Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ανακοινώνει ότι προτίθεται να  απασχολήσει άτομα για τις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με καθεστώς αγοράς υπηρεσιών

Τύπος Απασχόλησης: Προσωρινή Απασχόληση
Location: Κύπρος
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 1 εβδομάδα
Reference Number: FJ179186

Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. 1/24

 1. Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ανακοινώνει ότι προτίθεται να  απασχολήσει άτομα για τις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, ΛάρνακαςΠάφου και Αμμοχώστου, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με καθεστώς αγοράς υπηρεσιών, για την κάλυψη των πιο κάτω αναγκών:
  • Υποστήριξη στη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Δανείων σε καθυστέρηση
  • Υποστήριξη στην υλοποίηση έργων Επικαιροποίησης Βάσεων δεδομένων
  • Υποστήριξη σε άλλα έκτακτα έργα και τακτικές εργασίες

Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι 12 μήνες, με προοπτική επέκτασής της για επιπλέον περίοδο/περιόδους  μέχρι και 16  μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για μια πόλη μόνο (Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο, Αμμόχωστο)

Περισσότερες λεπτομέρειες για την διαδικασία επιλογής προσώπων, για την κάλυψη των πιο πάνω αναγκών, αναφέρονται στην παράγραφο 4.

 1. Ελάχιστα Προσόντα και Προϋποθέσεις 
 • Απολυτήριο Σχολής Μέσης Παιδείας με βαθμό 17/20 και άνω, ή 85% και άνω, σε περίπτωση Ιδιωτικού Σχολείου.
 • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στους τομείς των Χρηματοοικονομικών, Λογιστικών, Νομικών ή Θετικών Επιστημών αναγνωρισμένο από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.
 • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών / Microsoft Office
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Προηγούμενη εμπειρία (τουλάχιστον 2 χρόνων) σε Πιστωτικό Ίδρυμα,  θα θεωρηθεί πλεονέκτημα και θα πριμοδοτηθεί με 5 θέσεις στη σειρά κατάταξης
 1. Προϋπολογισμός έργου και άλλες διευθετήσεις
 • Η τιμή για την αγορά των υπηρεσιών ορίζεται στα €7 ανά ώρα.
 • Για τυχόν εργασία που θα ανατεθεί για εκτέλεση σε χρόνο εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας του Οργανισμού η αποζημίωση θα ανέρχεται σε €10 ανά ώρα.
 1. Διαδικασία κατακύρωσης Προσφορών

Η επιλογή των προσώπων για κάθε πόλη θα γίνει με δημόσια κλήρωση, που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Οργανισμού, στα Κεντρικά του Γραφεία, στη Γωνία Προδρόμου και Λεύκωνος 2, στο Στρόβολο. 

Οι κληρωθέντες θα καταταγούν με σειρά επιτυχίας στη κλήρωση. Όσοι κατέχουν το  πλεονέκτημα, θα ανέβουν στη σειρά επιτυχίας σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

Η πρόσκληση για προσφορά έργου θα γίνεται με βάση τον τελικό Κατάλογο, και ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.  Όσοι καλούνται για παροχή έργου, θα υπογράφουν σχετική Σύμβαση για την αγορά υπηρεσιών. Για την υπογραφή της Σύμβασης, θα πρέπει να προηγηθεί η παρουσίαση των πρωτότυπων δικαιολογητικών, αντίγραφα των  οποίων θα έχουν ήδη επισυναφθεί στην αίτηση των προσώπων που θα έχουν επιλεγεί.

 1. Άλλες πληροφορίες

Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε κληθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του, δεν εκδηλώσει το ενδιαφέρον του εντός 3 ημερών ή δεν προσέλθει εντός 15 ημερολογιακών ημερών για υπογραφή Σύμβασης και ανάληψης έργου, αυτόματα θα γίνεται προσφορά στον επόμενο  επιλαχόντα, κατά σειρά  του τελικού Καταλόγου.

Στην περίπτωση αποδέσμευσης οποιουδήποτε που θα επιλεγεί και θα υπογράψει Σύμβαση, ο Οργανισμός θα μπορεί να καλέσει τους επιλαχόντες, κατά σειράς του τελικού Καταλόγου, για προσφορά υπηρεσιών για το υπολειπόμενο διάστημα της προκήρυξης αυτής.

Άτομα που έχουν συμπληρώσει σύμβαση/σεις  με το Οργανισμό πέραν των 16 μηνών δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση.

 1. Αιτήσεις

Η υποβολή αιτήσεων θα αρχίσει την Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024, με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2024 (μεσάνυχτα).

Οι αιτήσεις να υποβάλλονται πλήρως συμπληρωμένες μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης www.hfc.com.cy

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των Πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων, που απαιτούνται με βάση την παρούσα προκήρυξη (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται με αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Οργανισμού, στο τηλέφωνο 22503414, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 10.00π.μ. μέχρι τις 2.00μ.μ., ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, [email protected]

Κύπρος