ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Τομέας/Κατηγορία Εργασίας: Ελεγκτές, Κυβερνητικές, Λογιστές
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Δημοσιεύτηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 6 ημέρες
Αριθμός Αναφοράς: FJ22987

Περιγραφή Θέσης

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

 

1. Ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής και ο μισθός της θέσης είναι Α15: €64.713, €67,333, €69.953, €72.573, €75.193, €77.813 και Α16: €71.020, €73.640, €76.260, €78.880, €81.500, €84.120 (Συνδυασμένες Κλίμακες), στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

 

2. Ο Διευθυντής θα διοριστεί με σύμβαση πενταετούς διάρκειας ή μικρότερης, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο για τον Κεντρικό Φορέα όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, μετά από Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως προβλέπει ο Τροποποιητικός Νόμος 254(Ι)/2004.

 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 

3. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Υπεύθυνος για –

(i) Την οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία, συντονισμό και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του

Κεντρικού Φορέα·

(ii) την εφαρμογή της σχετικής με τον Κεντρικό Φορέα νομοθεσίας καθώς και την υλοποίηση και εφαρμογή της πολιτικής και των αποφάσεων του Συμβουλίου του Κεντρικού Φορέα·

(iii) την υποβολή εισηγήσεων στο Συμβούλιο για τη διαμόρφωση αποτελεσματικής πολιτικής σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Κεντρικού Φορέα.

(β) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

 

4. Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν (συμπεριλαμβανομένου του Barrister-at-Law) ή μέλος

αναγνωρισμένου Σώματος Επαγγελματιών Λογιστών.

(2) Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση, κατά προτίμηση σε προσφυγικά θέματα, από την οποία πενταετής τουλάχιστο διοικητική ή/και εποπτική πείρα, σε ανώτερη θέση.

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

 

Σημειώσεις:

(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –

(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,

απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(5) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε κατάλληλο θέμα θα αποτελεί πλεονέκτημα.

 

 

5. Όροι Εργασίας:

Πενταετής διάρκεια ή μικρότερη, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο για τον Κεντρικό Φορέα όριο ηλι κίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

1.1 Ο Διευθυντής θα αμείβεται με βάση τη μισθολογική Κλίμακα Α15 και Α16 (Συνδυασμένες Κλίμακες) και θα λαμβάνει ετήσιες προσαυξήσεις με βάση την κλίμακα αυτή και σύμφωνα με τους περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Όροι Πρόσληψης και Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμούς του 1995 έως 2009. Στο μισθό του θα προστίθενται το εκάστοτε παραχωρούμενο για το μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό τιμαριθμικό επίδομα και οι γενικές αυξήσεις μισθών. Στο Διευθυντή θα καταβάλλεται, επιπλέον, 13ος μισθός.

1.2 Ο Διευθυντής δικαιούται άδεια ανάπαυσης 29 εργάσιμων ημερών ετησίως. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, ο Διευθυντής έχει όλα τα δικαιώματα αναφορικά με την άδεια ασθενείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης όπως δικαιούνται οι μόνιμοι υπάλληλοι του Κεντρικού Φορέα.

1.3 Διευκρινίζεται ότι ο Διευθυντής πριν τη λήξη της Σύμβασής του οφείλει να εξαντλήσει την τυχόν άδεια  ανάπαυσης που έχει σε πίστη του και δεν μπορεί να καταβάλλεται σ’ αυτόν αντίτιμο για οποιοδήποτε υπόλοιπο άδειας.

1.4 Ο Διευθυντής, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, θα καταβάλλει ποσοστό συνεισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως εκείνο που καταβάλλεται εκάστοτε από τους μόνιμους υπαλλήλους του Κεντρικού Φορέα. Το υπόλοιπο θα καταβάλλεται στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τον Κεντρικό Φορέα.

1.5 Ο Κεντρικός Φορέας κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, θα καταβάλλει την εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης, στο Ταμείο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και στο Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων το εκάστοτε ποσοστό, στη βάση των Συλλογικών Συμβάσεων, πάνω στο βασικό μισθό.

1.6 Ο Διευθυντής όταν λήξει ή τερματιστεί η σύμβασή του ή σε περίπτωση θανάτου δικαιούται φιλοδώρημα το ύψος του οποίου θα υπολογίζεται με βάση το 1/12 (ένα δωδέκατο) του μέσου όρου των μηνιαίων απολαβών για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας στη θέση του Διευθυντή (βασικός και τιμάριθμος).

Το φιλοδώρημα παραχωρείται νοουμένου ότι ο Διευθυντής έχει συμπληρώσει συνολική υπηρεσία τριών (3) ετών εκτός και εάν η ημερομηνία υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του, προηγείται της ημερομηνίας συμπλήρωσης τριών (3) ετών υπηρεσίας.

1.7 Τηρουμένων των προνοιών του περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτούμενους που απασχολούνται με Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2014 (Ν.14(Ι)/2014) και, συγκεκριμένα, με βάση το άρθρο 4, αποκόπτεται από τις μηνιαίες απολαβές του Διευθυντή ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τρία επί τοις εκατό (3%) επί των μηνιαίων απολαβών του.

