2 θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σύμβαση στην ειδικότητα «Μαγειρικές Τέχνες»

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Εκπαίδευση, Κυβερνητικές
Τύπος Απασχόλησης: Προσωρινή Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 3 εβδομάδες
Λήγει σε 3 ημέρες
Reference Number: FJ178774

Περιγραφή Θέσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σύμβαση στην ειδικότητα «Μαγειρικές Τέχνες» για την Ακαδημία Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας Κύπρου του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας στην Πάφο.

 

Οι υποψήφιες/οι πρέπει να κατέχουν:

Πτυχίο Πανεπιστημίου από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο στο σχετικό γνωστικό αντικείμενο.

Μεταπτυχιακό τίτλο τουλάχιστον επιπέδου μάστερ από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο στο σχετικό ή συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με το πλαίσιο αποδεκτών τεκμηρίων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

Τα ακόλουθα θα θεωρηθούν ως πρόσθετα προσόντα/πλεονεκτήματα:

Ευδόκιμη επαγγελματική εμπειρία στην επισιτιστική/ξενοδοχειακή βιομηχανία, εκ των οποίων κατά προτίμηση τρία (3) χρόνια σε θέση ευθύνης.

Διδακτική εμπειρία σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πείρα στην οργάνωση εργαστηρίων.

Διδακτορικός τίτλος στο ως άνω ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, καθώς και ερευνητικό/συγγραφικό έργο.

Η εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό είναι η Α8-Α10-Α11. Η πλήρωση της θέσης αυτής θα είναι με σύμβαση. Η/Ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε βαθμίδα της πιο πάνω κλίμακας ανάλογα με τα προσόντα και την πείρα της/του.

Η πλήρωση της θέσης αυτής θα είναι με σύμβαση ενός (1) έτους, η οποία δύναται να ανανεωθεί στη λήξη της.

 

Επιπλέον,

(α) Σύμφωνα με τον «Περί Εργοδοτούμενων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμο του 2003», με τη συμπλήρωση σύμβασης εργασίας συνολικής περιόδου τριάντα (30) μηνών η σύμβαση μετατρέπεται αυτόματα σε σύμβαση αορίστου διάρκειας, και

(β) τα μέλη ΕΕΠ που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο ή ισότιμο επαγγελματικό τίτλο και τουλάχιστον οκτώ (8) χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), κρίνονται υποχρεωτικά για μονιμοποίηση.

Οι υποψήφιες/οι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

1.  Επιστολή στην οποία να παρουσιάζεται σύντομη περιγραφή της επαγγελματικής τους πορείας από τη συμπλήρωση των σπουδών τους μέχρι σήμερα. Επίσης να αναφέρεται η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση επιλογής.

2.  Σύντομη ανασκόπηση του διδακτικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή των μελλοντικών επιστημο-νικών/επαγγελματικών τους σχεδίων.

3.  Βιογραφικό σημείωμα (στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά).

4.  Αποδεικτικά στοιχεία προσόντων και εμπειρίας.

5.  Ονόματα και στοιχεία δύο ατόμων από τα οποία πιθανόν να ζητηθούν συστάσεις.

 

Καθήκοντα/Ευθύνες

1.  Παροχή διδακτικού έργου (διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων, φροντιστηρίων, κλπ), επίβλεψη της εργασίας και πρακτικής άσκησης φοιτητριών/ών ή/και αυτόνομη διδασκαλία μαθημάτων, ανάλογα με τις ανάγκες της Ακαδημίας.

2.  Ανάπτυξη, οργάνωση, συντονισμός και συνεργασία για την εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων και του εκπαιδευτικού εστιατορίου στο πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων, των εκπαιδευτικών παραθέσεων και άλλων εκδηλώσεων που διοργανώνονται στις εγκαταστάσεις της Σχολής.

3.  Ενεργός συμμετοχή στον συντονισμό και επανασχεδιασμό των Προγραμμάτων σπουδών της Ακαδημίας.

4.  Ενεργός συμμετοχή και εμπλοκή στην οργάνωση και συντονισμό δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που διοργανώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους από τη Σχολή και το Πανεπιστήμιο ευρύτερα.

Σημειώνεται ότι η έδρα των ατόμων που θα επιλεγούν θα είναι η Πάφος και/ή οποιαδήποτε άλλη Επαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επισημαίνεται ότι, με βάση τον περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2023 (Νόμος 2023), άρθρο 18, το ακαδημαϊκό προσωπικό ή άλλο εκπαιδευτικό προσωπικό έχει υποχρέωση να διαμένει μόνιμα στη Δημοκρατία για όσο χρόνο εργοδοτείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η καταβολή των αποδοχών του από το Πανεπιστήμιο θα γίνεται εφόσον τηρείται η πιο πάνω υποχρέωση.

Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής δεν θα προωθηθούν στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου.

Συνοδευτικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (cut.ac.cy)

Όλα τα αρχεία είναι απαραίτητο να είναι σε μορφή PDF.

Μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αίτησης οι υποψήφιες/οι λαμβάνουν αυτοματοποιημένο μήνυμα το οποίο δηλώνει την επιτυχή υποβολή της αίτησης. Σημειώνεται ότι μετά την υποβολή της αίτησης δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 28η Ιουνίου 2024 και ώρα 14:30 ώρα Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στα τηλέφωνα +357 25002606 και +357 25002210.

Σημειώνεται ότι:

Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα όλων των φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.

Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Κύπρος, Πάφος