7 Θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Ύψωνα

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Γραμματειακά, Κυβερνητικές
Τύπος Απασχόλησης: Προσωρινή Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 3 εβδομάδες
Λήγει σε 2 εβδομάδες
Reference Number: FJ178475

Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΨΩΝΑ

 

Ο Δήμος Ύψωνα ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδουτομένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση επτά (7) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση καθηκόντων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Ύψωνα, στο πλαίσιο υλοποίησης της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

1. Σημειώνονται τα εξής:

1.1  Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας διάρκειας ενός έτους, με δικαίωμα ανανέωσης ενός ακόμα έτους, εφόσον κατά την αξιολόγησή τους οι εργοδοτουμένοι ορισμένου χρόνου κριθούν επαρκείς.

1.2  Με βάση τον υπό αναφορά Νόμο, τα άτομα που προσλαμβάνονται για έργα τακτής προθεσμίας δεν θα μετατρέπονται σε εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που τα συγχρηματοδοτούμενα έργα ολοκληρωθούν πριν τη λήψη της σύμβασης ή/και κατά την ετήσια αξιολόγηση ο εργοδοτούμενος κριθεί επαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2016.

1.3  Κάθε εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου οφείλει να συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκάστοτε σε ισχύ οικεία νομοθεσία και τις σύμφωνες προς αυτή διοικητικές οδηγίες και εγκύκλιες διαταγές σε σχέση με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που ισχύουν αντιστοίχως για τους δημόσιους υπάλληλους.

 

2. Απαιτούμενα Προσόντα:

i. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

ii. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

iii. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

iν. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

 

3. Η μοριοδότηση και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων έχουν ως ακολούθως:

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΑ

1.

Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχόλης Μέσης Εκπαίδευσης.

10-20

(Τα μόρια που θα δοθούν θα εξαρτηθούν από τον βαθμό του Απολυτηρίου, π.χ εάν ο βαθμός του απολυτήριου είναι 16 θα δοθούν 16 μόρια).

2.

Εργασιακή πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, ως αυτά καταγράφονται στην παράγραφο (5) πιο κάτω.

1 μόριο για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο με ανώτατο όριο τα δύο έτη.

3.

Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος ή ισότιμο προσόν (μόνο για έναν ακαδημαϊκό τίτλο).

4

4.

Δίπλωμα Αναγνωρισμένης Σχολής Ανώτερης Εκπαίδευσης (μόνο για έναν ακαδημαϊκό τίτλο).

2

Σημειώσεις:

3.1 Στην περίπτωση που, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη μοριοδότηση, με βάση τα πιο πάνω κριτήρια αξιολόγησης, προκύπτει ισοβαθμία, τότε οι ισοβαθμούντες θα κατατάσσονται με βάση τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια, σε διαδοχικές αξιολογήσεις:

Α.

Επιπρόσθετη εργασιακή πείρα, πέραν της διετούς που καθορίζεται στην παράγραφο 3(2) των κριτηρίων αξιολόγησης πιο πάνω.

Πρώτος σε σειρά προτεραιότητας θα κατατάσσεται ο αιτητής με τη μεγαλύτερη εργασιακή πείρα.

Β.

Ακαδημαϊκά προσόντα αιτητή, νοουμένου ότι ο αιτητής δεν έχει μοριοδοτηθεί για το προσόν αυτό στα σημεία 3(3)-(4) πιο πάνω.

Πρώτος σε σειρά προτεραιότητας θα κατατάσσεται ο κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου κ ο κ.

Γ

Ημερομηνία γέννησης.

Προτεραιότητα στον μεγαλύτερο σε ηλικία αιτητή.

3.2  Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που κατείχε ο υποψήφιος και που απαιτεί η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

3.3  Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης είναι η πείρα που αποκτήθηκε με την εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται άμεσα με τα καθήκοντα που καταγράφονται στην παράγραφο (5) πιο κάτω. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών ή η πείρα που αποκτήθηκε από εθελοντική εργασία, αμισθί, δεν προσμετριέται.

3.4 Διπλώματα ή Τίτλοι Σπουδών Σχολών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης θα βαθμολογούνται ως πανεπιστημιακού επιπέδου μόνο όταν συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ισοτιμίας που εκδόθηκε από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ).

3.5  Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης.

 

4. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν τα πρόσωπα που θα προσληφθούν είναι τα ακόλουθα:

•    Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα οπουδήποτε στη δημοτική υπηρεσία.

•   Δακτυλογραφεί ή/και στενογράφε! στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια.

•   Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου ή/και βιβλιοθήκης, μητρώου περιουσιακών στοιχείων καθώς και διάφορων άλλων μητρώων.

•    Βοηθά ή/και διεκπεραιώνει τη σχετική με τα καθήκοντά του αλληλογραφία.

•    Βοηθά ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του Δήμου που σχετίζονται με τα καθήκοντα της θέσης.

•    Βοηθά ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας σχετικά με την τέλεση πολιτικών γάμων, πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων του Δήμου.

•   Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακά εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

•    Βοηθά στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και διεξάγει επιτόπιες έρευνες, όπου χρειάζεται.

•    Εκτελεί εργασίες και εφαρμόζει διαδικασίες σχετικά με την τήρηση των μητρώων αποθήκης ή/και άλλων μητρώων.

•    Συλλέγει, εντός και εκτός γραφείου, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων και βοηθά στην ετοιμασία καταλόγων δικαιωμάτων, φορολογιών, εισπράξεων κλπ.

•    Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις.

•    Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέως.

•   Βοηθά στην τήρηση ή/και τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων των Δημοτικών Επιτροπών και άλλων συσκέψεων και βοηθά στη διεκπεραίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται.

•   Ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου βοηθά στην είσπραξη τελών/φορολογιών.

•    Σε παραλιακούς Δήμους είναι δυνατόν να του ανατίθενται και καθήκοντα σχετικά με την επιθεώρηση παραλιών.

•   Έρχεται σε επαφή με το κοινό και λαμβάνει ή παρέχει πληροφορίες.

•   Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

5. Οι προσληφθέντες είναι δυνατόν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε Δημοτικό Διαμέρισμα (Ύψωνα, Κολόσσι, Ερήμη, Τραχώνι, Ασώματος, Ακρωτήρι, Επισκοπή, Καντού, Σωτήρα) ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου.

6. Οι προσληφθέντες είναι δυνατόν να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου, το σύνολο, όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει το καθορισμένο ωρών εργασίας την εβδομάδα.

7. Η βασική αμοιβή θα είναι η αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α2, μειωμένη σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου και του σχετικού Παραρτήματος- Μισθολογικές Κλίμακες του υπό αναφορά ‘Νόμου. Σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

8.  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους σε έντυπη μορφή ιδιοχείρως στον Δήμο Ύψωνα.

(α) Μπορούν να προμηθευτούν την Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στην ιστοσελίδα του Δήμου Ύψωνα www.ipsonas.org

(β) Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση για Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στον Δήμο Ύψωνα και τα απαραίτητα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο ιδιοχείρως στον Δήμο Ύψωνα (Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ 120Τ.Κ. 4182 Ύψωνας Λεμεσός) είτε με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου στην ταχυδρομική διεύθυνση Δήμος Ύψωνα – Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ 120 Τ.Κ. 4182 Ύψωνας Λεμεσός.

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για τη Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α2) στον Δήμο Ύψωνα».

(γ) Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 3η Ιουνίου 2024. Τελευταία αποστολής των αιτήσεων μέσω ταχυδρομείου είναι η 3η Ιουνίου 2024 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου).

10.  Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία κοινωνικών ασφαλίσεων) και με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκε ο αιτητής, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

11. Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 25395600 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Κύπρος, Λεμεσός