ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ/ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Τομέας/Κατηγορία Εργασίας: Άλλα
Τοποθεσία:
Δημοσιεύτηκε πριν από: 1 εβδομάδα
Λήγει σε 5 ημέρες
Αριθμός Αναφοράς: FJ29719

Περιγραφή Θέσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ/ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

 

Το Τμήμα Δασών ανακοινώνει ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός κενών θέσεων Δασοπυροσβεστών/ Πυροφυλάκων ως ακολούθως:

 

Για τη Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου, στους Δασικούς Σταθμούς Αθαλάσσας, Κόρνου, Λυθροδόντα και στη Μονάδα Πτητικών Μέσων. Κενές θέσεις πέραν αυτών που εργοδοτούνταν πέρσι (άτομα μη αορίστου χρόνου με υπηρεσία κάτω των 30 μηνών), υπάρχουν μόνο στους Δασικούς Σταθμούς Κόρνου και Λυθροδόντα.

 

Για τη Δασική Περιφέρεια Τροόδους στους Δασικούς Σταθμούς Πλατάνια, Σαΐτάς, Πλάτρες, Παρεκκλησιά, Κακομάλης, Πολεμίδια, Αγ. Μαρίνα, Καπουρά, Γεφύρι Παναγιάς, Αγ. Θεόδωρος, και Ορκόντας. Κενές θέσεις πέραν αυτών που εργοδοτούνταν πέρσι (άτομα μη αορίστου χρόνου με υπηρεσία κάτω των 30 μηνών), υπάρχουν μόνο στους Δασικούς Σταθμούς Πλατάνια, Πλάτρες, Κακομάλης και Ορκόντας.

 

Για τη Δασική Περιφέρεια Πάφου στους Δασικούς Σταθμούς Σταυρού Ψώκας, Κάμπου, Αγ. Νικολάου, Παναγιάς, Κάτω Πύργου και Λυσού. Δεν υπάρχουν νέες κενές θέσεις πέραν αυτών που εργοδοτούνταν πέρσι (άτομα μη αορίστου χρόνου με υπηρεσία κάτω των 30 μηνών).

 

Για την πλήρωση των κενών θέσεων, η κάθε Δασική Περιφέρεια θα δέχεται αιτήσεις ξεχωριστά, από υποψήφιους/ες που επιθυμούν να υπηρετήσουν στο Δασοπυροσβεστικό Σώμα.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

(α) Άτομα που κατέχουν πιστοποιητικό εκπαίδευσης στη Δασοπυρόσβεση από το Δασικό Κολέγιο Κύπρου ή ισοδύναμο προσόν,

(β) Άτομα με τεκμηριωμένη επαγγελματική κατάρτιση έξι (6) τουλάχιστον μηνών στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών ή/και πυρκαγιών υπαίθρου από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα/κέντρο,

(γ) Άτομα με τεκμηριωμένη πείρα έξι (6) τουλάχιστον μηνών κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών ή/και πυρκαγιών υπαίθρου. Εάν η πείρα αυτή αποκτήθηκε σε υπηρεσία άλλη από το Τμήμα Δασών (όπως την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Ταμείο Θήρας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία των Βρετανικών Βάσεων) τότε απαιτείται σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας στην οποίαν εργάστηκαν,

(δ) Τακτικοί και εποχικοί ωρομίσθιοι αορίστου χρόνου του Τμήματος Δασών που τoν προηγούμενο χρόνο δεν εργάστηκαν στο δασοπυροσβεστικό σώμα.

 

Πέραν των πιο πάνω κριτηρίων ο κάθε αιτητής/τρια πρέπει να πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις διαφορετικά η αίτησή του θα απορρίπτεται και δεν θα τυγχάνει περαιτέρω εξέτασης:

(α) Να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή να είναι πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχει καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας,

(β) Να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον κατηγορίας Β (οχήματα με μέγιστη μάζα μέχρι 3500kg και μέχρι 8 επιβάτες), ή κατηγορίας Γ (οχήματα με μέγιστη μάζα μεγαλύτερη από 3500kg) όταν υποβάλλεται αίτηση για θέση οδηγού μεγάλου πυροσβεστικού οχήματος,

(γ) Να έχει καλή σωματική και φυσική κατάσταση, χωρίς σοβαρό πρόβλημα υγείας,

(δ) Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα
απαλλαγεί από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας,

(ε) Να έχει ακεραιότητα χαρακτήρα και να μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή να έχει απολυθεί για πειθαρχικό παράπτωμα από τη Δημόσια

 

Υπηρεσία ή από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, συμπεριλαμβανόμενων και των Αρχών Τοπικής Διοίκησης.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:

α) πιστοποιητικό για καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας από πολίτες άλλων Ευρωπαϊκών χωρών,

β) βεβαίωση Κοινοτάρχη για το τόπο μόνιμης διαμονής του υποψήφιου, ή πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος, νερού κλπ. που να αναγράφεται η διεύθυνση του αιτητή,

γ) άδεια οδήγησης αυτοκινήτου,

δ) βεβαίωση για την πείρα στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών ή/και πυρκαγιών υπαίθρου, ή πιστοποιητικό για την επαγγελματική κατάρτιση,

ε) πιστοποιητικό υγείας ή βεβαίωση ιατρού για την καλή κατάσταση της υγείας του/της υποψήφιου/ας

ζ) απολυτήριο Εθνικής Φρουράς ή πιστοποιητικό απαλλαγής τύπου Α΄ που να αναφέρει τους λόγους απαλλαγής (από άρρενες πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας).

 

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν το Έντυπο Αίτησης Τ.Δ. 103 και να το παραδώσουν μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα ή πιστοποιητικά στα Γραφεία του Περιφερειακού Δασικού Λειτουργού που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν, το αργότερο μέχρι τις 26/3/2019. Κατά την παράδοση, η κάθε αίτηση με τα επισυναπτόμενα της θα σφραγίζεται με την ημερομηνία παραλαβής της. Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται με τα αναγκαία έγγραφα ή πιστοποιητικά ή θα φθάσουν μετά τις 26/3/2019, θα απορρίπτονται.

 

Έντυπα αιτήσεων μπορούν να παραληφθούν από τα κατά τόπους Δασικά Γραφεία ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος Δασών στο διαδίκτυο.

 

Η επιλογή του Δασοπυροσβεστικού Σώματος θα γίνει από Ειδική Επιτροπή, η οποία αφού μελετήσει τις αιτήσεις, θα καλέσει τους υποψήφιους σε συνέντευξη. Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση του δασοπυροσβέστη, πριν από την συνέντευξη θα υποβληθούν και σε σωματική δοκιμασία / άσκηση.

 

Έντυπα Αιτήσεων