ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Δημοσιεύτηκε πριν από: 1 εβδομάδα
Λήγει σε 1 εβδομάδα
Αριθμός Αναφοράς: FJ23623

Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (N. 70(I)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση τριών (3) Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α8) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.

Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8, μειωμένη, σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού 2018, Νόμος του 2017 (Ν. 51(ΙΙ)/2017) και σε αυτή προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο της απασχόλησης.

Οι θέσεις αφορούν δύο (2) Εργοδοτουμένους Ορισμένου Χρόνου με ειδικότητα στα Οικονομικά/Διοίκηση Επιχειρήσεων και ένα (1) Εργοδοτούμενο Ορισμένου Χρόνου με ειδικότητα στη Μηχανολογική Μηχανική.

 

Καθήκοντα

α) Ετοιμάζει, εφαρμόζει και διαχειρίζεται τα συγχρηματοδοτούμενα Σχέδια Χορηγιών υπό την ευθύνη της Υπηρεσίας

Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.

β) Αξιολογεί έργα που υλοποιούνται στα πλαίσια των Σχεδίων Χορηγιών για σκοπούς χρηματοδότησης.

γ) Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των έργων και της τήρησης των δεσμεύσεων περιλαμβανομένης και της έγκαιρης απορρόφησης των κονδυλίων.

δ) Παρέχει στο κοινό πληροφόρηση, καθοδήγηση και ενημέρωση για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα Σχέδια

Χορηγιών.

ε) Ενημερώνει και επεξεργάζεται στοιχεία του ηλεκτρονικού Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για συγχρηματοδοτούμενα σχέδια/ έργα των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στ) Συμμορφώνεται με τους Εθνικούς και Κοινοτικούς Κανονισμούς εφαρμογής των Ταμείων.

ζ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

Για τις δύο (2) θέσεις Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου με ειδικότητα στα Οικονομικά/ Διοίκηση Επιχειρήσεων

Απαιτούμενα Προσόντα (Ειδικότητα στα Οικονομικά/ Διοίκηση Επιχειρήσεων)

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα:

Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων

2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε ένα τουλάχιστον από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πιο πάνω.

3. Πείρα σχετική με την εφαρμογή και παρακολούθηση προγραμμάτων ή έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε., συνολικής διάρκειας δύο (2) ετών.

4. Πείρα, επιπλέον της απαιτουμένης διετούς, σχετική με τα καθήκοντα που αναφέρονται στο σημείο 3 πιο πάνω, αποτελεί πλεονέκτημα.

5. Γνώση Πληροφορικής και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποτελεί πλεονέκτημα.

6. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (προσκομίζοντας τεκμήρια όπως αυτά καθορίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας).

7. Ακεραιότητα χαρακτήρα.

(Σημ. ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

 

Για τη μια (1) θέση Εργοδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου με ειδικότητα στη Μηχανολογική Μηχανική Απαιτούμενα Προσόντα (Ειδικότητα στη Μηχανολογική Μηχανική)

 

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Μηχανολογική Μηχανική.

2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Μηχανολογική Μηχανική.

3. Πείρα σχετική με την εφαρμογή και παρακολούθηση προγραμμάτων ή έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε., αποτελεί πλεονέκτημα.

4. Εγγραφή στον οικείο κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, σύμφωνα με την περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου νομοθεσία.

5. Γνώση Πληροφορικής και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποτελεί πλεονέκτημα.

6. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (προσκομίζοντας τεκμήρια όπως αυτά καθορίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας).

7. Ακεραιότητα χαρακτήρα.

(Σημ. ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

 

Σημειώσεις:

1. Το μισθολογικό κόστος για τους τρεις (3) εργοδοτούμενους ορισμένου χρόνου θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

2. Η διάρκεια εργοδότησης θα είναι για 12 μήνες και δύναται να παραχωρείται δικαίωμα ανανέωσης σε ετήσια βάση, μέχρι το κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (31/12/2023), εφόσον κατά την αξιολόγησή τους οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου κριθούν επαρκείς και, νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 9 του Νόμου N. 70(I)/2016.

 

3. Σε περίπτωση που τα έργα/ προγράμματα ολοκληρωθούν πριν τη λήξη της σύμβασης απασχόλησης ή/ και κατά την ετήσια αξιολόγησή του ο εργοδοτούμενος κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2003.

 

4. Οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου θα έχουν έδρα τη Λευκωσία.

 

5. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

6. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε έντυπη μορφή, συμπληρώνοντας την «Αίτηση Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία», την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (www.mcit.gov.cy). Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα, να υπογράφεται και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία, περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία παραστατικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας κτλ.). Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά να παρουσιαστούν, όταν ζητηθούν για έλεγχο.

 

7. Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 28/01/2019, στη διεύθυνση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου – Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας (Ειδικότητα στα Οικονομικά/ Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Ειδικότητα στη Μηχανολογική Μηχανική)».

 

8. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα τηλέφωνα 22867247, 22867149.

 

A. Κριτήρια Αξιολόγησης Προσόντων Αιτητών (Ειδικότητα στα Οικονομικά/ Διοίκηση Επιχειρήσεων)_

ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΟΝΑΔΕΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Πείρα, επιπλέον της απαιτουμένης διετούς, σχετική με την εφαρμογή και παρακολούθηση προγραμμάτων ή έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. (αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις)1-41 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα δύο (2) χρόνια
Γνώση Πληροφορικής/ ηλεκτρονικών υπολογιστών (αποδεικνύεται με πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους)2

 

Β. Κριτήρια Αξιολόγησης Προσόντων Αιτητών (Ειδικότητα στη Μηχανολογική Μηχανική)

ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΟΝΑΔΕΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Πείρα, σχετική με την εφαρμογή και παρακολούθηση προγραμμάτων ή έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε.

(αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις)

1-41 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα δύο (2) χρόνια
Γνώση Πληροφορικής/ ηλεκτρονικών υπολογιστών (αποδεικνύεται με πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους)2

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων και για τις κατηγορίες που αναφέρονται πιο πάνω, θα λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος:

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΜΟΝΑΔΕΣ
Άριστα5
Λίαν Καλώς4
Καλώς3

Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας των υποψήφιων, θα γίνεται κλήρωση ενώπιον των υποψηφίων που ισοβαθμούν.

Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος