ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Κοινωνικοί Λειτουργοί
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 6 ημέρες
Λήγει σε 18 ώρες
Reference Number: FJ178618

Περιγραφή Θέσης

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση 1 Θέσης Λειτουργού ΚΑΒ και Συμβουλευτικής για τη Λευκωσίας (Κοινωνικός/η Λειτουργός)

Η εγκεκριμένη ετήσια μισθοδοσία της θέσης κυμαίνεται από  €16,900.00 (μικτά συμπεριλαμβανομένου του 13ο μισθού) αναλόγως προσόντων.

Η θέση αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Tο ωράριο εργασίας είναι κυλιόμενο από τις 08:00 μέχρι τις 19:00 και δεν ξεπερνάει τις 8 ώρες ημερησίως.

Αντίστοιχα υπάρχει και υπηρεσία on call.

Το προσωπικό θα τυγχάνει συχνής και τακτικής εκπαίδευσης ή/και εξειδίκευσης και θα υπόκειται σε συστηματική εποπτεία.

Θα υπάρξει εκπαίδευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία.

Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμβόλαιο εργοδότησης με τον εργοδότη.

Ο/Η προσληφθέντας/είσα είναι δυνατό να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου, ανάλογα με τις ανάγκες. Το σύνολο όμως των ωρών εργασίας, δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα, σύμφωνα με την νομοθεσία.

 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 • Τήρηση των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας του ΚΑΒ και Συμβουλευτικής Παρέμβασης
 • Ανάληψη και Διαχείριση περιπτώσεων αιτημάτων συμβουλευτικής
 • Ανάληψη προσωπικών ραντεβού με άτομα που επικοινωνούν ή που παραπέμπονται για συμβουλευτική
 • Συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες/ Φορείς/Οργανισμούς
 • Στελέχωση της 24ώρης Γραμμής Βοήθειας 1440 κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του/της ή και άλλες Ευρωπαϊκές Γραμμές που λειτουργεί ο ΣΠΑΒΟ
 • Ετοιμασία εκθέσεων για το δικαστήριο ή και για χρήση από το δικηγόρο του θύματος
 • Τήρηση αρχείου καταχωρήσεων και εντύπων
 • Τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν τα Ατομικά Ραντεβού και τη Γραμμή Άμεσης Βοήθειας 1440
 • Σχεδιασμός συμβουλευτικών προγραμμάτων
 • Συμμετοχή σε πολυθεματικές ομάδες/ομάδες προσωπικού και σε επιστημονική εποπτεία
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση εθνικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή/και άλλων εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων για λογαριασμό του ΣΠΑΒΟ
 • Διοργάνωση, παροχή και υλοποίηση διαλέξεων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εργαστηρίων σε θέματα που σχετίζονται με τον ΣΠΑΒΟ
 • Εκπροσώπηση του ΣΠΑΒΟ σε συνέδρια και συνεδριάσεις επιτροπών/ομάδων εργασίας στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό
 • Ετοιμασία άρθρων, μελετών και δημοσιευμάτων
 • Στελέχωση τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας ΣΠΑΒΟ
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων ανατεθούν από την Επιστημονική Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ και τις Προϊστάμενες των Τμημάτων

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Εργασία

(β) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικών Λειτουργών

(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας

(δ) Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

(ε) Άδεια οδήγησης ΙΧ

 

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα:

(α) Μεταπτυχιακός Τίτλος σε κοινωνικές ή/και ανθρωπιστικές επιστήμες

(β) Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν

 

Χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

(α) Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα εξυπηρετούμενα άτομα

(β) Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου

(γ) Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

(δ) Συναισθηματική ανθεκτικότητα

(ε) Μεθοδικότητα

(στ) Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

(ζ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία

 

Σε περίπτωση επιλογής οι υποψήφιοι απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίσουν:

(α) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

(β) Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

(γ) Προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού ότι δεν πάσχουν από οποιαδήποτε μεταδοτική/μολυσματική ασθένεια (αναλύσεις για μεταδοτικές/μολυσματικές ασθένειες και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα)

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία:

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα / Μεταπτυχιακό / ή άλλο Δίπλωμα

(β) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο επαγγελματιών όπου ισχύει

(γ) Αποδεκτό τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας

(δ) Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκαν οι αιτητές, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης

(ε) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α

(στ) Βιογραφικό Σημείωμα

 

Υποψήφιοι που δεν πληρούν τα προσόντα και αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

Τα πιστοποιητικά θα υποβάλλονται σε Ηλεκτρονική Μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: s.metti@domviolence.org.cy

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Τετάρτη 22 Μαΐου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]και στο τηλ. 22813121.

Κύπρος, Λευκωσία