ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Κυβερνητικές, Μηχανολόγοι Μηχανικοί
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 1 εβδομάδα
Reference Number: FJ178572

Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), και ειδικότερα του άρθρου 4(2)(β) και με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 16 του περί Προϋπολογισμού του 2024, Νόμος του 2023, γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) Εργοδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, έναντι κενής μόνιμης θέσης, για περίοδο 24 μηνών ή μέχρι την πλήρωση της κενής θέσης, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα. Συγκεκριμένα, η παρούσα ανάγκη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι για την απασχόληση εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου για:

 

• Μία (1) θέση Ελεγκτή Τεχνικού Ελέγχου στην ειδικότητα της Μηχανολογικής Μηχανικής.

Ελεγκτής Τεχνικού Ελέγχου (Α9-Α11-Α12)

 

Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Διεξάγει τεχνικούς και διαχειριστικούς ελέγχους και ελέγχους συμμόρφωσης σε εργασίες και συμβάσεις πολιτικής μηχανικής, μηχανολογικής μηχανικής, ηλεκτρολογικής μηχανικής ή μηχανικής της πληροφορικής, ανάλογα με τα προσόντα του.

(β) Ετοιμάζει και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις και διεξάγει τη σχετική με τα καθήκοντά του αλληλογραφία.

(γ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

(1)  Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Μηχανολογική Μηχανική.

(Σημ. Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει κα μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.)

(2)  Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

(3)  Διετής τουλάχιστον πείρα στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης μετά την απόκτηση των προσόντων τα οποία προαπαιτούνται για εγγραφή σύμφωνα με την παράγραφο (2) πιο πάνω.

(4)  Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

(5)  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

ΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διδακτορικό (PhD) (Σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης)

3

 

Μεταπτυχιακό (Master of Arts/Science)

(Σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης)

2

 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Post-graduate diploma

(Σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης)

1

 

Βαθμός Πτυχίου Πανεπιστημίου

0-4,0

Καλώς

Λίαν Καλώς

Άριστα

0 μονάδες

2 μονάδες

4 μονάδες

Πείρα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης

(Λαμβάνονται υπόψη συμπληρωμένοι μήνες υπηρεσίας)

0-6,0

1 μόριο για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο, πέρα από τα απαιτούμενα δύο χρόνια πείρας, με ανώτατο όριο τα 6 μόρια.

Σημειώσεις:

• Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται διαδοχικά υπόψη με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

(α) η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών,

(β) ο βαθμός Πανεπιστημιακού Διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος,

(γ) η βαθμολογία Απολυτηρίου δευτεροβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος,

(δ) η ημερομηνία γέννησης με προτεραιότητα στον/στη μεγαλύτερο/η σε ηλικία αιτητή/αιτήτρια.

ο Δεν μοριοδοτείται η εργασιακή πείρα σε εθελοντική βάση, αμισθί.

ο Η πείρα λαμβάνεται υπόψη μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α9, μειωμένη σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού του 2024, Νόμος του 2023. Ο ενδεικτικός ετήσιος μεικτός μισθός με τη μειωμένη κλίμακα εισδοχής στην κλίμακα Α9 από 1η Ιανουάριου 2024 θα είναι €27.368. Σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

Σημειώσεις:

1.  Ενόψει Απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψήφιους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ((http://www.psc.gov.cy/psc/psc.nsf/page31_gr/page31_gr70penDocument).

Αναφορικά με τους υποψήφιους –

(i) Των οποίων η μητρική γλώσσας δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

2.  Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αρρένων αιτητών, θα πρέπει αυτοί να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

3.  Σε περίπτωση που αιτητής/τρια θεωρηθεί ως υποψήφιος λόγω Μεταπτυχιακού Τίτλου που κατέχει, θα μοριοδοτείται ως να έχει πτυχίο με βαθμό «Λίαν Καλώς».

4.  Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

5.  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 22401463, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

6.  Το πρόσωπο που θα προσληφθεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών με δικαίωμα ανανέωσης για άλλους έξι (6) μήνες. Πριν την υπογραφή της σύμβασης θα κληθεί να υποβάλει επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει καθαρό ποινικό μητρώο.

7.  Σε περίπτωση που θα πληρωθεί η κενή θέση έναντι της οποίας έγινε η πρόσληψη, ή στην περίπτωση που ο εργοδοτούμενος κριθεί ανεπαρκής, ο εργοδότης δύναται να τερματίσει τις υπηρεσίες του εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου, οπότε σε τέτοια περίπτωση τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, όσον αφορά στην ελάχιστη περίοδο προειδοποίησης.

8.  Σύμφωνα με το άρθρο 15(1) του Νόμου 70(Ι)/2016 κάθε εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου, οφείλει να συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την εκάστοτε σε ισχύ οικεία νομοθεσία και τις σύμφωνες προς αυτή διοικητικές οδηγίες και εγκύκλιες διαταγές σε σχέση με τα καθήκοντα και υποχρεώσεις που ισχύουν αντιστοίχως, για τους δημόσιους υπαλλήλους.

9.  Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκε ο αιτητής, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

10. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο «Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία» μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (https://www.mof.gov.cy/mof/papd/papd.nsf/page93_gr/page93_gr70penDocument).

11. Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία και τα απαραίτητα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία μπορούν να υποβληθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, με τους εξής τρόπους:

(i) Μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (στην περίπτωση αυτή, το έντυπο θα πρέπει να σαρώνεται για να φέρει την υπογραφή του αιτητή), ή

(ii) Μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, Τ.Θ. 25175, 1307 Λευκωσία. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για θέση Εργοδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου στην Ελεγκτική Υπηρεσία», ή

(iii) Με το χέρι, στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, Δεληγιώργη 6, Λευκωσία, δίπλα από το κτήριο της ΠΑΣΥΔΥ, στο ισόγειο, μεταξύ των ωρών 08.00-14.30. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για θέση Εργοδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου στην Ελεγκτική Υπηρεσία».

12. Η τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων θα είναι η Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024, ώρα 14.30. Τελευταία ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων μέσω ταχυδρομείου είναι επίσης η 31η Μαΐου 2024 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου).

Κύπρος, Λευκωσία