ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ΑΜΕ)

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Κυβερνητικές
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 1 εβδομάδα
Λήγει σε 6 ημέρες
Reference Number: FJ178871

Περιγραφή Θέσης

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της πιο κάτω κενής μόνιμης θέσης στην Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ΑΜΕ) – Μία Θέση (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α11(11): €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637, 55.276, 56.915.

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και το τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σύμφωνα με το ισχύ ον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

 

Καθήκοντα και Ευθύνες:

1.   Είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό, συντονισμό και έλεγχο της εργασίας που του ανατίθεται στη Διεύθυνση Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Ενέργειες σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

2.   Συμβουλεύει ως προς τις απαιτούμενες πολιτικές, και οδηγίες και παρέχει καθοδήγηση σε σχέση με κανονιστικές ή διαδικαστικές βελτιώσεις και αλλαγές σε νομοθεσίες.

3.   Αναλαμβάνει ή/και μεριμνά για τη διεξαγωγή ελέγχων, ερευνών και ειδικών μελετών, καθώς και την ετοιμασία και υποβολή σχετικών εκθέσεων αναφορικά τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Ενέργειες της Αρχής.

4.   Διεξάγει και παρακολουθεί τη σχετική με τα καθήκοντα του αλληλογραφία.

5.   Εκπαιδεύει, καθοδηγεί και ελέγχει κατώτερο προσωπικό.

6.   Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.


Απαιτούμενα Προσόντα:

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν.

(Σημ.: Ο όρος «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» περιλαμβάνει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

2. Πενταετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση στην πρόληψη και διαχείριση κινδύνων στο τομέα της παρεμπόδισης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Σημείωση:

Ανάλογα με τις ανάγκες της Αρχής, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

2. Γενικές Σημειώσεις:

Η κατοχή των απαιτούμενων προσόντων, συμπεριλαμβανομένων των όποιων γλωσσικών προσόντων, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε άλλως πως, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η διαπίστωση γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, ως αναφέρεται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της κάθε θέσης, θα γίνει με βάση τα τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος, ως αυτά αναφέρονται στον αναθεωρημένο κατάλογο των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» που υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

Για τίτλους σπουδών, όπου αυτό απαιτείται, πιθανόν να ζητηθεί πιστοποιητικό αναγνώρισης, ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΚΥΣΑΤΣ.

 

3. Προϋποθέσεις Διορισμού:

Κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται εκτός εάν-

α) Κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα που καθορίζονται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας για τη συγκεκριμένη θέση τόσο κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολή των αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση για πλήρωση της εν λόγω θέσης

β) έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές

γ) δεν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα

δ) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την Αρχή ή τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή από άλλο οργανισμό δημοσίου δικαίου στη Δημοκρατία ή κράτους μέλους ή από οποιοδήποτε όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος·

ε) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους, νοουμένου ότι δεν πρόκειται για θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους όπως καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και μετά την προσφορά της θέσης, παρουσιάσει πιστοποιητικό υγείας το οποίο να βεβαιώνει ότι είναι κατάλληλο από πλευράς υγείας για τη συγκεκριμένη θέση, ύστερα από γενικές ιατρικές εξετάσεις.

 

4. Υποβολή Αιτήσεων:

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου (www.cgc.org.cy) στη θεματική ενότητα «Καριέρα», μέχρι την Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00.

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην ιστοσελίδα της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου (www.cgc.org.cy ).

Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

Οι αιτήσεις να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκώνκαι άλλων σχετικών προσόντων που αναφέρονται, περιλαμβανομένων εμπεριστατωμένων βεβαιώσεων για υπηρεσία με πλήρη στοιχεία για το είδος των καθηκόντων και τη χρονική περίοδο απασχόλησης. Τα πρωτότυπα ή πιστά αντίγραφα των αποδεικτικών ελέγχονται κατά το στάδιο προσφοράς και αποδοχής της θέσης.

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο +35725573800.

Όλες οι πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της www.cgc.org.cy.

 

5. Διαδικασία Επιλογής:

Για την πλήρωση της πιο πάνω κενής μόνιμης θέσης θα διεξαχθούν προφορικές εξετάσεις σε αριθμό υποψηφίων οι οποίοι, δυνάμει του Κανονισμού 10(8) της Κ.Δ.Π. 118/2024, θα επιλέγουν μετά από προσωπική συνέντευξη ενώπιον της συμβουλευτικής επιτροπής.

Η Αρχή θα καλέσει σε προφορική εξέταση ενώπιον του Διοικητικού της Συμβουλίου τους υποψηφίους που κρίνει ότι κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας για τη θέση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής που θα ακολουθηθεί, στο τηλέφωνο 25573822.

Κύπρος, Λεμεσός