ΠΡΟΣΛΗΨΗ 5 ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Κυβερνητικές, Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες
Τύπος Απασχόλησης: Προσωρινή Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 5 ημέρες
Reference Number: FJ178574

Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΕΚΨΠ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016 – εφεξής ο Νόμος), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση πέντε (5) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου Λειτουργούς Πληροφορικής για τη στελέχωση του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) του ΥΕΚΨΠ για σκοπούς υλοποίησης/διαχείρισης ψηφιακών έργων της Δημόσιας Υπηρεσίας που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

Οι θέσεις αφορούν στα πιο κάτω:

(α) Δύο (2) Λειτουργούς Πληροφορικής για το έργο «Ενιαίο Σύστημα Συγγραφής-Αποθήκευσης-Διάθεσης Νομοθετικών Κειμένων (e-Legislation platform)», (Κλ. Α8), (διάρκεια ισχύος μέχρι 06/2026)

(β) Έναν (1) Λειτουργό Πληροφορικής για το έργο «Enhancing e-system for issuing building permits», (Κλ. A8), (διάρκεια ισχύος μέχρι 12/2025)

(γ) Έναν (1) Λειτουργό Πληροφορικής για το έργο «Labour market, social protection, social welfare and inclusion», (Κλ. A8), (διάρκεια ισχύος μέχρι 06/2026)

(δ) Έναν (1) Λειτουργό Πληροφορικής για το έργο «Provision, Implementation, Maintenance and Operation of an Integrated Registry Platform Solution for the Department of Registrar of Companies and Official Receiver (DRCOR)», (Κλ. A8), (διάρκεια ισχύος μέχρι 06/2026).

2.  Ο ετήσιος βασικός μισθός θα είναι στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας Α8. Με βάση το άρθρο 10 του πιο πάνω Νόμου, εργοδοτούμενος, ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του εν λόγω Νόμου απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής (€22.048) για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του, όπως καθορίζεται στονεκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο.

3.  Η διάρκεια εργοδότησης θα είναι μέχρι την ολοκλήρωση του κάθε έργου για το οποίο θα προσληφθεί και το οποίο έργο είναι ενταγμένο στο υπό αναφορά Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνά τον 06/2026 και όχι πριν από τον 12/2025, εφόσον κατά την αξιολόγησή του ο εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου κριθεί επαρκής και, νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 9 του Νόμου 70(Ι)/2016. Επισημαίνεται ότι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου.

4.  Σε περίπτωση που ο εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου κατά την ετήσια αξιολόγησή του κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι πρόνοιες του περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου του 1967 έως 2016 (Ν. 24/1967).

5.  Οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου θα έχουν έδρα τη Λευκωσία (Μιχαλάκη Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου, 1446 Λευκωσία). Οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου θα τοποθετούνται στα διάφορα Υπουργεία/Τμήματα αναλόγως των αναγκών για τις οποίες θα προσληφθούν.

6.  Τα καθήκοντα που θα εκτελούν οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου που θα προσληφθούν θα αφορούν στα πιο κάτω:

  • Συμμετοχή στις ομάδες ανάλυσης, σχεδιασμού και ελέγχου, ποιοτικού ελέγχου παραδοτέων, ελέγχου ποιότητας συστημάτων και υποσυστημάτων πληροφορικής.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους χρήστες συστημάτων για τη διαμόρφωση των απαιτήσεών τους.
  • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των χρηστών.
  • Σχεδίασμά, συντήρηση και διαχείριση Βάσεων Δεδομένων.
  • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών.
  • Σχεδιασμός και Διαχείριση Δικτύων (ρύθμιση Firewalls, Routers, other network equipment).
  • Ετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών για εξασφάλιση αγαθών και/ή υπηρεσιών.
  • Συνεργασία και επικοινωνία με όλους τους φορείς υλοποίησης των έργων πληροφορικής.
  • Εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου καθήκοντος σε σχέση με τη υλοποίηση/διαχείριση του έργου για το οποίο θα προσληφθεί ο εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου.

 

7.  Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής (περιλαμβανομένου του Management Information Systems), Τηλεπικοινωνίες (Data Communications) και Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφοριών.

(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

Σημείωση:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) στον κλάδο της ηλεκτρονικής μηχανικής περιλαμβανομένης της μηχανικής της πληροφορικής.

2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας όπως αυτά ορίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. http://www.psc.gov.cy/psc/psc.nsf/page31_gr/page31_gr70penDocument

3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

5. Αποδεδειγμένη μεταπτυχιακή επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός (1) έτους στην Πληροφορική.

 

8. Επιπλέον προσόντα:

1.  Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, ο οποίοι αποκτήθηκαν από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα σε ένα από τα θέματα της παρ. 7.1 πιο πάνω.

2.  Γενική Επαγγελματική Πείρα: Αποδεδειγμένη μεταπτυχιακή επαγγελματική πείρα πέραν του ενός (1) έτους στην Πληροφορική.

3.  Ειδική Επαγγελματική Πείρα στα πιο κάτω:

i) Αποδεδειγμένη μεταπτυχιακή επαγγελματική πείρα σε προγραμματισμό.

ii) Αποδεδειγμένη μεταπτυχιακή επαγγελματική πείρα σε εργασίες μετεγκατάστασης/μετάπτωσης δεδομένων (data migration).

iii) Αποδεδειγμένη μεταπτυχιακή επαγγελματική πείρα στον σχεδίασμά και/ή διαχείριση δικτύων δεδομένων/αρχιτεκτονική υποδομών.

iν) Αποδεδειγμένη εμπειρία σε σχεδίασμά και εφαρμογή Cloud platform.

ν) Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλυση/σχεδιασμό λογισμικού εφαρμογής.

 

4.  Κριτήρια αξιολόγησης των υποψήφιων και μοριοδότηση:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών: Master

2

2

1.

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών: PhD

3

3

2.

Γενική Επαγγελματική εμπειρία στην πληροφορική πέραν του ενός έτους

0,5

5

(0,5 μονάδα ανά συμπληρωμένο εξάμηνο με μέγιστη εμπειρία τα 5 έτη)

3.

Ειδική Επαγγελματική Εμπειρία:

 

(i) Επαγγελματική εμπειρία σε προγραμματισμό

0,5

5

(0,5 μονάδα ανά συμπληρωμένο εξάμηνο με μέγιστη εμπειρία τα 5 έτη)

 

(ii) Επαγγελματική εμπειρία σε εργασίες μετεγκα-τάστασης/μετάπτωσης δεδομένων (data migration)

0,5

2,5

(0,5 μονάδα ανά συμπληρωμένο εξάμηνο με μέγιστη εμπειρία τα 2,5 έτη)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

(iii) Επαγγελματική εμπειρία στον σχεδίασμά και/ή διαχείριση δικτύων δεδομένων/αρχιτεκτονική υποδομών

0,5

2,5

(0,5 μονάδα ανά συμπληρωμένο εξάμηνο με μέγιστη εμπειρία τα 2,5 έτη)

 

(iv) Εμπειρία σε σχεδίασμά και εφαρμογή Cloud platform

0,5

5

(0,5 μονάδα ανά συμπληρωμένο εξάμηνο με μέγιστη εμπειρία τα 5 έτη)

 

(ν) Εμπειρία σε ανάλυση/σχεδιασμό λογισμικού εφαρμογής

0,5

5

(0,5 μονάδα ανά συμπληρωμένο εξάμηνο με μέγιστη εμπειρία τα 5 έτη)

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

30

Σημειώσεις:

1.  Η ειδική επαγγελματική εμπειρία αφορά περίοδο μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών.

2.  Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοβαθμούν, οι υποψήφιοι θα κατατάσσονται με βάση (ί) διάρκεια γενικής επαγγελματικής εμπειρίας, (Η) σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, θα γίνει κλήρωση για την επιλογή των υποψηφίων, στην παρουσία των εμπλεκόμενων εάν το επιθυμούν. Ο τελικός πίνακας, των προσοντούχων Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου που θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας θα έχει ισχύ για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσής του.

3.  Αναλόγως της σειράς κατάταξης θα γίνεται και η πρόσληψη των υποψηφίων για να καλυφθούν οι ανάγκες για τα πιο πάνω έργα πληροφορικής. Η κατανομή στα έργα θα γίνει ανάλογα με τα προσόντα και την επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων και τις ανάγκες των πιο πάνω έργων.

4.  Σε περίπτωση πρόωρης διακοπής του συμβολαίου από τους πρώτους πέντε (5) επιτυχόντες, τότε η κενωθείσα θέση θα πληρούται από τους επιτυχόντες κατά σειρά κατάταξης στον σχετικό πίνακα υποψηφίων.

5.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τη σχετική ενημέρωση στο Πακέτο της Πρόσκλησης για Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου (Έντυπο Αίτησης, Συμβόλαιο Εργοδότησης, Βασικοί Όροι Απασχόλησης και τον περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016) στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (https://www.dmrid.gov.cy) και του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής (https://dits.dmrid.gov.cy)). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή να καταθέσουν έναντι απόδειξης παραλαβής στο Αρχείο του ΥΕΚΨΠ, την Αίτηση, στη διεύθυνση: Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Λεωφόρος Λεμεσού 134, 2015 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος με την ένδειξη «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟ-ΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ», όχι αργότερα από τις 27 Μαΐου 2024 και ώρα 2.00 μ.μ. Το εμπρόθεσμο της παράδοσης του φακέλου θα βεβαιώνεται από τη σφραγίδα του Αρχείου του ΥΕΚΨΠ ή τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου για τους φακέλους που θα αποσταλούν συστημένοι ταχυδρομικώς.

6.  Το Έντυπο Αίτησης πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα, περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, κ.ά.). Σημειώνεται ότι τα πρωτότυπα ενδέχεται να ζητηθούν για έλεγχο.

7.  Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις που δεν είναι πλήρως και ορθώς συμπληρωμένες, δεν είναι υπογραμμένες και δεν συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά, θα απορρίπτονται και δεν θα εξετάζονται.

8.  Για τους επιτυχόντες που θα υπογράψουν σύμβαση εργοδότησης θα πρέπει να υποβληθεί επίσημο έγγραφο, στην Ελληνική γλώσσα, που να αποδεικνύει καθαρό ποινικό μητρώο πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

9.  Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 22601406.

Κύπρος, Λευκωσία