1.8 Σύμφωνα με τις πρόνοιες της ίδιας νομοθεσίας και συγκεκριμένα με βάση το άρθρο 5, το εν λόγω φιλοδώρημα υπόκειται στην επιβολή φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου.

 

2.1 Ο Διευθυντής θα έχει τις αρμοδιότητες και θα ασκεί επιμελώς τα καθήκοντα που προνοούνται στο Νόμο και στους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς του Κεντρικού Φορέα και στο εγκεκριμένο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης του Διευθυντή.

2.2 Ο Διευθυντής θα απασχολείται κατά τέτοιο τρόπο όπως καθορίσει ο Κεντρικός Φορέας και δεν θα επιδοθεί ή αναμιχθεί αμέσως ή εμμέσως σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή επιχείρηση οποιασδήποτε φύσεως ή θα πάρει προμήθειες ή οφέλη οποιουδήποτε είδους, αλλά θα αφιερώνει το σύνολο του χρόνου και της προσοχής του στην υπηρεσία του Κεντρικού Φορέα και θα καταβάλλει όλες του τις προσπάθειες για την προαγωγή των συμφερόντων του Κεντρικού Φορέα. Θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

3 Ο Κεντρικός Φορέας δικαιούται να τερματίσει άμεσα την παρούσα Συμφωνία αν ο Διευθυντής:

(1) κατά τους ισχύοντες στη Δημοκρατία νόμους κηρύχθηκε σε πτώχευση,

(2) λόγω πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας ή αναπηρίας ή άλλης οποιασδήποτε ανεξαιρέτως ασθένειας κατέστη ανίκανος να εκπληρώσει επαρκώς τα καθήκοντά του,

(3) καταδικάστηκε σε ποινικό αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα,

(4) παρουσιάσει ανάρμοστη συμπεριφορά ή συστηματική απουσία ή αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του,

(5) παραβιάσει τους όρους της παρούσης συμφωνίας,

(6) παραβιάσει τις πρόνοιες, που αναφέρονται στους περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους του 1967 μέχρι (Αρ. 2) του 2001.

 

4.1 Για την καλύτερη διεκπεραίωση και εκπλήρωση των δυνάμει της παρούσης Συμφωνίας υποχρεώσεων του Διευθυντή, ο Κεντρικός Φορέας αναλαμβάνει:

(1) να διαθέσει κατάλληλο γραφείο προς χρήση του Διευθυντή,

(2) να παρέχει στο Διευθυντή ιδιαιτέρα γραμματέα για να τον υποβοηθά στο έργο του, και

(3) να παρέχει στο Διευθυντή πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, στοιχεία, υλικό και έγγραφα που εύλογα απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών του δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας.

4.2 Νοείται ότι εάν με απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου ακυρωθεί η απόφαση για διορισμό Διευθυντή, η παρούσα Συμφωνία τερματίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου.

5. Οποιοδήποτε θέμα, το οποίο δεν αναφέρεται ειδικά στη Συμφωνία αυτή, ρυθμίζεται με βάση τους περί του

Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Όροι Πρόσληψης και Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμούς του

1995 έως 2009.

6.1 Όλοι οι όροι της παρούσας Συμφωνίας θεωρούνται ουσιώδεις.

6.2 Οποιαδήποτε παράβαση όρου/όρων της Συμφωνίας, δημιουργεί δικαιώματα απαίτησης αποζημιώσεων για το μέρος, το οποίο θα έχει υποστεί βλάβη από την παραβίαση όρου/όρων της Συμφωνίας.

 

6. Σημειώσεις

(1) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, ή άλλου συμβαλλόμενου μέρους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ή της Ελβετίας, να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών και προκειμένου περί αρρένων υποψηφίων που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

(2) Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Τύπος Κ.Φ. 1/2 και να παραδοθούν στα Γραφεία του Κεντρικού Φορέα, Λεωφ. Στροβόλου 254, 2048 Στρόβολος, (τηλ. 22468350) έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (φαξ 22456775), όχι αργότερα από τις 25/1/2019.

(3) Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, μεταφρασμένα και πιστοποιημένα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών προσόντων περιλαμβανομένων βεβαιώσεων υπηρεσίας εκεί όπου απαιτείται πείρα και πιστοποιητικό γεννήσεως κάθε αιτητή. ‘Εντυπα αιτήσεων διατίθενται στα Γραφεία του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Φορέα www.kentrikosforeas.org.cy.

(4) Αιτήσεις που δε θα συνοδεύονται με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά σπουδών, πείρας κ.λ.π. δε θα ληφθούν υπόψη. Οι αιτητές υποχρεούνται να αποδείξουν ότι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και πείρα βάσει του Σχεδίου Υπηρεσίας.

 

 

Έντυπο θέσης προκήρυξης Θέσης Διευθυντή

Έντυπο Αίτησης για Διορισμό ή Προαγωγή

Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος