ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ (ΔΙΑΧ.ΜΕ) – ΛΕΥΚΩΣΙΑ,ΛΕΜΕΣΟΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΦΟΣ

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Δημοσιεύτηκε πριν από: 3 ημέρες
Λήγει σε 2 εβδομάδες
Αριθμός Αναφοράς: FJ26684

Περιγραφή Θέσης

KPMG: Vacancies on behalf of clients


OFFICER PORTFOLIO MONITORING & CONTROL (CORP.MGT.) / ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ (ΔΙΑΧ.ΜΕ) – ΛΠΧΕ/01/2019, ΛΕΥΚΩΣΙΑ,ΛΕΜΕΣΟΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΦΟΣ

 

Περιγραφή Εταιρείας:

Εκ μέρους πελάτη μας, που δραστηριοποιείται στον Τραπεζικό τομέα, επιθυμούμε να εντοπίσουμε δυναμικά και φιλόδοξα άτομα για την πλήρωση κενών θέσεων Λειτουργών Παρακολούθησης Χαρτοφυλακίου & Ελέγχου (Διαχ.ΜΕ).

Καθήκοντα Θέσης:

Ο/H κάτοχος της θέσης θα έχει την ευθύνη της ανάλυσης δεδομένων και της ετοιμασίας καταστάσεων που να υποστηρίζουν το σχεδιασμό των επιχειρηματικών πλάνων και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της Διαχείρισης Χρεών Μεγάλων Επιχειρήσεων καθώς και την υποστήριξη της Διαχείρισης Χρεών Mεγάλων Eπιχειρήσεων στην εύρυθμη λειτουργία της για επίτευξη των στρατηγικών στόχων με σκοπό τη δραστική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Διευκολύνσεων και της ανάκτησης χρεών. Συγκεκριμένα, ο/η κάτοχος της θέσης θα:

 • Ετοιμάζει την κατανομή και κοινοποιεί τους εκάστοτε στόχους στις Μονάδες που υπάγονται στην Υπηρεσία, παρακολουθεί τα αποτελέσματα και παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες για την κάλυψη των στόχων τους.
 • Προετοιμάζει ορθά και με βάση τα χρονοδιαγράμματα τις απαραίτητες πληροφοριακές καταστάσεις σε σχέση με τα επιχειρηματικά αποτελέσματα της Διαχείρισης Χρεών ΜΕ όπως αυτές απαιτούνται από τον Διευθυντή της Α & Α Χρεών και την Ανώτερη Διεύθυνση της Τράπεζας.
 • Συλλέγει πληροφόρηση για την εξέλιξη των αιτημάτων αναδιάρθρωσης πελατών των Μονάδων και παράγει σε συνεργασία με το Τμήμα Strategy & Analytics, καταστάσεις αποτελεσμάτων για κοινοποίηση / ενημέρωση των Μονάδων, του Διευθυντή ΜΕ και του Διευθυντή Διεύθυνσης RRD, και παρακολουθεί τα αποτελέσματα των Μονάδων σε εβδομαδιαία βάση
 • Ετοιμάζει και διαχειρίζεται τις πληροφοριακές καταστάσεις με σκοπό την άμεση πρόσβαση όποτε χρειάζεται από τον Διευθυντή Διαχείρισης Χρεών ΜΕ.
 • Παρακολουθεί και αναλύει την εξέλιξη των εκκρεμοτήτων των αναδιαρθρωμένων υποθέσεων και ενημερώνει έγκαιρα τις Μονάδες, έτσι ώστε να προβούν σε ενέργειες αναχαίτισης με σκοπό τον ομαλό αποχαρακτηρισμό από τις Μη Εξυπηρετούμενες Διευκολύνσεις.
 • Επιμελείται και ετοιμάζει τις εκάστοτε ενημερωτικές καταστάσεις – reporting – που ζητούνται από Υπηρεσίες Διοίκησης/ Γραφείο Διευθυντή Διεύθυνσης / Γραφείο Διευθύνοντα Συμβούλου, Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και Εξωτερικούς Συμβούλους, για αποτελέσματα και θέματα που αφορούν την Υπηρεσία.
 • Αναλύει δεδομένα, επιμελείται και ετοιμάζει τις παρουσιάσεις για θέματα που αφορούν την Υπηρεσία με σκοπό την ενημέρωση της Ανώτερης Διεύθυνσης και των Εποπτικών Αρχών.
 • Διασφαλίζει την ολοκλήρωση και τη τήρηση χρονοδιαγραμμάτων για τις εκάστοτε εργασίες / εκστρατείες και έργα που αφορούν τις Μονάδες της Υπηρεσίας, μέσω τακτικής παρακολούθησης.
 • Εντοπίζει και χειρίζεται προβλήματα που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των Μονάδων της Υπηρεσίας και υποβάλλει εισηγήσεις για επίλυση, βελτίωση διαδικασιών και διευκόλυνση των εργασιών μέσω του Διευθυντή της Υπηρεσίας, στις αρμόδιες Υπηρεσίες.
 • Δρα ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των Υπηρεσιών Διοίκησης / Ελεγκτικών Αρχών και των Μονάδων της Υπηρεσίας για τρέχοντα έργα και σχετικά προγράμματα που αφορούν την Υπηρεσία, και παρακολουθεί την ολοκλήρωση τους.
 • Συμμετέχει στην Ειδική Επιτροπή (Watch Forum) και σε συνεργασία με την Ομάδα Strategy & Analytics, καταρτίζει την κατάσταση και το χρονοδιάγραμμα για μεταφορά συγκροτημάτων πελατών/επιχειρήσεων που παρουσιάζουν Μη εξυπηρετούμενες Διευκολύνσεις προς τη ΔΜΕ με σκοπό την αναδιάρθρωση/ομαλοποίηση των λογαριασμών τους.
 • Υποστηρίζει τη Διευθυντική ομάδα και το προσωπικό της Υπηρεσίας στην αναγνώριση, καταχώρηση και διαχείριση Λειτουργικών Κινδύνων, καταγράφει και αξιολογεί σε τριμηνιαία βάση τους κινδύνους που προέρχονται από ανεπάρκειες/αδυναμίες σε σχέση με εσωτερικές διαδικασίες, ανθρώπινο παράγοντα, συστήματα ή εξωγενείς παράγοντες.
 • Καταρτίζει Σχέδιο Δράσης με τις ενέργειες για αντιμετώπιση, μετριασμό πρόληψη των κινδύνων ζημιάς, που απορρέουν από τις δραστηριότητες των Μονάδων της Υπηρεσίας, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Διαχείρισης Λειτουργικών Κινδύνων.
 • Αναλαμβάνει την διεκπεραίωση οποιωνδήποτε άλλων εργασιών/έργων του ανατίθενται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Χρεών ΜΕ.
 • Τηρείται ενήμερος για τις διαδικασίες και οδηγίες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και του Εσωτερικού ελέγχου, για τους Κανονισμούς Ασφαλείας και γενικότερα για τις Οδηγίες της Τράπεζας, βεβαιώνεται ότι το προσωπικό των Τμημάτων / Μονάδων της Υπηρεσίας συμμορφώνεται έγκαιρα στις υποδείξεις των πιο πάνω.
 • Διασφαλίζει ότι τηρούνται οι πρόνοιες της «Οδηγίας Περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων» της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και άλλες σχετικές οδηγίες της Τράπεζας, με σκοπό τη συμμόρφωση όλων των μελών της Υπηρεσίας.

 

Προσόντα:

 • Πτυχίο πανεπιστημίου (BA / BSc) ή /και μεταπτυχιακό (MA / MSc / MBA) στα Οικονομικά, Νομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική ή σε άλλο συναφή κλάδο ή / και Μέλος ενός από τα Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών ή οποιουδήποτε άλλου Σώματος (CFA/ ACA/ ACCA/ CPA/ ACIB/AIB)
 • Τουλάχιστο 1 χρόνος πείρα σε χρηματοπιστωτικό ή άλλο συναφή Οργανισμό σε θέματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης και αξιολόγησης καθώς και διαχείρισης δανειακών πελατειακών σχέσεων και διαβουλεύσεων με πελάτες με σκοπό την αναδιάρθρωση δανειακών υποχρεώσεων
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή επικοινωνία)
 • Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office)

 

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

 • Κριτική και αναλυτική ικανότητα
 • Μεθοδική αντιμετώπιση εργασίας
 • Ομαδικότητα και επικοινωνία
 • Δημιουργικότητα και ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Ευελιξία, προσαρμοστικότητα
 • Δεξιότητες Διαπραγμάτευσης

 

Ωφελήματα:

Θα προσφερθεί ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και πείρας.

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2019

Μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως άκρως εμπιστευτικές.

Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος