8 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Τομέας/Κατηγορία Εργασίας: Άλλα, Γραμματειακά, Κυβερνητικές
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Δημοσιεύτηκε πριν από: 1 εβδομάδα
Λήγει σε 1 εβδομάδα
Αριθμός Αναφοράς: FJ23621

Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Κλ. Α1)

 

Η Υπηρεσία Ασύλου ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016

(Ν. 70(Ι)/2016 – εφεξής ο Νόμος), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση οκτώ (8) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου τακτής προθεσμίας διάρκειας τεσσάρων ετών «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου για αντιμετώπιση των αυξημένων αιτήσεων διεθνούς προστασίας», το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τοποθέτηση μπορεί να είναι είτε στην Υπηρεσία Ασύλου είτε σε Κέντρο Υποδοχής /Φιλοξενίας αιτούντων διεθνή προστασία, το οποίο λειτουργεί υπό την Υπηρεσία Ασύλου ή στο οποίο η Υπηρεσία Ασύλου έχει συμμετοχή.

 

Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α1 και σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

 

Με βάση του άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)/2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής κατά 10% για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του, όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης, ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης που αναφέρεται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας ή σε σημείωση που περιλαμβάνεται στον εκάστοτε σε ισχύ ετήσιο περί Προϋπολογισμού Νόμο.

 

1.    Καθήκοντα και ευθύνες

i.    Εκτελεί γενικά γραφειακά ή/ και καθήκοντα βοηθού λογιστηρίου.

ii.    Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων.

iii.    Παραλαμβάνει αιτήσεις και ετοιμάζει βεβαιώσεις.

iv.    Εκτελεί εργασίες αρχειοθέτησης, οι οποίες δυνατό να περιλαμβάνουν άνοιγμα/δημιουργία νέων φακέλων, καταχώριση εγγράφων, επεξεργασία αλληλογραφίας, έλεγχο των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων του κάθε φακέλου κ.ο.κ.

v.    Εκτελεί εργασίες ηλεκτρονικής καταχώρισης στα μηχανογραφημένα συστήματα, τα οποία είναι δυνατό να περιλαμβάνουν ηλεκτρονική δημιουργία νέων φακέλων, δημιουργία αιτήσεων στο σύστημα, ενημέρωση υφιστάμενων ηλεκτρονικών φακέλων, καταχώριση εγγράφων, επεξεργασία αλληλογραφίας, εκτύπωση βεβαιώσεων/καταστάσεων, κ.ο.κ.

vi.    Παρέχει πληροφόρηση και καθοδήγηση του κοινού στην υποδοχή.

vii.    Ετοιμάζει, υποβάλλει και αποστέλλει επιστολές.

viii.    Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας οποιασδήποτε άλλης του ανατεθεί σχετικά με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ασύλου.

 

2.    Απαιτούμενα προσόντα

i.    Οι αιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

ii.    Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

iii.    Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.

iv.    Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

Σημειώσεις:

(α) Δεδομένης Απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –

(β1) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και

(β2) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

v.    Πιστοποιητικό ή Δίπλωμα στη Διοίκηση Γραφείου ή/και στις Γραμματειακές Σπουδές, φοίτησης τουλάχιστον 1 έτους, από αξιολογημένο πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης

(https://www.dipae.ac.cy/archeia/idrymata/iste/axiologimena_programmata_iste_sekap.pdf).

vi.    Ακεραιότητα χαρακτήρα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

 

3. Μοριοδότηση και κριτήρια αξιολόγησης

ΠΡΟΣΟΝΤΑΜΟΡΙΑ
Βαθμός απολυτηρίου αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσηςΆριστα (18,50-20/20)8
Πολύ Καλά (15,50-8,49/20)7
Καλά ή Σχεδόν Καλά (10-15,49/20)5
Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία αποδεικνύεται με: Επιτυχία σε εξετάσεις E.C.D.L., Κ.Ε.Β.Ε., ICT Hellas, ICT Europe και Cambridge στα θέματα Επεξεργασίας Κειμένου (Word

Processing) και Λογιστικών Φύλλων (Spreadsheets)

1
Επιτυχία σε εξέταση στη λογιστική του Εμπορικού ΕπιμελητηρίουΜέσο επίπεδο (Intermediate)1
του Λονδίνου ή άλλη ισότιμη εξέτασηΑνώτερο επίπεδο (Higher)2
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας όπου δεν απαιτείται η άριστη γνώση αυτής1
Καλή γνώση της Γαλλικής ή Αραβικής γλώσσας0,5
Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης στον Δημόσιο Τομέα0,5 μόριο για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο, με ανώτατο όριο το 1 μόριο

 

4. Σημειώσεις

4.1. Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοψηφούν, για τον καθορισμό προτεραιότητας θα χρησιμοποιούνται τα πιο κάτω κριτήρια, με τη σειρά που εμφανίζονται:

–    Βαθμός απολυτηρίου (προτεραιότητα σε υποψηφίους με υψηλότερη βαθμολογία).

–    Ημερομηνία γέννησης (προτεραιότητα στους υποψηφίους με την προγενέστερη ημερομηνία γέννησης).

4.2.    Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και η καλή γνώση της Αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που καθορίζει η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

4.3.    Η απασχόληση των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου θα είναι για ένα χρόνο με δικαίωμα ανανέωσης ανά έτος μέχρι την ολοκλήρωση του έργου στα τέσσερα χρόνια, εφόσον κατά την αξιολόγησή τους οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου κριθούν επαρκείς και νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) άρθρου 9 του Ν. 70(Ι)/2016. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότησή τους τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.

4.4.    Με βάση τον υπό αναφορά Νόμο, τα άτομα που προσλαμβάνονται δεν θα μετατρέπονται σε εργοδο-τουμένους αορίστου χρόνου. Σημειώνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που το έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης ή/και κατά την ετήσια αξιολόγησή του ο εργοδοτούμενος κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2003.

4.5.    Οι αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στον ειδικό ηλεκτρονικό τύπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου, στη διεύθυνση: www.moi.gov.cy/asylum. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις παραδίδονται στον πρώτο όροφο της Υπηρεσίας Ασύλου ή αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή (για το σκοπό αυτό θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου) ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας στο 22445268, όχι αργότερα από τις 28/01/2019 και ώρα 14:00. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

4.6.    Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνονται με τα επισυναπτόμενα αναγκαία πιστοποιητικά ή άλλα τεκμήρια, διαφορετικά οι αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές. Τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να παρουσιαστούν, όταν ζητηθούν για έλεγχο.

4.7.    Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στον κ. Ντίνο Θεμιστοκλέους (τηλ. 22445266 – email: [email protected]).

Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος