Επικεφαλής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων

Τοποθεσία: Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Δημοσιεύτηκε πριν από: 1 εβδομάδα
Λήγει σε 5 ημέρες
Αριθμός Αναφοράς: FJ29743

Περιγραφή Θέσης

Επικεφαλής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων 
Λευκωσία    
(265/HRS)

 

Ο πελάτης
Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ)

 

Καθήκοντα
Τα κύρια καθήκοντα και ευθύνες της θέσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• Υπεύθυνος για τη διεύθυνση, λειτουργία και άρτια και αποτελεσματική οργάνωση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων
• Εξασφαλίζει τον απαραίτητο συντονισμό μεταξύ της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων ή/και των Υπηρεσιών που υπάγονται σ΄ αυτή με άλλες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του οργανισμού
• Παρέχει βοήθεια και συμβουλεύει την Επιτροπή Κινδύνων σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και τηρεί αυτήν ενήμερη για αποφάσεις και εξελίξεις στον τομέα αυτό
• Συμβάλλει στο σχεδιασμό, εξειδίκευση και διαμόρφωση της πολιτικής του οργανισμού σε θέματα διαχείρισης κινδύνων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διοίκησης και φροντίζει για την υλοποίηση των λαμβανομένων αποφάσεων
• Μεριμνά για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, τη  χρησιμοποίηση κατάλληλων μεθόδων για τη  πρόβλεψη, αναγνώριση, μέτρηση και παρακολούθησή των κινδύνων και την υποβολή εισηγήσεων για λήψη αποφάσεων πάνω στα διάφορα θέματα που αφορούν στην διαχείριση τους
• Συντάσσει τις απαιτούμενες αναφορές για επαρκή πληροφόρηση της Διοίκησης και  Εκτελεστικής Διεύθυνσης του οργανισμού, σε θέματα της αρμοδιότητάς του, τουλάχιστον ανά τρίμηνο

 

Απαιτούμενα προσόντα
• Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος (BA/ BSc) στα Οικονομικά ή συναφή κλάδο των Οικονομικών (π.χ. Χρηματοοικονομικά, Τραπεζικά) / Διαχείριση Κινδύνων / Διοίκηση Επιχειρήσεων ή συναφή κλάδο  της Διοίκησης Επιχειρήσεων / Μαθηματικά, Στατιστική ή συναφή κλάδο / Μηχανική, Μηχανολογία
ή
Μέλος αναγνωρισμένου σώματος επαγγελματιών Λογιστών (π.χ. ACA/ ACCA/ CPA)
• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος (MA/ MSc/ MBA) στα Οικονομικά ή  συναφή κλάδο των Οικονομικών (π.χ. Χρηματοοικονομικά) / Διαχείριση Κινδύνων / Διοίκηση Επιχειρήσεων ή συναφή κλάδο της Διοίκησης Επιχειρήσεων
• Επαγγελματικός τίτλος αναγνωρισμένου σώματος στα χρηματοοικονομικά/ διαχείριση κινδύνων (π.χ. CFA/ PRM/ FRM) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
• Τουλάχιστο οκταετής (8) εμπειρία σε υπεύθυνη θέση, από την οποία τουλάχιστον πενταετής (5) στη διεύθυνση, εποπτεία, καθοδήγηση, εκπαίδευση προσωπικού, προγραμματισμό, συντονισμό και έλεγχο εργασίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Υπηρεσία σε υπεύθυνη θέση, κατά προτίμηση στη Διαχείριση Κινδύνων θα αποτελεί πλεονέκτημα
• Πολύ καλές γνώσεις σε θέματα διαχείρισης κινδύνων, σχετικών μεθόδων και βέλτιστων διεθνών πρακτικών.
• Πολύ καλές διευθυντικές/ διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
• Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας

 

Διάρκεια σύμβασης και απολαβές

• Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για περίοδο δύο (2) ετών, περίοδος η οποία δύναται να ανανεωθεί
• Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία

Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις  26 Μαρτίου 2019.

Σημείωση
Θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.

 

Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος