Λειτουργός Συμμόρφωσης και Διασφάλισης AML/CTF

Τοποθεσία: Λεμεσός Λεμεσός Λεμεσός Λεμεσός , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Δημοσιεύτηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 24 ώρες
Αριθμός Αναφοράς: FJ29217

Περιγραφή Θέσης

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Λειτουργός Συμμόρφωσης και Διασφάλισης AML/CTF

 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Λειτουργού Συμμόρφωσης και Διασφάλισης AML/CTF. Καθήκοντα και Ευθύνες

i. Συνδράμει στον εντοπισμό κινδύνων που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή/και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ML / TF) και οι οποίοι συνδέονται με τη λειτουργία του ολοκληρωμένου καζίνου – θέρετρου (ICR), του προσωρινού καζίνου και των δορυφορικών καζίνο.

ii. Ασκεί αποτελεσματικούς ελέγχους για το μετριασμό των σχετικών κινδύνων διασφαλίζοντας ότι ο διαχειριστής διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους σχετικούς κινδύνους και ότι συμμορφώνεται με το νόμο και τις Οδηγίες της Αρχής.

iii. Συνεισφέρει στη διεξαγωγή ερευνών ή/και στην παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης σε σχετικές έρευνες στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του διαχειριστή.

iv. Συνεισφέρει στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας συμμόρφωσης και διασφάλισης και στον προγραμματισμό των εργασιών της Αρχής.

v. Ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα και εκθέσεις σε σχέση με διαδικαστικές βελτιώσεις όσον αφορά στην αποτελεσματική διεκπεραίωση του έργου της Αρχής και τυχόν σχετικές αλλαγές στη νομοθεσία.

vi. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

1. Απαιτούμενα Προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα ακόλουθα προσόντα:

i. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικές Επιστήμες, Πολιτικές Επιστήμες, Κλασικές Επιστήμες, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law) Δημόσιες Σχέσεις, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία.

ii. Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εργασιακή εμπειρία στον τομέα παρεμπόδισης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε οργανισμό τυχερών παιχνιδιών ή σε χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

iii.   Πιστοποιημένος Ειδικός κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (π.χ. CAMS certification ή άλλη πιστοποίηση αντίστοιχου επιπέδου) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

iv.   Πολύ καλή γνώση του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (188(Ι)/2007), σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συστάσεων της FAFT και σχετικής νομοθεσίας και κανονισμών.

v.   Πολύ καλή γνώση τυπολογιών και τάσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

vi.   Ακεραιότητα χαρακτήρα, οξυμένη παρατηρητικότητα και αναλυτικές δεξιότητες.

vii.   Σχετική εμπειρία στον τομέα συμμόρφωσης και στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και ερευνών σε εμπορικό ή ρυθμιστικό οργανισμό όπως και η εμπειρία στη σύνταξη πολιτικών και διαδικασιών, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

viii.   Γνώση εφαρμογών Microsoft Office.

ix. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση της Ελληνικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 

2. Διάρκεια Συμβολαίου

Η εν λόγω θέση αφορά σε σύμβαση περιορισμένης / συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας η οποία θα έχει ως έναρξη την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου και λήξη την ημερομηνία ενός (1) έτους μετά την έναρξη λειτουργίας του αδειοδοτημένου ολοκληρωμένου καΖίνου – θέρετρου (αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στο 2021).

 

3. Απολαβές

Μέχρι EUR 25,000 (Ευρώ Είκοσι Πέντε Χιλιάδες) μικτά ετησίως.

 

4. Έλεγχοι

Στα πλαίσια της διαδικασίας πρόσληψης θα ζητηθούν προσωπικές συστάσεις, λευκό ποινικό μητρώο και επιβεβαίωση μη ύπαρξης συγκρουόμενων συμφερόντων με την Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου.

 

5. Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], όχι αργότερα από τις 22/03/2019.

 

Λεμεσός Λεμεσός Λεμεσός Λεμεσός , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος