ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Κυβερνητικές, Φροντιστές
Τύπος Απασχόλησης: Προσωρινή Απασχόληση
Location: Κύπρος
Δημοσιεύθηκε πριν από: 1 εβδομάδα
Λήγει σε 2 εβδομάδες
Reference Number: FJ178862

Περιγραφή Θέσης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμου του 2017(Ν. 73(Ι)/2017) και τους περί Ίδρυσης Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικών) Κανονισμών του 2017, την δημιουργία καταλόγου για υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν για απασχόληση Φροντιστών Υγείας στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, οι οποίες αφορούν τοποθετήσεις ως εξής:

Επαρχία Λευκωσίας

Επαρχία Λάρνακας

Επαρχία Αμμοχώστου

Επαρχία Λεμεσού

Επαρχία Πάφου

Νοσοκομείο Τροόδους

Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς

Θα καταρτιστεί πίνακας διοριστέων σύμφωνα με την τελική σειρά κατάταξης. Με βάση τον πίνακα θα γίνει πλήρωση θέσεων για κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών καθώς και των θέσεων που πιθανόν προκύψουν στο διάστημα δύο (2) χρόνων από την ημερομηνία καταρτισμού του πίνακα.

Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι €16.368,08 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στον δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Στον πιο πάνω μισθό προστίθεται και τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σημείωση:

Ο ακαθάριστος μισθός υπόκειται σε μειώσεις στις απολαβές που επιβλήθηκαν με τον περί της Μείωσης Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμο, Ν. 168(Ι)/2012. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού ή συμβολαίου απασχόλησης που ρυθμίζει τη μισθοδοσία του προσωπικού, πρόσωπα που προσλαμβάνονται στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θα λαμβάνουν κατά τα δύο πρώτα έτη της απασχόλησής τους, μισθό μειωμένο κατά δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με τον βασικό μισθό που αναφέρεται για την οικεία θέση συν τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης στους υπό αναφορά μειωμένους μισθούς, το προσωπικό θα τοποθετείται στον βασικό μισθό που αναφέρεται για την οικεία συν τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις. Ενδεχόμενη προηγούμενη υπηρεσία ή απασχόληση με μειωμένο μισθό στον Οργανισμό ή με μειωμένη κλίμακα εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, συμψηφίζεται με την απασχόληση με μειωμένο μισθό θέσης στον Οργανισμό, για σκοπούς συμπλήρωσης των είκοσι τεσσάρων μηνών. Σημειώνεται ότι για την εφαρμογή της εν λόγω μείωσης ισχύουν οι εξαιρέσεις, οι οποίες αναφέρονται στον υπό αναφορά Νόμο.

 

Α. Απαιτούμενα Προσόντα:

1.  Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

2.  Κάτοχος πιστοποιητικού εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού προγράμματος Φροντιστών Υγείας του Τομέα Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας ή κάτοχος αναγνωρισμένου πιστοποιητικού/διπλώματος μεταλυκειακής εκπαίδευσης διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε συναφές θέμα με τα καθήκοντα της θέσης.

3.  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

4.  Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

 

Β. Καθήκοντα και ευθύνες:

1.  Ο Φροντιστής Υγείας εκτελεί τα καθήκοντά του υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη νοσηλευτικού/μαιευτικού προσωπικού στο οποίο και λογοδοτεί.

2.  Μετέχει/Αναλαμβάνει τη φροντίδα και υγιεινή σώματος ενήλικα/παιδιού ασθενούς/ατόμου (λουτρό επί κλίνης, μεταφορά και βοήθεια κατά το μπάνιο, φροντίδα στόματος, νυχιών, μαλλιών, δέρματος, ντύσιμο, καθαρισμός εκκρίσεων/απεκκρίσεων, βοήθεια στη διατήρηση της προσωπικής καθαριότητας κλπ.).

3.  Προετοιμάζει εξοπλισμό/υλικό για διεργασίες και παρεμβάσεις, βοηθά κατά τη διεκπεραίωση τους και αναλαμβάνει την καθαριότητα μετά.

4.  Μεταφέρει, βοηθά/συνοδεύει ασθενή/άτομο εντός του νοσοκομείου (για διαγνωστικές εξετάσεις/παρεμβάσεις/ θεραπείες ή χειρουργικές επεμβάσεις/μεταφορά για παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας, κατά την εισαγωγή ή εξιτήριο).

5.  Βοηθά/Αναλαμβάνει στην προετοιμασία χώρου/εξοπλισμού για την εισαγωγή ασθενούς/ατόμου (π.χ. ετοιμασία κλίνης, θερμοκοιτίδας, συσκευών, χειρουργικής αίθουσας/φορείου κλπ.).

6.  Μετέχει στη μετακίνηση/κινητοποίηση του ασθενούς/ατόμου, εντός και εκτός κλίνης, και στη διασφάλιση της άνεσης και ασφάλειάς του σε διάφορες διαδικασίες.

7.  Προετοιμάζει και βοηθά τον ασθενή/άτομο για σίτιση, ετοιμάζει πρόγευμα και σερβίρει τα γεύματα και απομακρύνει τους δίσκους σερβιρίσματος.

8.  Ανταποκρίνεται σε κλήσεις του ασθενή/ατόμου και αναφέρει αμέσως στο Νοσηλευτικό προσωπικό, οτιδήποτε παρατήρησε ή ήλθε στην αντίληψή του, που να θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια του ασθενή.

9.  Τοποθετεί, βοηθά στη χρήση, απομακρύνει και καθαρίζει σκοραμίδες, ουροδοχεία, πτυελοδοχεία, καρέκλες τουαλέτες (commode). Μετά από οδηγίες νοσηλευτικού/μαιευτικού προσωπικού αδειάζει/αλλάζει ασκούς παροχετεύσεων/ουροσυλλέκτες και αναφέρει ανάλογα.

10. Καθαρίζει και μετέχει στο στρώσιμο κλινών συμπεριλαμβανομένων εξεταστικών και χειρουργικών κλινών, θερμοκοιτίδων/φορείων, με ή χωρίς ασθενή/άτομο και τις μετακινεί αναλόγως αναγκών εντός/εκτός του τμήματος.

11. Βοηθά κατά την τελική φροντίδα νεκρού και τη μεταφορά στο νεκροτομείο.

12. Συγυρίζει το άμεσο περιβάλλον του ασθενούς/ατόμου και του τμήματος και το διατηρεί συγυρισμένο.

13. Καθαρίζει και ελέγχει ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και χώρους και αναλαμβάνει τη διαδικασία απολύμανσής τους όπου ενδείκνυται.

14. Ετοιμάζει δωμάτια, κλίνες και υλικό για απολύμανση και χειρίζεται τη μηχανή απολύμανσης εντός του τμήματος.

15. Προετοιμάζει εργαλεία και αναλώσιμα για αποστείρωση και τα αποστειρώνει μετά από ειδική εκπαίδευση.

16. Ταξινομεί εργαλεία, συσκευές και αναλώσιμα στο τμήμα και συγυρίζει τους αποθηκευτικούς χώρους του τμήματος.

17. Μεταφέρει δείγματα, παράγωγα αίματος, φάρμακα, υλικά, παραπεμπτικά σημειώματα, παραγγελίες, φακέλους ασθενών εντός του νοσοκομείου και μεταξύ των τμημάτων (στην απουσία κλητήρα).

18. Ταξινομεί τον καθαρό ιματισμό, διατηρεί τη λινοθήκη καθαρή και συγυρισμένη. Συγκεντρώνει τον ακάθαρτο και μολυσματικό ιματισμό στους καθορισμένους σάκους και χώρους για απομάκρυνσή τους.

19. Διαχειρίζεται απόβλητα (κλινικά, αιχμηρά και τοξικά) και τα τοποθετεί στους κατάλληλους και καθορισμένους σάκους/δοχεία και χώρους για την απομάκρυνσή τους.

20. Βοηθά στην παραγγελία και συγυρίζει αναλώσιμα τμήματος.

21. Παίρνει αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων, στα πλαίσια των δικών του δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την εθνική πολιτική αλλά και την εσωτερική πολιτική του οργανισμού.

22. Χρησιμοποιεί κατάλληλα τις τεχνολογίες, Η.Υ για:

i. Να παρέχει ποιότητα στη φροντίδα.

ii.   Να εργάζεται αποτελεσματικά.

iii.   Να υποστηρίζει τη λήψη νοσηλευτικών αποφάσεων.

23. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό.

Σημειώσεις:

i. Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση σε 24ωρη βάση με το σύστημα βάρδιας, αλλά το σύνολο των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας σύμφωνα με τη νομοθεσία.

ii. Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα, αναμένεται να εκτελεί τα καθήκοντά του/της σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύνανται να του/της ανατεθούν πιο υπεύθυνα καθήκοντα μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού.

iii. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

iv. Ο/Η κάτοχος της θέσης δύναται να τοποθετείται ή να μετακινείται σε τμήματα εντός του Οργανισμού Παγκύπρια, όταν και εφόσον οι επιχειρησιακές ανάγκες το απαιτούν.

 

Γ. Διάρκεια Απασχόλησης:

1.  Η απασχόληση θα είναι για τριετή θητεία, υπό τους γενικούς και ειδικούς όρους πρότυπου συμβολαίου, το οποίο θα μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου και των προνοιών των «οι περί Ιδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμών του 2017».

2.  Οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες υπηρεσίας θεωρούνται ως δοκιμαστική περίοδος κατά την οποία ο Οργανισμός επιφυλάσσει πλήρως το δικαίωμά του να τερματίσει το συμβόλαιο κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς προειδοποίηση ή χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση.

3.  Η απασχόληση μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργοδοτούμενο, αφού δοθεί η αναγκαία προειδοποίηση που προβλέπεται με τον περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμο.

4.  Σε περίπτωση που η εργασία για την οποία έγινε η πρόσληψη παύσει να υφίσταται πριν τη λήξη της παρούσας σύμβασης απασχόλησης, αυτή θα τερματίζεται σύμφωνα με τον περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμο.

5.  Η περίοδος απασχόλησής περιλαμβάνει και την άδεια που κερδίζεται κατά τη διάρκεια της απασχόλησης.

 

Δ. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού:

1. Κανένας δεν διορίζεται στον Οργανισμό, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί:

i. Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή

ii. πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία ή τον Οργανισμό με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη.

2.  Κανένας δεν διορίζεται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

3.  Η κρίση επί της αξίας των υποψηφίων μπορεί να απαιτήσει από αυτούς να προσέλθουν σε προφορική ή/και γραπτή εξέταση.

Πέραν των πιο πάνω, ως προς τους όρους απασχόλησης θα εφαρμόζονται «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται από τους ανωτέρω Κανονισμούς, θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες Εσωτερικοί Κανονισμοί του Οργανισμού.

 

Ε. Διαδικασία Επιλογής για Διορισμό:

Η επιλογή και ο διορισμός των υποψηφίων γίνονται με βάση τα πιο κάτω κριτήρια και βαρύτητες (μόρια) βαθμολόγησης που αποδίδονται σε αυτά:

1.  Κριτήριο A/Εκπαίδευση: Βαθμολογία απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης με μέγιστο το 20: 0.50 μόριο για κάθε μονάδα του απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης

2.  Κριτήριο B/Πείρα: Συνολική σχετική με τα καθήκοντα πείρα στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα: 0.25 μόριο για κάθε τρίμηνο μέχρι 3 έτη (ανώτατο όριο).

Σημειώσεις:

i. Για τη μοριοδότηση απαιτείται η υποβολή αντίγραφου απολυτήριου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης όπου αναγράφεται ο βαθμός απολυτηρίου.

ii. Για την επιβεβαίωση της εργασιακής πείρας απαιτείται η υποβολή: (α) Βεβαίωση από τον/τους εργοδότη/τες στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε ο υποψήφιος, η ακριβής περίοδος απασχόλησης με ημερομηνίες καθώς και αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων της θέσης και (β) Βεβαίωση καταβολής κοινωνικών ασφαλίσεων «Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών κατά Εργοδότη» που εκδίδεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή βεβαίωση αντίστοιχης υπηρεσίας αν η πείρα του υποψηφίου αποκτήθηκε σε χώρα του εξωτερικού (μεταφρασμένη στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα).

Γενικές Διευκρινίσεις:

1.  Δεν μοριοδοτείται η εργασιακή πείρα σε εθελοντική βάση, αμισθί και για σκοπούς απόκτησης του πτυχίου ή άλλου συναφούς προγράμματος.

2.  Η πείρα λαμβάνεται υπόψη μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Σημειώσεις:

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη:

i. Ο βαθμός του απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης.

ii. Η ημερομηνία γεννήσεως (προτεραιότητα έχει ο μεγαλύτερος σε ηλικία).

 

ΣΤ. Υποβολή Αιτήσεων:

1.  Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην Ελληνική γλώσσα μέσω της ιστοσελίδας του ΟΚΥπΥ στον ακόλουθο σύνδεσμο https://shso.org.cy, μέχρι την Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:30. Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Για πληροφορίες ή/και βοήθεια μπορείτε να αποτείνεστε στο τηλέφωνο 22212829.

2.  Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά, δηλαδή, αντίγραφα των απαι τού μενών πιστοποιητικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην ανωτέρω παράγραφο Α, περιλαμβανομένων και βεβαιώσεων απασχόλησης και συστατικών επιστολών από προηγούμενους εργοδότες με αναφορά στον τίτλο της θέσης και τη χρονική περίοδο εργοδότησης καθώς και Κατάσταση Αποδοχών ανά Εργοδότη από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής περισσότερων από μία αιτήσεων θα ληφθεί υπόψη η τελευταία αίτηση.

3.  Εάν ο/η αιτητής/αιτήτρια δεν κατέχει τα πιστοποιητικά όπως περιγράφονται κάτω από το μέρος Άπαιτούμενα Προσόντα’, παρακαλείται όπως προσκομίσει πρωτότυπο πιστοποιητικό ισότιμης αναγνώρισης του συγκεκριμένου τίτλου σπουδών από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

4.  Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες των περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2009 και 2018, καλούνται όπως, το δηλώσουν στην ηλεκτρονική αίτηση.

5.  Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δεν προσκομίζουν όλες τις κατάλληλες βεβαιώσεις οι οποίες αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα απορρίπτονται. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Κύπρος