ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τοποθεσία: Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Δημοσιεύτηκε πριν από: 3 εβδομάδες
Λήγει σε 15 ώρες
Αριθμός Αναφοράς: FJ28534

Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

Η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 [Ν. 70(I)/2016, εφεξής «ο νόμος»], γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση τριών (3) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για παρακολούθηση της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Α. Σημειώνονται τα εξής:

1.  Με βάση τον υπό αναφορά νόμο, τα άτομα θα προσληφθούν για έργο τακτής προθεσμίας και δεν θα μετατρέπονται σε εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση που τα έργα ολοκληρωθούν πριν από τη λήξη της σύμβασης ή/και κατά την ετήσια αξιολόγησή του ο εργοδοτούμενος κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2016.

2.  Το μισθολογικό κόστος για τους τρεις (3) Υπευθύνους Έργων θα χρηματοδοτηθεί από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

3.  Μισθολογικές κλίμακες:

Ετήσιος βασικός μισθός: Συνδυασμένες Κλίμακες Α8-10-Α11, μειωμένες κατά 10%.

Με βάση το άρθρο 10 του νόμου, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του, όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο. Καταβάλλεται πρόσθετα 13ος μισθός, ο οποίος θα είναι επίσης μειωμένος κατά 10%.

Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης, ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης που αναφέρεται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας ή σε σημείωση που περιλαμβάνεται στον εκάστοτε σε ισχύ ετήσιο περί Προϋπολογισμού Νόμο.

4.  Η διάρκεια εργοδότησης θα είναι για ένα (1) χρόνο με δικαίωμα ανανέωσης σε ετήσια βάση μέχρι το κλείσιμο των επιχειρησιακών προγραμμάτων (31/12/2023), εφόσον κατά την αξιολόγησή τους οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου κριθούν επαρκείς και νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 9 του Ν. 70(Ι)/2016. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότησή τους τερματίζεται αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.

5. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

 

Β. Καθήκοντα και ευθύνες:

Τα καθήκοντα που θα εκτελούν οι Υπεύθυνοι Έργων θα αφορούν τη διοικητική διαχείριση και παρακολούθηση και τον έλεγχο συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων και θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων αναφορικά με την παρακολούθηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

2. Ετοιμασία σημειωμάτων και εκθέσεων επαλήθευσης.

3. Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων των έργων, τα οποία δυνατό να βρίσκονται σε οποιαδήποτε επαρχία υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

4. Συνεργασία, συντονισμός και επικοινωνία με τους φορείς υλοποίησης και άλλα αρμόδια τμήματα που εμπλέκονται στη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων για την απρόσκοπτη υλοποίηση των προγραμμάτων και επίτευξη των στόχων της ΕΕ.

5. Εφαρμογή της σχετικής με τα καθήκοντά τους νομοθεσίας και των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών. Μεταξύ άλλων, συμμόρφωση με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανονισμούς εφαρμογής των Ταμείων και ιδιαίτερα τους Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών.

6. Εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου καθήκοντος τους ανατεθεί σε σχέση με την παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

 

Γ. α. Απαιτούμενα προσόντα:

1. Οι αιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού ιδρύματος σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικές Επιστήμες, Νομικά, Ελληνική Φιλολογία, Ιστορία.

3. Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης με βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 18.

4. Αποδεδειγμένη πολύ καλή γνώση της ελληνικής και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Το επίπεδο κατοχής της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας τεκμηριώνεται βάσει των τεκμηρίων που κατέχει ο υποψήφιος και σύμφωνα με τον κατάλογο αποδεκτών τεκμηρίων στις αντίστοιχες θέσεις του δημόσιου τομέα όπως αυτά ορίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

 

Γ. β. Επιπλέον προσόντα:

1. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση ή/και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων διάρκειας τουλάχιστον ενός εξαμήνου. (Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εργοδότη, στην οποία να διευκρινίζεται η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας).

2. Κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος, που αποκτήθηκε από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα μετά από

 σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα ακόλουθα θέματα:

Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικές Επιστήμες, Νομικά, Ελληνική Φιλολογία, Ιστορία.

 

Δ. α. Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και μοριοδότηση:

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΡΙΑ

Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν

Άριστα               8

Λίαν καλώς           7

Καλώς             6

Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης

Βαθμολογία 18,1-19    1

Βαθμολογία 19,01-20  2

Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master’s Degree) ή και Διδακτορικό δίπλωμα (PhD)

3

Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

1 για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο, με ανώτατο όριο τα 6 μόρια

 

Δ. β. Σημειώσεις:

1. Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοψηφούν, για τον καθορισμό προτεραιότητας θα χρησιμοποιούνται τα πιο κάτω κριτήρια, με τη σειρά που εμφανίζονται:

α) Βαθμός πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος (προτεραιότητα σε υποψηφίους με υψηλότερη βαθμολογία).

β) Βαθμός απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης.

γ) Προσόντα (δηλ. πρώτος κατατάσσεται αυτός που κατέχει μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό δίπλωμα και δεύτερος αυτός που κατέχει πτυχίο).

δ) Διάρκεια πείρας στη διαχείριση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

ε) Σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει ισοψηφία, θα γίνει κλήρωση για την επιλογή των υποψηφίων.

 

2. Υποψήφιοι που κατέχουν δύο ή περισσότερα πτυχία σε θέματα που εμπίπτουν στα απαιτούμενα (βλ. παράγρ. Γ.α.2.) θα λαμβάνουν τα μόρια που αντιστοιχούν στο πτυχίο με την υψηλότερη βαθμολογία.

 

3. Υποψήφιοι που κατέχουν δύο ή περισσότερα μεταπτυχιακά διπλώματα σε θέματα που εμπίπτουν στα απαιτούμενα (βλ. παράγρ. Γ.α.2.) θα λαμβάνουν το μέγιστο τα 3 μόρια που αντιστοιχούν στην κατοχή του ενός μεταπτυχιακού διπλώματος.

 

4. Υποψήφιοι που κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα σε θέμα που εμπίπτει στα απαιτούμενα (βλ. παράγρ. Γ.α.2.), αλλά των οποίων το πτυχίο δεν αφορά θέμα που εμπίπτει στα απαιτούμενα, θα λαμβάνουν τα μόρια που αντιστοιχούν στην κατοχή πτυχίου κι όχι τα μόρια που αντιστοιχούν στην κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος.

 

5. Τίτλοι σπουδών που εκδόθηκαν από Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Κύπρο τα οποία αναβαθμίστηκαν σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και στον τίτλο σπουδών αναγράφεται η προηγούμενη ονομασία του ιδρύματος πρέπει να συνοδεύονται με αναγνώριση από το ΚΥΣΑΤΣ.

 

6. Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, δηλαδή στη διαχείριση ή/και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, είναι η πείρα που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση των ακαδημαϊκών προσόντων. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών δεν επιμετρείται.

 

Κατά συνέπεια, με βάση τα πιο πάνω, αποτελεί ευθύνη του υποψηφίου η αποστολή των απαραίτητων πιστοποιητικών/τεκμηρίων μαζί με την αίτηση.

 

Ε. Υποβολή αιτήσεων:

1. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν ή να αποσταλούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, με έναν από τους εξής τρόπους:

I. Με το χέρι στα Γραφεία της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών (οδός Μνασιάδου 10, Elma House, 4ος όροφος, 1065 Λευκωσία) μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ.

II. Μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών (οδός Μνασιάδου 10, Elma House, 4ος όροφος, 1065 Λευκωσία).

III.  Μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Στην περίπτωση αυτή το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται και να σαρώνεται, ώστε να φέρει υπογραφή του αιτητή. Σαρωμένα πρέπει να αποστέλλονται και τα απαραίτητα πιστοποιητικά/τεκμήρια.

 

Το έντυπο της αίτησης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.moi.gov.cy/MOI/eufunds2015.nsf._ Οι συμπληρωμένες αιτήσεις υποβάλλονται όχι αργότερα από την Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 2.30 μ.μ.

 

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές. Για το σκοπό αυτό θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που θα φέρει η σφραγίδα του Ταχυδρομείου.

 

2. Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και σε αυτές να καταγράφονται με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία, τα οποία να τεκμηριώνονται με τα ψηφιοποιημένα αντίτυπα των αναγκαίων πιστοποιητικών ή άλλων τεκμηρίων, που θα συνοδεύουν την αίτηση. Σε διαφορετική περίπτωση οι αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές και την αποκλειστική ευθύνη θα φέρει ο αιτητής. Τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να παρουσιαστούν, όταν θα ζητηθούν για έλεγχο.

 

3. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος