν των πέντε (5) ετών

Πρώτος σε σειρά προτεραιότητας θα κατά-τάσσεται ο αιτητής με τη μεγαλύτερη εργασιακή πείρα

Β.

Βαθμός Πτυχίου

Πρώτος σε σειρά προτεραιότητας θα κατά-τάσσεται ο κάτοχος υψηλότερου βαθμού

Γ.

Βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου

Πρώτος σε σειρά προτεραιότητας θα κατά-τάσσεται ο κάτοχος υψηλότερου βαθμού

5.2 Υποψήφιοι που δεν καλύπτονται με το πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο αλλά με το μεταπτυχιακό θα λαμβάνουν μόρια ως να είχαν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο με βαθμό «Λίαν καλώς».

5.3 Υποψήφιοι που κατέχουν δύο ή περισσότερα πανεπιστημιακά διπλώματα ή τίτλους συναφή με τα απαιτούμενα προσόντα θα λαμβάνουν τα μόρια που αντιστοιχούν σε αυτό με την υψηλότερη βαθμολογία.

5.4 Υποψήφιοι που κατέχουν δύο ή περισσότερα μεταπτυχιακά διπλώματα ή τίτλους συναφή με τα απαιτούμενα προσόντα θα λαμβάνουν μόρια μόνο για το ένα.

5.5 Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος και που απαιτεί η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. (www.psc.gov.cy).

5.6 Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης είναι αυτή που αποκτήθηκε και σχετίζεται άμεσα με τα καθήκοντα που περιγράφονται στην παράγραφο (6) πιο κάτω. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών ή η πείρα που αποκτήθηκε από εθελοντική εργασία, αμισθί, δεν προσμετράτε». Η επαγγελματική πείρα αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις εργοδότη στο έργο/πρόγραμμα με αναφορά σε ακριβή περίοδο απασχόλησης, τίτλο θέσης και καθήκοντα.

5.7 Διπλώματα ή τίτλοι σπουδών σχολών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης θα βαθμολογούνται ως πανεπιστημιακού επιπέδου μόνο όταν συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ισοτιμίας που εκδόθηκε από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), στις περιπτώσεις που απαιτείται.

5.8 Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης.

 

6. Καθήκοντα και ευθύνες:

•   Παρακολούθηση και επαλήθευση των έργων δημοσίων συμβάσεων του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ2021-2027», που θα συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΚΤ+.

•   Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων αναφορικά με την υλοποίηση του Προγράμματος.

•   Παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των συγχρηματοδοτούμενωνέργων, η οποία περιλαμβάνει και τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων σε όλη την ελεγχόμενη από την Κυπριακή Δημοκρατία επικράτεια.

•   Παροχή καθοδήγησης στους Δικαιούχους των συγχρηματοδοτούμενων έργων σχετικά με την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου τους.

•   Τήρηση των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών Κανονισμών εφαρμογής των Ταμείων Πολιτικής Συνοχής.

•   Ετοιμασία σημειωμάτων, εκθέσεων, πρακτικών, διεκπεραίωση σχετικής με τα καθήκοντα αλληλογραφίας και τήρηση στατιστικών στοιχείων.

•   Συνεργασία, συντονισμός και επικοινωνία με τους φορείς υλοποίησης και άλλα αρμόδια Τμήματα/ Υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση του Προγράμματος.

•   Εκπροσώπηση της Μονάδας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε συναντήσεις.

•   Ενημέρωση και επεξεργασία στοιχείων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για συγχρηματοδοτούμενα έργα των Ταμείων Πολιτικής Συνοχής.

•   Εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου καθήκοντος σε σχέση με τη διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Προγράμματος.

7. Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1.3) πιο πάνω. Σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

8. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε έντυπη μορφή, ως ακολούθως:

(α) Μπορούν να προμηθευτούν την Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy) ή/και μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (www.mlsi.gov.cy).

(β) Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία και τα απαραίτητα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις πρέπει να υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο ιδιοχείρως στα Κεντρικά Γραφεία της Μονάδας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στη Λευκωσία (Λεωφόρος Σπόρου Κυπριανού 26, 15ος όροφος, 1075 Λευκωσία), με παραλαβή του αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 08:00 – 14:30 ή με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου στην πιο πάνω ταχυδρομική διεύθυνση. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για 3 θέσεις ΕΟΧ Λειτουργών Α8, Α10 και All στη Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

(γ) Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 31η Μαΐου 2024, ώρα 14:30. Τελευταία ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων μέσω ταχυδρομείου είναι η 31η Μαΐου 2024 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου).

9. Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

10. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων θα ετοιμαστεί Πίνακας Υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά περιγράφονται πιο πάνω [άρθρο 6(4) του Νόμου], Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά της σειράς κατάταξης εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του Πίνακα [άρθρο 6(6)(α) του Νόμου], Ο τελικός Πίνακας Υποψηφίων θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

11. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 22400955 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Κύπρος, Λευκωσία