Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου (Σ.Α.ΠΑ.) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Γενικού Διευθυντή

Τοποθεσία: Πάφος Πάφος Πάφος Πάφος , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Δημοσιεύτηκε πριν από: 6 ημέρες
Λήγει σε 3 εβδομάδες
Αριθμός Αναφοράς: FJ29951

Περιγραφή Θέσης

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΑΦΟΥ

Προκήρυξη της πλήρωσης της θέσης Γενικού Διευθυντή

 

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου (Σ.Α.ΠΑ.) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Γενικού Διευθυντή με σύμβαση πενταετούς διάρκειας ή μικρότερης, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο για το Σ.Α.ΠΑ. όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (Με Σύμβαση)

 

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα

A15: €47.406, 49.325, 51.244, 53.163, 55.082, 57.001                  Συνδυασμένες Κλίμακες

Α16: €52.026, 53.945, 55.864, 57.783, 59.702, 61.621

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

 

Καθήκοντα και Ευθύνες

(1)  Είναι υπεύθυνος για:

(α) την οργάνωση, τη διοίκηση, το συντονισμό και την αποτελεσματική λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών του Συμβουλίου

(β) την εφαρμογή της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Αποχετεύσεων νομοθεσίας και κανονισμών

(γ) την παροχή συμβουλών σε θέματα της αρμοδιότητάς του

(δ) την ομαλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος

(ε) την ετοιμασία του προγράμματος δράσης και του ετήσιου προϋπολογισμού του Συμβουλίου, καθώς και την υποβολή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο

(στ) την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων επιτροπών, τη διεκπεραίωση των αποφάσεων και οδηγιών τους και τη διεξαγωγή της συνεπαγόμενης αλληλογραφίας.

 

(2) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα

(1) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σ’ ένα τουλάχιστον από τα πιο κάτω θέματα ή

συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Μηχανική (οποιοδήποτε κλάδο), Οικονομικά, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister at Law), Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Πολιτικές Επιστήμες.

(Σημείωση: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

ή

(β) Μέλος οποιουδήποτε σώματος Ελεγκτών, αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου.

 

(2) Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.

 

(3) Πολύ καλή γνώση της νομοθεσίας για τα αποχετευτικά συστήματα και των σχετικών με τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου κανονισμών.

 

(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

 

(5) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

 

(6) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σ’ ένα από τα θέματα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) ή/και διετής τουλάχιστον πείρα, πέραν της απαιτούμενης στην παράγραφο (2) σε θέματα αποχετεύσεων, αποτελεί πλεονέκτημα.

 

Α’ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Διάρκεια της Σύμβασης

Πενταετής διάρκεια, ή μικρότερη, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

2. Καθήκοντα και Υποχρεώσεις

(α) Ο Γενικός Διευθυντής θα απασχολείται κατά τον τρόπο που θα καθορίζει η ολομέλεια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου και σύμφωνα με τις οδηγίες αυτής. Ο Γενικός Διευθυντής δεν θα επιδοθεί και δεν θα αναμιγνύεται εμμέσως ή αμέσως σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή επιχείρηση οιασδήποτε φύσεως, αλλά θα αφιερώνει το σύνολο του χρόνου του στην προαγωγή των συμφερόντων του Συμβουλίου και στην υλοποίηση των σκοπών και αποφάσεών του.

(β) Ο Γενικός Διευθυντής θα έχει τις αρμοδιότητες και θα ασκεί επιμελώς και με ευσυνειδησία τα καθήκοντα που προνοούνται στον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο, τους εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς του Συμβουλίου και το εγκεκριμένο Σχέδιο Υπηρεσίας του. Θα εφαρμόζει με συνέπεια όλες τις νομοθετικές διατάξεις.

(γ) Ο Γενικός Διευθυντής θα προΐσταται των υπηρεσιών του Σ.Α.ΠΑ. και των υπαλλήλων αυτού.

(δ) Ο Γενικός Διευθυντής θα φροντίζει για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού.

(ε) Ο Γενικός Διευθυντής θα ασκεί τα καθήκοντά του αμερόληπτα και κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η σύγκρου-ση συμφερόντων με το Συμβούλιο. Ταυτόχρονα με την υπογραφή της Σύμβασης Εργασίας, ο Γενικός Διευθυντής θα υπογράψει δήλωση αμεροληψίας και ασυμβίβαστου.

