ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΦΟΣ

Τομέας/Κατηγορία Εργασίας: Διοίκηση επιχειρήσεων, Οικονομικά
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Δημοσιεύτηκε πριν από: 1 εβδομάδα
Λήγει σε 3 ημέρες
Αριθμός Αναφοράς: FJ26403

Περιγραφή Θέσης

KPMG: Vacancies on behalf of clients


ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ / SUPPORT OFFICER RETAIL MANAGEMENT – ΛΥΠ/07/2018, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΦΟΣ

 

Περιγραφή Εταιρείας:

Εκ μέρους πελάτη μας, που δραστηριοποιείται στον Τραπεζικό τομέα, επιθυμούμε να εντοπίσουμε δυναμικά και φιλόδοξα άτομα για την πλήρωση κενών θέσεων Λειτουργών Υποστήριξης Πελατών / Support Officer Retail Management.

 

Καθήκοντα Θέσης:

Η παροχή υποστήριξης στην Ομάδα Διαπραγμάτευσης ΜΜΕ ΑΧ, με σκοπό την υποβοήθηση της Μονάδας για μείωση του μη εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου ΜΜΕ της Τράπεζας. Συγκεκριμένα, ο/η κάτοχος της θέσης θα:

 • Επικαιροποιεί τα στοιχεία των πελατών MME ΑΧ, προβαίνει σε έρευνες εντοπισμού και εξακρίβωσης πληροφοριών και ενεργεί γενικότερα προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης της εικόνας του πελάτη με στοιχεία και πληροφορίες με σκοπό τη διαφύλαξη των συμφερόντων της Τράπεζας.
 • Ετοιμάζει τα απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και έγγραφα για τη διεκπεραίωση των διαδικαστικών εργασιών της ομάδας, με σκοπό τον επιτυχή χειρισμό υποθέσεων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των Λειτουργών Διαπραγμάτευσης MME ΑΧ.
 • Παρέχει γενική υποστήριξη στους Λειτουργούς Διαπραγμάτευσης της ομάδας αναφορικά με τη διαχείριση της αλληλογραφίας, των αρχείων, της παρακολούθησης και διεκπεραίωσης εκτιμήσεων, τη διεκπεραίωση κτηματολογικών και άλλων ερευνών, με στόχο την αποδοτική λειτουργία της ομάδας.
 • Υποστηρίζει τους Δικαστηριακούς Λειτουργούς παρέχοντας τους το απαιτούμενο υλικό, με στόχο την υποστήριξη της υπεράσπισης της απαίτησης της Τράπεζας στο δικαστήριο.
 • Παρακολουθεί τη δικαστική διαδικασία και επεμβαίνει όπου κρίνει σκόπιμο για να δίνει σχετικές οδηγίες για τη σύντομη έκδοση δικαστικών αποφάσεων ή την εκτέλεση δικαστικών μέτρων.
 • Ελέγχει την ορθότητα κλητηρίων και των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται.
 • Διεκπεραιώνει αιτήματα για πληροφορίες/ εξυπηρέτησης που προέρχονται από πελάτες/ και αντιπρόσωπους τους ή/και εξωτερικούς συμβούλους, στοχεύοντας την παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης.
 • Ενημερώνεται και εφαρμόζει τους κανονισμούς/ διαδικασίες/ εγκυκλίους που διέπουν τις εργασίες του Τμήματος και διενεργεί ελέγχους στα οικονομικά και δημογραφικά στοιχεία των πελατών με σκοπό τη συμμόρφωση με οδηγίες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων και της Διεύθυνσης Συμμόρφωσης.

 

Προσόντα:

 • Πτυχίο πανεπιστημίου (BA / BSc) ή /και μεταπτυχιακό (MA / MSc / MBA) στα Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική ή σε άλλο συναφή κλάδο ή / και Μέλος ενός από τα Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών ή οποιουδήποτε άλλου Σώματος (CFA/ ACA/ ACCA/ CPA/ ACIB/AIB)
 • Τουλάχιστο 1 χρόνο πείρα σε χρηματοπιστωτικό ή άλλο συναφή Οργανισμό σε θέματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης και αξιολόγησης καθώς και διαχείρισης δανειακών πελατειακών σχέσεων και διαβουλεύσεων με πελάτες με σκοπό την αναδιάρθρωση δανειακών υποχρεώσεων
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή επικοινωνία)
 • Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office)

 

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

 • Δημιουργικότητα και ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Κριτική και αναλυτική ικανότητα
 • Μεθοδική αντιμετώπιση εργασίας
 • Ομαδικότητα και επικοινωνία
 • Ευελιξία, προσαρμοστικότητα
 • Δεξιότητες Διαπραγμάτευσης

 

Ωφελήματα:

Θα προσφερθεί ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και πείρας.

 

Σύμβαση Εργοδότησης Ορισμένου Χρόνου – Πλήρης Απασχόληση

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 17 Φεβρουαρίου 2019.

Μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως άκρως εμπιστευτικές.

 

Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος