Προκήρυξη 5 κενών θέσεων για τα Κεντρικά Γραφεία Οργανισμού Ιδιωτικών Υπηρεσιών  Επικοινωνίας και Διαφήμισης. – Λήξη προθεσμίας Θέσεων 30 Μαρτίου 2019.

Τοποθεσία: Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Δημοσιεύτηκε πριν από: 1 εβδομάδα
Λήγει σε 1 εβδομάδα
Αριθμός Αναφοράς: FJ29770

Περιγραφή Θέσης

 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων στις πιο κάτω ειδικότητες, για πέντε (5) κενές θέσεις Διοικητικών Λειτουργών Επικοινωνίας και Διαφήμισης του Οργανισμού Ιδιωτικών Υπηρεσιών στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού στην πόλη της Λευκωσίας.

 

Α. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με τις αρμοδιότητες του τομέα στον οποίο θα τοποθετηθεί και προς τούτο, μεταξύ άλλων, διεξάγει σχετικές έρευνες, επισκοπήσεις και ελέγχους, συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες και ετοιμάζει αναφορές.

(β) Υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση των διάφορων προβλημάτων και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.

(γ) Διασφαλίζει την ανάπτυξη, επικαιροποίηση και εφαρμογή  διαδικασιών, προτύπων και επιπέδων εξυπηρέτησης σε συνεννόηση με τη διεύθυνση.

(δ) Διασφαλίζει την πελατολογιακή ανάπτυξη της Εταιρείας και τον Πελατών του Οργανισμού

(ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

Β. Απαιτούμενα Προσόντα:

(1) Πολύ καλή γνώση της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Οργανισμού μας εφόσον πραγματοποιήσει την καθορισμένη εκπαίδευση που παρέχετε από την Εταιρεία.

(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

 

Υποβολή Αιτήσεων

(α) Όλες οι αιτήσεις  θα πρέπει να απευθύνονται στην υπεύθυνη παραλαβής αιτήσεων  κα. Μιχαήλ  και να αναφέρουν τον τίτλο της θέσης του Οργανισμού για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.

(β) Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των βιογραφικών σημειωμάτων

(γ) Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του οργανισμού ([email protected]) μέχρι τις 30 Μαρτίου ώρα 15:00.

 

Υποβολή αιτήσεων όχι αργότερα από τις 30 Μαρτίου 2019 και ώρα 15.00 (Θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της αποστολής αίτησης, όπου εφαρμόζεται).

 

Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος