Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, προτίθεται να εργοδοτήσει έναν/μια Εργοδοτούμενο/νη Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών στα πλαίσια του έργου PHENOTYPOS

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Άλλα, Κυβερνητικές
Τύπος Απασχόλησης: Προσωρινή Απασχόληση
Location: Κύπρος
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 6 ημέρες
Reference Number: FJ178770

Περιγραφή Θέσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), προτίθεται να εργοδοτήσει έναν/μια Εργοδοτούμενο/νη Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών στα πλαίσια του έργου PHENOTYPOS. Το έργο στοχεύει στην εγκατάσταση μίας υποδομής υψηλής διεκπεραιωτικότητας φαινοτύπησης φυτών (High Throughput Plant Phenotyping) στον πειραματικό σταθμό Τόχνης του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών (Ακρωνύμιο υποδομής: PHENOTYPOS). Η ικανότητα της υποδομής για παραγωγή επιστημονικών δεδομένων θα τεκμηριωθεί μέσω τριών πιλοτικών πειραμάτων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου.

 

1. Καθήκοντα

i.  Συμμετοχή στις διαδικασίες εγκατάστασης της υποδομής PHENOTYPOS στον πειραματικό σταθμό Τόχνης.

ii.  Συμμετοχή στην ηλεκτρονική διαχείριση/λειτουργία της υποδομής μέσω της χρήσης εξειδικευμένων λογισμικών.

iii. Συμμετοχή στον σχεδίασμά, εγκατάσταση, παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων που θα προκύψουν από τα πιλοτικά πειράματα.

iν. Συμμετοχή στην ετοιμασία και υποβολή των εκθέσεων (τεχνικών και οικονομικών) που απαιτούνται για το έργο.

ν. Συμμετοχή στις δράσεις προβολής της υποδομής και διάχυσης των αποτελεσμάτων.

vi. Εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου καθήκοντος σχετικού με την υλοποίηση/διαχείριση του έργου.

 

2. Απαιτούμενα Προσόντα

i.  Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Γεωπονία. Ο όρος «Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.

ii.  Καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας με βάση τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Πρόσθετα Προσόντα

iii. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή τίτλος επιπέδου (MSc) στην Επιστήμη Οπωροκηπευτικών ή στη Φυσιολογία Φυτών ή στη Βελτίωση Φυτών ή στα Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας θα αποτελεί πλεονέκτημα.

iv. Διδακτορικό Δίπλωμα PhD στην Επιστήμη Οπωροκηπευτικών ή στη Φυσιολογία Φυτών ή στη Βελτίωση Φυτών ή στα Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας θα αποτελεί πλεονέκτημα.

ν. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία και απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα που έχουν σχέση με το αντικείμενο της θέσης όπως περιγράφετε» στο σημείο 1 θα αποτελεί πλεονέκτημα.

vi. Συμμετοχή σε έγκριτες επιστημονικές δημοσιεύσεις θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Για την τεκμηρίωση της προηγούμενης ερευνητικής εμπειρίας και απασχόλησης σε ερευνητικά προγράμματα που έχουν σχέση με το αντικείμενο της θέσης, ο/η αιτητής/τήτρια θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει στοιχεία (π.χ. συμμετοχή στη συγγραφική ομάδα επιστημονικής δημοσίευσης, βεβαίωση εργοδότη, βεβαίωση ακαδημαϊκού επιβλέποντα) που να επιβεβαιώνουν την εμπειρία στα πιο κάτω:

i.  Χρήση εξειδικευμένων λογισμικών διαχείρισης πειραματικών δεδομένων σε υποδομές υψηλής διεκπεραιωτικότητας φαινοτύπησης φυτών (High Throughput Plant Phenotyping).

ii.  Εγκατάσταση και διαχείριση πειραμάτων σε υποδομές υψηλής διεκπεραιωτικότητας φαινοτύπησης φυτών.

iii. Επεξεργασία/ανάλυση φωτογραφίας φυτών και υπολογισμός δεικτών που σχετίζονται με τη φυσιολογία ανάπτυξης φυτών (π.χ Φασματικοί Δείκτες Βλάστησης και Θερμικοί Δείκτες – Spectral Vegetation and Thermal Indices), ή/και την αρχιτεκτονική τους (π.χ. Δείκτης φυλλικής επιφάνειας, αριθμός φύλλων) με χρήση εξειδικευμένων λογισμικών.

iν. Διαχείριση και στατιστική ανάλυση μεγάλων δεδομένων (big data) μέσω εξειδικευμένων λογισμικών.

ν. Διαχείριση θερμοκηπίων υψηλής τεχνολογίας.

νi. Πειραματική εργασία σε θερμοκήπιο ή/και χωράφι σε θέματα που σχετίζονται με υδατική καταπόνηση ή/και χρήση βιοδιεγερτών/βιοενισχυτών.

3. Η βασική αμοιβή θα είναι η αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8, μειωμένη σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2024.

4. Η περίοδος απασχόλησης του/της ΕΟΧ θα είναι από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι την περάτωση του έργου, 31η Δεκεμβρίου του 2026. Σε περίπτωση παράτασης του έργου η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί μέχρι το πέρας του έργου. Επισημαίνεται ότι οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου και σε περίπτωση που το Έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης του εργοδοτούμενου ατόμου ή εφόσον κατά την ετήσια αξιολόγησή του το εργοδοτούμενο άτομο κρίνεται ανεπαρκές, τότε θα τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου του 1967 έως 2022. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότηση του ατόμου τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιοσδήποτε άλλης διατύπωσης.

5. Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό Έντυπο I που είναι διαθέσιμο από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών ή από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Το Έντυπο είναι επίσης αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών www.ari.gov.cy και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος www.moa.gov.cy. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο που να αναγράφει «Αίτηση για πρόσληψη ΕΟΧ στο ΙΓΕ για το Έργο PHENOTYPOS» στα Γραφεία του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 21/06/2024, στη διεύθυνση: Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Ταχ.Θυρ. 22016, 1516 Λευκωσία, Κύπρος. Το έντυπο αίτησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, με όλες τις πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται και σε αυτό πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις σχετικά με τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα και την επαγγελματική εμπειρία. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι πληροφορίες που τεκμηριώνονται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις. Για πληροφορίες σχετικά με την παράδοση της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 22403100 και 22403110.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τον Λειτουργό Γεωργικών Ερευνών Α’Δρ Άγγελο Κυρατζή στο τηλέφωνο 22403131 ή στο email [email protected].

 

6. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα μοριοδοτηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Μοριοδότηση πρόσθετων προσόντων

Μονάδες

1.Τίτλοι σπουδών

 

Μεταπτυχιακός Τίτλος επιπέδου MSc

2

Διδακτορικός Τίτλος PhD

2

2. Ερευνητική εμπειρία σχετική με τα πιο κάτω:

 

Χρήση εξειδικευμένων λογισμικών διαχείρισης πειραματικών δεδομένων σε υποδομές υψηλής διεκπεραιωτικότητας φαινοτύπησης φυτών – High Throughput Plant Phenotyping (να προσκομιστεί βεβαίωση από τον οργανισμό που έδωσε πρόσβαση στον/ην αιτητή/τήτρια στα εξειδικευμένα λογισμικά στην οποία να αναφέρονται τα ονόματα των λογισμικών και η διάρκεια της πρόσβασης)

Μέχρι 3 μήνες εμπειρία – 2 μονάδες,

Μέχρι 6 μήνες εμπειρία – 2,5 μονάδες, Περισσότερο από 6 μήνες εμπειρία – 3 μονάδες.

Εγκατάσταση και διαχείριση πειραμάτων σε υποδομές υψηλής διεκπεραιωτικότητας φαινοτύπησης φυτών (να προσκομιστεί βεβαίωση από τον οργανισμό που έδωσε πρόσβαση στον/ην αιτητή/τήτρια στην υποδομή στην οποία να αναφέρονται σε συντομία η πειραματική εργασία που εκτελέστηκε και η διάρκειά της)

Μέχρι 3 μήνες εμπειρία -1 μονάδα,

Μέχρι 6 μήνες εμπειρία -1,5 μονάδες, Περισσότερο από 6 μήνες εμπειρία – 2 μονάδες.

Επεξεργασία/ανάλυση φωτογραφίας φυτών και υπολογισμός δεικτών που σχετίζονται με τη φυσιολογία ανάπτυξης φυτών (π.χ Φασματικοί Δείκτες Βλάστησης και Θερμικοί Δείκτες – Spectral Vegetation and Thermal Indices), ή/και την αρχιτεκτονική τους (π.χ. Δείκτης φυλλικής επιφάνειας, αριθμός φύλλων) με χρήση εξειδικευμένων λογισμικών (να δηλωθούν τα ονόματα του/των λογισμικού/ών στα οποία έχει εμπειρία ο/η αιτητής/τήτρια – να προσκομιστεί βεβαίωση από τον οργανισμό/εργοδότη/ακαδημαϊκού επιβλέποντα ή τίτλος επιστημονικού άρθρου)

1,5

Διαχείριση και στατιστική ανάλυση μεγάλων δεδομένων (big data) μέσω εξειδικευμένων λογισμικών (να δηλωθούν τα ονόματα του/των λογισμικού/ών στα οποία έχει αποκτηθεί εμπειρία- να προσκομιστεί βεβαίωση από τον οργανισμό/εργοδότη/ακαδημαϊκού επιβλέποντα ή τίτλος επιστημονικού άρθρου)

1

Διαχείριση θερμοκηπίων υψηλής τεχνολογίας (να προσκομιστεί βεβαίωση από τον οργανισμό/εργοδότη/ακαδημαϊκού επιβλέποντα ή τίτλος επιστημονικού άρθρου)

0,5

Πειραματική εργασία σε θερμοκήπιο ή/και χωράφι σε θέματα που σχετίζονται με την υδατική καταπόνηση φυτών ή/και την εφαρμογή βιοδιεγερτών/βιοενισχυτών (να προσκομιστεί βεβαίωση από τον οργανισμό/εργοδότη/ακαδημαϊκού επιβλέποντα ή τίτλος επιστημονικού άρθρου)

0,5

3. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

 

Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά και κεφάλαια βιβλίων σχετικές με το αντικείμενο της θέσης.

Σημ. Οι συμμετοχές σε συνέδρια ή πρακτικά συνεδρίων ΔΕΝ θα λαμβάνονται υπόψη.

0,2 μονάδες για κάθε δημοσίευση με μέγιστη συνολική βαθμολογία 1 μονάδα.

Σημειώσεις

1. Σε περίπτωση που το απαιτούμενο προσόν του σημείου 2(ί) καλύπτεται από μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο τότε το τελευταίο δεν θα μοριοδοτείται ως Μεταπτυχιακός Τίτλος επιπέδου MSc , αλλά θα αξιολογείται ως πρώτο Πτυχίο.

2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας αξιολογείται ο βαθμός Πτυχίου.

3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις που θα γίνουν αποδεκτές ως αποδεικτικό στοιχείο προηγούμενης ερευνητικής εμπειρίας σε αντικείμενα που αναφέρονται στο σημείο 6.2 δεν μοριοδοτούνται για το σημείο 6.3.

Κύπρος