(στ) Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου και αν είναι άρρην, να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

 

3. Αμοιβή – Ωφελήματα

(α) Θα παρέχεται 13ος μισθός στο τέλος εκάστου έτους κατ’ αναλογία της περιόδου απασχόλησης του κάθε χρόνου.

(β) Στον Γενικό Διευθυντή θα παρέχονται τα ωφελήματα που λαμβάνουν οι μόνιμοι υπάλληλοι του Οργανισμού (όπως ομαδική ασφάλιση ζωής κλπ).

(γ) Στον Γενικό Διευθυντή καταβάλλεται ετήσιο επίδομα τηλεφώνου το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ύψος του κατ’ αποκοπήν επιδόματος τηλεφώνου που τυχόν καταβάλλεται σε Διευθυντές κλίμακας Α15 – Α16 στη Δημόσια Υπη-ρεσία.

 

4. Ωφελήματα μετά τη, λήξη της Σύμβασης

(α) Μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της Σύμβασης απασχόλησης ή σε περίπτωση θανάτου, θα παραχωρείται στον Γενικό Διευθυντή φιλοδώρημα, που θα ισούται με το 1/12 του μέσου όρου των μηνιαίων απολαβών πολλαπλασιαζόμενο επί τους μήνες υπηρεσίας. Στο φιλοδώρημα θα επιβάλλεται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

(β) Ο Γενικός Διευθυντής θα καταβάλλει από τις απολαβές του ποσοστό ίσο με το 3% επί των μηναίων απολαβών του σύμφωνα με τον περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτουμένους που Απασχολούνται με Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμο του 2014 (Ν. 14(Ι)/2014).

 

5. Συνεισφορές δυνάμει των προνοιών της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας

(α) Ο Γενικός Διευθυντής θα καταβάλλει ποσοστό συνεισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με το εκάστοτε προβλεπόμενο από τη σχετική νομοθεσία ποσοστό επί των ασφαλιστέων αποδοχών του για την απασχόληση μισθωτού που δεν καλύπτεται από επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων.

(β) Ο εργοδοτών οργανισμός θα καταβάλλει τις εισφορές που του αναλογούν στα πιο κάτω Ταμεία ή Αρχές σύμφωνα με τις πρόνοιες της εκάστοτε εν ισχύι νομοθεσίας:

(α) Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

(β) Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

(γ) Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού

(δ) Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής

 

6. Άδειες ανάπαυσης και ασθενείας

(α) Ο Γενικός Διευθυντής, ως νεοεισερχόμενος στον Οργανισμό, θα δικαιούται άδεια ανάπαυσης 29 εργάσιμων ημερών ετησίως. Ο Γενικός Διευθυντής, πριν από τη λήξη του συμβολαίου, του οφείλει να εξαντλήσει την τυχόν άδεια ανά-παυσης που έχει εις πίστη του και δεν μπορεί να καταβάλλεται σε αυτόν αντίτιμο για οποιοδήποτε υπόλοιπο άδειας.

(β) Η ετήσια άδεια μπορεί να καθορίζεται από το Συμβούλιο, σύμφωνα με όσα ισχύουν στη Δημόσια Υπηρεσία.

(γ) Επιπροσθέτως, ο Γενικός Διευθυντής θα έχει όλα τα δικαιώματα αναφορικά με την άδεια ασθενείας και ιατροφαρμα-κευτικής περίθαλψης όπως και οι μόνιμοι υπάλληλοι του Συμβουλίου.

 

7. Δημόσιες αργίες

Εφαρμόζεται ό,τι ισχύει και για το μόνιμο προσωπικό του Οργανισμού.

 

8. Πειθαρχική. Ευθύνη,

Θα εφαρμόζονται οι Κανονισμοί του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου.

 

9. Τερματισμός Απασχόλησης

Το Συμβούλιο δικαιούται να τερματίσει αμέσως τις υπηρεσίες του Γενικού Διευθυντή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Εάν κηρυχθεί σε πτώχευση.

(β) Εάν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που ενέχει ηθική αισχρότητα ή είναι ατιμωτικού χαρακτήρα.

(γ) Εάν λόγω πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας ή αναπηρίας ή ασθένειας καταστεί ανίκανος να ασκεί πλήρως και με επάρκεια τα καθήκοντά του.

(δ) Εάν παρουσιαστεί ανάρμοστη συμπεριφορά ή συστηματική απουσία από την εργασία του ή αμέλεια κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

(ε) Εάν παραβεί τους σχετικούς με τα καθήκοντά του Νόμους ή Κανονισμούς ή το Σχέδιο Υπηρεσίας. (στ) Εάν διαπιστωθεί σύγκρουση συμφερόντων με τον Οργανισμό.

 

Β’ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Για την πλήρωση της θέσης θα διεξαχθεί γραπτή και προφορική εξέταση. Η ευθύνη για τη διεξαγωγή της όλης διαδικασίας πλήρωσης της θέσης ανατέθηκε από το Συμβούλιο σε τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, σύμφωνα με τους περί του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 2004 έως 2007.

2. Στη γραπτή εξέταση θα κληθούν οι υποψήφιοι που πληρούν τα προσόντα για διορισμό όπως καθορίζονται στους προαναφερθέντες Κανονισμούς και στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης.

3. Για τη διεξαγωγή της γραπτής ή προφορικής εξέτασης, η Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να βοηθείται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο λόγω ειδικών γνώσεων είναι σε θέση να συμβάλει στη διαδικασία με τον καταρτισμό των θεμάτων και τη διόρθωση των γραπτών ή την αξιολόγηση των απαντήσεων, ανάλογα με την περίπτωση.

4. Η προφορική εξέταση των υποψηφίων θα γίνει από τη Συμβουλευτική Επιτροπή. Στην εξέταση αυτή θα κληθούν οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν στη γραπτή εξέταση τουλάχιστον το 50% της συνολικής βαθμολογίας.

5. Η διαδικασία επιλογής και η δομή αξιολόγησης των υποψηφίων (βαρύτητα κριτηρίων κ.ά.), καθορίζονται αναλυτικά στο Πλαίσιο Πλήρωσης της θέσης Γενικού Διευθυντή του Σ.Α.ΠΑ., όπως αυτό εγκρίθηκε από το Συμβούλιο.

 

Γ’ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Οι αιτητές/αιτήτριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή σύζυγοι ή τέκνα πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας με συνήθη διαμονή στην Κύπρο ή πολίτες άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών και προκειμένου περί αρρένων υποψηφίων, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

2. (α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, συμπληρωμένη ιδιοχείρως από αυτούς, μέχρι τις 12.00 της Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 στο καθορισμένο έντυπο αίτησης του Σ.Α.ΠΑ., που είναι διαθέσιμο στα Γραφεία του Συμβουλίου στην οδό Κινύρα 23 – “Cosmos Court”, καθώς επίσης στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου www.sapa.org.cy και την ιστοσελίδα του Δήμου Πάφου www.pafos.org.cy. Στο έντυπο της αίτησης να επισυναφθούν πιστοποιητικό γεννήσεως, καθώς και αποδεικτικά πιστοποιητικά των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων, περιλαμβανομένης και προηγούμενης πείρας. Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στον Πρόεδρο του Σ.Α.ΠΑ. και να παραδίδονται στα Γραφεία του Συμβουλίου στην προαναφερθείσα διεύθυνση έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποστέλλονται μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή με την ένδειξη “Αίτηση για τη θέση του Γενικού Διευθυντή στο Σ.Α.ΠΑ.” στη διεύθυνση Τ.Θ. 60474, 8103 Πάφος ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας στον αριθμό 26939294.

(β) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το Πλαίσιο Πλήρωσης της θέσης από τα σημεία που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α).

 

3. Τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα ή/και η πείρα που δηλώνονται στις αιτήσεις, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο αν τεκμηριώνονται με κατάλληλα πιστοποιητικά τα οποία να επισυνάπτονται στην αίτηση.

 

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από το Συμβούλιο στο τηλέφωνο 26818202.

 

Πλαίσιο Πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή 

Αίτηση διορισμού Γενικού Διευθυντή 

Πάφος Πάφος Πάφος Πάφος , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος