ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 3 εβδομάδες
Λήγει σε 4 ημέρες
Reference Number: FJ178863

Περιγραφή Θέσης

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

 

Γινονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της πιο κάτω κενής μόνιμης θέσης στην Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ – Μία θέση (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής).

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α13(ii): €53.258, 55.360, 57.462, 59.564, 61.666, 63.768, 65.870, 67.972, 70.074.

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και το τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σύμφωνα με το ισχύ ον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

 

Καθήκοντα και Ευθύνες:

1. Είναι υπεύθυνος για:

(α) Τον προγραμματισμό, οργάνωση, διοίκηση, συντονισμό, εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης Συμμόρφωσης και Αδειοδότησης της Αρχής, της οποίας και προΐστατα,

(β) την ανάπτυξη μεθόδων και διαδικασιών λειτουργίας της Διεύθυνσης Συμμόρφωσης και Αδειοδότησης,

(γ) τη σύνταξη και επεξεργασία οδηγιών που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του όπως προκύπτουν από την οικεία νομοθεσία,

(δ) την ανάπτυξη και αξιολόγηση των υφισταμένων του.

2. Μεριμνά για τη διεξαγωγή ερευνών, ετοιμασία μελετών και εκθέσεων σε θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, καθώς και για την επεξεργασία προτάσεων και υποβολή εισηγήσεων σχετικά με τη διαμόρφωση, υιοθέτηση και αξιολόγηση της πολιτικής στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης της οποίας προΐσταται.

3. Φροντίζει για την υλοποίηση των λαμβανόμενων αποφάσεων και εφαρμόζει την σχετική με τα καθήκοντα του Νομοθεσία και Κανονισμούς,

4. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

1 .(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Δημόσια Διοίκηση, Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, Στατιστική, Μαθηματικά, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Διαχείριση Κινδύνων, Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πληροφορική, Ανάλυση και Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων (Σημ.: Ο όρος «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» περιλαμβάνει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο), ή

(β) Μέλος σώματος ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου.

2. Οκταετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση από την οποία τριετής τουλάχιστον πείρα σε θέματα αδειοδότησης ή/και συμμόρφωσης. Η οκταετής πείρα περιλαμβάνει και τριετή τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.

3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Σημείωση:

Ανάλογα με τις ανάγκες της Αρχής, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

2. Γενικές Σημειώσεις:

Η κατοχή των απαιτούμενων προσόντων, συμπεριλαμβανομένων των όποιων γλωσσικών προσόντων, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε άλλως πως, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η διαπίστωση γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, ως αναφέρεται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της κάθε θέσης, θα γίνει με βάση τα τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος, ως αυτά αναφέρονται στον αναθεωρημένο κατάλογο των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» που υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

Για τίτλους σπουδών, όπου αυτό απαιτείται, πιθανόν να ζητηθεί πιστοποιητικό αναγνώρισης, ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΚΥΣΑΤΣ.

 

3. Προϋποθέσεις Διορισμού:

Κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται εκτός εάν-

α) Κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα που καθορίζονται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας για τη συγκεκριμένη θέση τόσο κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολή των αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση για πλήρωση της εν λόγω θέσης

β) έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και, νοούμενου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές

γ) δεν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα

δ) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την Αρχή ή τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή από άλλο οργανισμό δημοσίου δικαίου στη Δημοκρατία ή κράτους μέλους ή από οποιοδήποτε όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος·

ε) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους, νοουμένου ότι δεν πρόκειται για θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους όπως καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο’ και μετά την προσφορά της θέσης, παρουσιάσει πιστοποιητικό υγείας το οποίο να βεβαιώνει ότι είναι κατάλληλο από πλευράς υγείας για τη συγκεκριμένη θέση, ύστερα από γενικές ιατρικές εξετάσεις.

 

4. Υποβολή Αιτήσεων:

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου (www.cgc.org.cy) στη θεματική ενότητα «Καριέρα», μέχρι την Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00.

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην ιστοσελίδα της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου (www.cgc.org.cy ).

Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

Οι αιτήσεις να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων σχετικών προσόντων που αναφέρονται, περιλαμβανομένων εμπεριστατωμένων βεβαιώσεων για υπηρεσία με πλήρη στοιχεία για το είδος των καθηκόντων και τη χρονική περίοδο απασχόλησης. Τα πρωτότυπα ή πιστά αντίγραφα των αποδεικτικών ελέγχονται κατά το στάδιο προσφοράς και αποδοχής της θέσης.

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο +35725573800.

Όλες οι πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της www.cgc.org.cy.

 

5. Διαδικασία Επιλογής:

Για την πλήρωση της πιο πάνω κενής μόνιμης θέσης θα διεξαχθούν προφορικές εξετάσεις σε αριθμό υποψηφίων οι οποίοι, δυνάμει του Κανονισμού 10(8) της Κ.Δ.Π. 118/2024, θα επιλεγούν μετά από προσωπική συνέντευξη ενώπιον της συμβουλευτικής επιτροπής.

Η Αρχή θα καλέσει σε προφορική εξέταση ενώπιον του Διοικητικού της Συμβουλίου τους υποψηφίους που κρίνει ότι κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας για τη θέση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής που θα ακολουθηθεί, στο τηλέφωνο 25573822.

Κύπρος, Λεμεσός