Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για τη θέση Τεχνικού.

Τομέας/Κατηγορία Εργασίας: Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί
Τύπος Απασχόλησης: Προσωρινή Απασχόληση
Τοποθεσία: Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Δημοσιεύτηκε πριν από: 1 εβδομάδα
Λήγει σε 2 εβδομάδες
Αριθμός Αναφοράς: FJ26385

Περιγραφή Θέσης

Η Τριμελής Επιτροπή του Δήμου Λευκωσίας για την πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στο Δήμο Λευκωσίας ανακοινώνει ότι,  σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), είναι πιθανόν να προκύψει η ανάγκη για απασχόληση Τεχνικών καθορισμένης διάρκειας, για περίοδο ενός έτους, με δικαίωμα παράτασης για ακόμα ένα έτος.

 

Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η αρχική βαθμίδα της κλίμακας Α2, μειωμένη σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2019.  Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται με νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.  Ο ετήσιος βασικός μισθός ανέρχεται σε €15109.

 

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

  1. Βοηθά ή και αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με:

1.1  τον χειρισμό και έλεγχο αιτήσεων για άδειες ανάπτυξης που υποβάλλονται σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία (πολεοδομικές, οικοδομικές, τελικές εγκρίσεις, διαιρέσεις οικοδομής κλπ), τη διεξαγωγή ερευνών και επισκοπήσεων, τη συλλογή, ταξινόμηση και καταχώρηση στοιχείων σχετιζόμενων με τον κλάδο του, για εφαρμογή του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, του περί Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών Νόμου και Κανονισμών και των περί Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Κανονισμών ή άλλης νομοθεσίας.

1.2  την εξέταση παραπόνων του κοινού σε θέματα που αφορούν τον κλάδο.

1.3  Bοηθά στη τήρηση πρακτικών Δημοτικών Επιτροπών και υπηρεσιακών συσκέψεων, διεξάγει  τη σχετική με τα καθήκοντα του αλληλογραφία και προωθεί και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται .

1.4  Συλλέγει και ταξινομεί στοιχεία και υποβάλλει εισηγήσεις προς τον Προϊστάμενο του.

1.5   Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

 

 

  1. Απαιτούμενα προσόντα:

2.1   Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Πολιτική Μηχανική ή Αρχιτεκτονική.

ή

2.2    Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης στην ειδικότητα Τεχνικού Βοηθού Δομικών Έργων ή Σχεδιαστή (ή απολυτήριο Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ο συνδυασμός του οποίου να περιλαμβάνει Τεχνικό Σχέδιο).

2.3 Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

2.4 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

2.5   Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου.

 

Σημείωση: H πολύ καλή γνώση Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος και που απαιτεί η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

 

  1. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

  1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο ειδικό έντυπο το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy, ή από το Γραφείο Υποδοχής του Δημοτικού Μεγάρου, οδός Επτανήσου 11, 1016, Λευκωσία.

 

  1. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα τηλέφωνα του Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Λευκωσίας 22797222, 22797253, 22797254, 22797258.

 

  1. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, βεβαιώσεις γνώσης γλωσσών, αναλυτική κατάσταση μαθημάτων, κ.α). Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

 

  1. Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δεν προσκομίζουν τις κατάλληλες βεβαιώσεις οι οποίες αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 

  1. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν είτε ιδιοχείρως στο Γραφείο Υποδοχής Δήμου Λευκωσίας, στην οδό Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία, με παραλαβή του αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 08:00 – 15:00, ή με συστημένη επιστολή μέσω Ταχυδρομείου στη διεύθυνση, Γραφείο Υποδοχής, Δήμος Λευκωσίας, ΤΘ 21015, 1500 Λευκωσία. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου – Θέση Τεχνικού».

 

  1. Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 1η Μαρτίου 2019, ώρα 15:00. Τελευταία ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων μέσω Ταχυδρομείου είναι η Παρασκευή, 1η Μαρτίου 2019 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου). Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

ΜΟΝΑΔΕΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1Βαθμός Απολυτηρίου Γυμνασίου / Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης0-2Άριστα 2 μονάδες

Λίαν Καλώς 1 μονάδα

Καλώς 0 μονάδες

 

2

 

Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Πολιτική Μηχανική ή Αρχιτεκτονική πέραν του απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης στην ειδικότητα Τεχνικού Βοηθού Δομικών Έργων ή Σχεδιαστή (ή απολυτηρίου Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ο συνδυασμός του οποίου να περιλαμβάνει Τεχνικό Σχέδιο)2
3Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Αρχιτεκτονική ή στην Πολιτική Μηχανική ή στην Πολεοδομία ή / και Εγγραφή στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης σύμφωνα με την περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου νομοθεσία5
4Εμπειρία στον έλεγχο αιτήσεων για πολεοδομικές άδειες, άδειες οικοδομής, τελικές εγκρίσεις, διαιρέσεις οικοδομών κλπ1-51 μονάδα για κάθε 1 χρόνο με μέγιστο τα πέντε χρόνια, δηλαδή 5 μονάδες
5Εμπειρία σε αρχιτεκτονικό γραφείο σε τομέα που αφορά την ετοιμασία αιτήσεων για πολεοδομικές άδειες, άδειες οικοδομής, τελικές εγκρίσεις, διαιρέσεις οικοδομών κλπ1-51 μονάδα για κάθε 1 χρόνο με μέγιστο τα πέντε χρόνια, δηλαδή 5 μονάδες
6Εμπειρία σε επίβλεψη οικοδομικών έργων, την εξέταση παραπόνων, τη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών, διαμεσολαβήσεων, διαιτησιών κλπ1-51 μονάδα για κάθε 1 χρόνο με μέγιστο τα πέντε χρόνια, δηλαδή 5 μονάδες

 

 

Σημείωση:

Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοψηφούν για τον καθορισμό προτεραιότητας θα χρησιμοποιούνται τα πιο κάτω κριτήρια με τη σειρά που εμφανίζονται:

ακαδημαϊκά προσόντα,  διάρκεια πείρας σε συναφή καθήκοντα και ημερομηνία γεννήσεως (προτεραιότητα σε υποψηφίους με μικρότερη ηλικία).

 

Κατεβάστε το έγγραφο αίτησης από εδώ

Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος