ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 3 εβδομάδες
Λήγει σε 4 ημέρες
Reference Number: FJ178870

Περιγραφή Θέσης

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

 

Γινονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της πιο κάτω κενής μόνιμης θέσης στην Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – Μία Θέση (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α11(11): €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637, 55.276, 56.915.

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και το τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σύμφωνα με το ισχύ ον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

 

Καθήκοντα και Ευθύνες:

1. Είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό, συντονισμό και έλεγχο της εργασίας που του ανατίθεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Υπευθύνου Παιγνίου και Επικοινωνίας.

2. Συμβουλεύει ως προς τις απαιτούμενες πολιτικές, και οδηγίες και παρέχει καθοδήγηση σε σχέση με κανονιστικές ή διαδικαστικές βελτιώσεις και αλλαγές σε νομοθεσίες.

3. Αναλαμβάνει ή/και μεριμνά για τη διεξαγωγή ελέγχων, ερευνών και ειδικών μελετών, καθώς και την ετοιμασία και υποβολή σχετικών εκθέσεων αναφορικά τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Υπευθύνου Παιγνίου και Επικοινωνίας.

4. Αναλαμβάνει τον σχεδίασμά και την εκπόνηση μελετών αναφορικά με την επίδραση παιγνίων καζίνου στην κοινωνία και υποβολή προτάσεων για τη λήψη μέτρων προστασίας.

5. Εκπαιδεύει, καθοδηγεί και ελέγχει κατώτερο προσωπικό.

6. Διεξάγει και παρακολουθεί τη σχετική με τα καθήκοντά του αλληλογραφία.

7. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Διαχείριση Κινδύνων, Κλασσικές Επιστήμες, Κοινωνιολογία, Επικοινωνία, Μάρκετινγκ, Ψυχολογία, Τοξικοεξάρτηση, Κοινωνική Διοίκηση, Κοινωνική Εργασία/Ευημερία/Πρόνοια, Κοινωνικές Επιστήμες.

(Σημ.: Ο όρος «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» περιλαμβάνει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

2. Πενταετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέματα υπεύθυνου παιγνίου ή/και κοινωνιολογίας ή/και ψυχολογίας ή/και κοινωνικής προστασίας ή/και επικοινωνίας.

3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Σημείωση:

Ανάλογα με τις ανάγκες της Αρχής, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

2. Γενικές Σημειώσεις:

Η κατοχή των απαιτούμενων προσόντων, συμπεριλαμβανομένων των όποιων γλωσσικών προσόντων, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε άλλως πως, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η διαπίστωση γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, ως αναφέρεται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της κάθε θέσης, θα γίνει με βάση τα τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος, ως αυτά αναφέρονται στον αναθεωρημένο κατάλογο των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» που υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

Για τίτλους σπουδών, όπου αυτό απαιτείται, πιθανόν να ζητηθεί πιστοποιητικό αναγνώρισης, ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΚΥΣΑΤΣ.

 

3. Προϋποθέσεις Διορισμού:

Κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται εκτός εάν-

α) Κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα που καθορίζονται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας για τη συγκεκριμένη θέση τόσο κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολή των αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση για πλήρωση της εν λόγω θέσης

β) έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές

γ) δεν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα’

δ) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την Αρχή ή τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή από άλλο οργανισμό δημοσίου δικαίου στη Δημοκρατία ή κράτους μέλους ή από οποιοδήποτε όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος·

ε) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους, νοουμένου ότι δεν πρόκειται για θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους όπως καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο’ και μετά την προσφορά της θέσης, παρουσιάσει πιστοποιητικό υγείας το οποίο να βεβαιώνει ότι είναι κατάλληλο από πλευράς υγείας για τη συγκεκριμένη θέση, ύστερα από γενικές ιατρικές εξετάσεις.

 

4. Υποβολή Αιτήσεων:

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου (www.cgc.org.cy) στη θεματική ενότητα «Καριέρα», μέχρι την Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00.

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην ιστοσελίδα της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου (www.cgc.org.cy ).

Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

Οι αιτήσεις να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκώνκαι άλλων σχετικών προσόντων που αναφέρονται, περιλαμβανομένων εμπεριστατωμένων βεβαιώσεων για υπηρεσία με πλήρη στοιχεία για το είδος των καθηκόντων και τη χρονική περίοδο απασχόλησης. Τα πρωτότυπα ή πιστά αντίγραφα των αποδεικτικών ελέγχονται κατά το στάδιο προσφοράς και αποδοχής της θέσης.

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο +35725573800.

Όλες οι πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της www.cgc.org.cy.

 

5. Διαδικασία Επιλογής:

Για την πλήρωση της πιο πάνω κενής μόνιμης θέσης θα διεξαχθούν προφορικές εξετάσεις σε αριθμό υποψηφίων οι οποίοι, δυνάμει του Κανονισμού 10(8) της Κ.Δ.Π. 118/2024, θα επιλεγούν μετά από προσωπική συνέντευξη ενώπιον της συμβουλευτικής επιτροπής.

Η Αρχή θα καλέσει σε προφορική εξέταση ενώπιον του Διοικητικού της Συμβουλίου τους υποψηφίους που κρίνει ότι κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας για τη θέση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής που θα ακολουθηθεί, στο τηλέφωνο 25573822.

Κύπρος, Λεμεσός