30 κενές θέσεις Ειδικών Αστυνομικών

Τομέας/Κατηγορία Εργασίας: Κυβερνητικές
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία:
Δημοσιεύτηκε πριν από: 4 εβδομάδες
Λήγει σε 3 ημέρες
Αριθμός Αναφοράς: FJ30601

Περιγραφή Θέσης

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις στην Αστυνομία Κύπρου (από Άνδρες και Γυναίκες) για πλήρωση 30 κενών θέσεων Ειδικών Αστυνομικών. Οι θέσεις είναι πρώτου Διορισμού. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α1: €15.051, 15.124, 15.197, 15.270, 15.343, 15.418, 15.511, 15.673, 15.975, 16.277, 16.579, 16.881, 17.183, Α2: €15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818, 17.197, 17.576, 17.967, 18.544 και A5(ii): €16.196 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907, 27.878, 28.849 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού του 2019, Νόμου 59 (II) του 2018, κατά τα δύο πρώτα έτη της υπηρεσίας ο ετήσιος βασικός μισθός θα ανέρχεται στα €13.546. Με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στον υπό αναφορά μισθό, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής Κλίμακας της θέσης.

 

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, η πιο πάνω ρύθμιση δεν τυγχάνει εφαρμογής στις περιπτώσεις:

1.   Υπαλλήλων που κατέχουν μόνιμη θέση, οι οποίοι, είτε διορίστηκαν πριν την 01.01.2012, είτε διορίστηκαν μετά την 01.01.2012 και υπηρέτησαν συνολικά για εικοσιτέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής, και διορίζονται ή προάγονται σε άλλη θέση ή αποσπώνται για οποιοδήποτε σκοπό.

2.   Έκτακτου υπαλλήλου ή με σύμβαση προσωπικού (εκτός της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας), ο οποίος είτε προσλήφθηκε πριν την 01.01.2012, είτε μετά την 01.01.2012 και απασχολήθηκε συνολικά για είκοσι τέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής και διορίζεται σε θέση χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή μεταξύ της ημερομηνίας διορισμού και της απασχόλησης σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση.

3.   Έκτακτου υπαλλήλου ή με σύμβαση προσωπικού του οποίου διαφοροποιούνται οι όροι απασχόλησης, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή στην απασχόληση, και είτε είχε προσληφθεί πριν την 01.01.2012, είτε είχε προσληφθεί μετά την 01.01.2012 και έχει ήδη απασχοληθεί συνολικά για είκοσι τέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής.

4.  Εκπαιδευτικών που απασχολούνται ή απασχολήθηκαν με σύμβαση ή ως αντικαταστάτες στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού κατά την 1η Ιανουαρίου 2012 ή προγενέστερης ημερομηνίας.

5.   Τακτικού ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού που διορίζεται σε μόνιμη θέση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή της απασχόλησης, και

6.   Μόνιμου υπαλλήλου νομικού πρόσωπου δημοσίου δικαίου που διορίζεται σε μόνιμη θέση στην κρατική υπηρεσία, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή της απασχόλησης, και, είτε είχε διοριστεί πριν την 01.01.2012 στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είτε είχε απασχοληθεί στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συνολικά για είκοσι τέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής.

 

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Όπως αναφέρονται στον περί Αστυνομίας Νόμο (Ν. 73(Ι)2004), όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και τους περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 2004 (Κ.Δ.Π. 216/2004), όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα.

 

3. ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

(1)  Η εγγραφή στην Αστυνομία θα ισχύει από την ημερομηνία που δίδεται η νενομισμένη διαβεβαίωση από τον υποψήφιο Ειδικό Αστυνομικό.

(2)  (α) Η εγγραφή θα είναι για αρχική περίοδο τριών ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Ειδικός Αστυνομικός θα τελεί υπό δοκιμασία.

(β) Οι επιλεγόμενοι για εγγραφή στην Αστυνομία ως Ειδικοί Αστυνομικοί εισάγονται στην Αστυνομική Ακαδημία για γενική επαγγελματική και πρακτική εκπαίδευση και εκγύμναση. Η διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται από τον Αρχηγό και δε θα είναι μικρότερη των τριών μηνών.

(γ) Ο Αρχηγός μπορεί κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, να τερματίσει το διορισμό οποιουδήποτε Ειδικού Αστυνομικού που δεν έχει ανταποκριθεί επιτυχώς στην εκπαίδευση που αναφέρεται στην παράγραφο (2)(β) και που κατά τη γνώμη του δε θα εκτελεί ικανοποιητικά τα καθήκοντα του Ειδικού Αστυνομικού, αλλά τουλάχιστο πέντε βδομάδες πριν γίνει τέτοιος τερματισμός, πρέπει να δοθεί στον Ειδικό Αστυνομικό ειδοποίηση της πρόθεσης για τερματισμό που να περιέχει τους λόγους τερματισμού και να τον καλεί να προβεί σε οποιεσδήποτε παραστάσεις, τις οποίες θα επιθυμούσε, εναντίον του τερματισμού του διορισμού.

(δ) Μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, αν ο Ειδικός Αστυνομικός εκτελεί τα καθήκοντά του ικανοποιητικά και κατά την κρίση του Αρχηγού είναι από κάθε άποψη κατάλληλος για να παραμείνει στην Αστυνομία, σύμφωνα με τις εκάστοτε αστυνομικές διαταγές που θα εκδίδει ο Αρχηγός προς το σκοπό αυτό, θα μονιμοποιείται ως Ειδικός Αστυνομικός.

(ε) Η δοκιμαστική περίοδος μπορεί να παρατείνεται από τον Αρχηγό με την έγκριση του Υπουργού. Νοείται ότι ο χρόνος παράτασης της περιόδου δοκιμασίας δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει συνολικά τα τέσσερα χρόνια.

(στ) Μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της χρονικής περιόδου δοκιμασίας, ο Αρχηγός αποφασίζει κατά πόσο ο διορισμός του Ειδικού Αστυνομικού που υπηρετεί επί δοκιμασία θα επικυρωθεί, παραταθεί ή τερματιστεί.

(ζ) Στην περίπτωση της υποβολής παραίτησης, κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, ο Αρχηγός μπορεί να απαιτήσει όπως καταβληθούν λογικές αποζημιώσεις για έξοδα που επωμίστηκε το Κράτος κατά τη διάρκεια της περιόδου της εκπαίδευσης, ή και οποιαδήποτε άλλα έξοδα έχει επωμισθεί η Αστυνομία λόγω της πρόσληψής του.

 

(3)  (α) Σε περίπτωση κατά την οποία Ειδικός Αστυνομικός προτίθεται να παραιτηθεί ή η Αστυνομία προτίθεται να τερματίσει τις υπηρεσίες του, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του εκάστοτε εν ισχύει περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου.

(β) Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης Ειδικού Αστυνομικού είναι η ηλικία των εξήντα δύο (62) ετών.

 

(4) Η εγγραφή/πρόσληψη στην Αστυνομία εξυπακούει υπηρεσία σε οποιοδήποτε μέρος της Δημοκρατίας.

 

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ο αιτητής πρέπει απαραίτητα να έχει τα πιο κάτω προσόντα:

(1)     Να είναι πολίτης της Δημοκρατίας.

(2)     Να παρουσιάσει ικανοποιητικές συστάσεις αναφορικά με το χαρακτήρα και τη διαγωγή του.

(3)     Να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του.

(4) (1) Να πιστοποιείται ύστερα από εξέταση από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό η καλή κατάσταση της υγείας

του, η άρτια σωματική διάπλαση του και η σωματική και πνευματική του καταλληλότητα για να εκτελεί τα καθήκοντα στα οποία θα απασχολείται μετά την πρόσληψή του.

 

Μεταξύ άλλων πρέπει:

(α) Να διαπιστωθεί η καλή όρασή του με ή χωρίς τη χρήση διορθωτικών φακών και η καλή ακοή του χωρίς τη χρήση ακουστικών.

(β) Να διαπιστωθεί ότι δεν υποφέρει από αχρωματοψία, πλατυποδία ή οποιαδήποτε σωματική αναπηρία ή παραμόρφωση του σώματός του ή μέλος αυτού, και

(γ) Να διαπιστωθεί γενικά η σωματική και πνευματική καταλληλότητά του.

(2) Η καλή κατάσταση της υγείας, η άρτια σωματική διάπλαση και η σωματική και πνευματική καταλληλότητα του υποψηφίου για να εκτελεί τα καθήκοντα με τα οποία θα απασχολείται μετά την πρόσληψή του, διαπιστώνονται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στον Πίνακα «Α» των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89).

 

(5) Να είναι κάτοχος απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

(6) Να έχει επιτύχει σε γραπτή εξέταση, που διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 2004 (Κ.Δ.Π. 216/2004), όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα, και να έχει συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστο κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση όχι λιγότερο του 40% της βαθμολογίας.

(7) Να παρέχει τις πληροφορίες που πιθανό να απαιτηθούν αναφορικά με το παρελθόν ή την προγενέστερή εργασία ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αφορά το διορισμό του στην Αστυνομία: Νοείται ότι οποιοσδήποτε υποψήφιος στην αίτησή του ή σε σχέση με την αίτησή του για διορισμό, προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή δήλωση και ακολούθως διορίζεται στην Αστυνομία, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του απολύεται από την Αστυνομία.

(8) Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας. Οι υποψήφιοι, να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης «ΤΥΠΟΥ Α’» ΠΛΗΡΕΣ (Έντυπο Ε.Φ. 136), που να έχει εκδοθεί κατά τη χρονική περίοδο των 6 μηνών πριν από την ημερομηνία προκήρυξης, στο οποίο να φαίνονται όλες οι στρατολογικές μεταβολές που να αποδεικνύει την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας ή τη νόμιμη απαλλαγή. Οποιαδήποτε άλλα έγγραφα δεν θα γίνονται αποδεκτά και η αίτηση θα απορρίπτεται. Ως ημερομηνία εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων για την παρούσα διαδικασία, θεωρείται η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

(9) Να μην έχει απολυθεί ή να μην έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του από τη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας ή από οργανισμό δημοσίου δικαίου για ποινικό αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα.

(10) Να μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας.

(11) Να έχει επιτύχει σε δοκιμασία αθλητικών γυμναστικών αγωνισμάτων, το απαιτούμενο επίπεδο των οποίων καθορίζεται στον Πίνακα «Β» των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89) όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα, που διεξάγονται από Επιτροπή που συγκροτείται για το σκοπό αυτό, στην οποία συμμετέχουν και μέλη του Κέντρου Αθλητικών και Αθλητιατρικών Ερευνών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

(12) Να έχει Δείκτη Μάζας Σώματος λιγότερο του τριάντα (30):

Νοείται ότι, ο Δείκτης Μάζας Σώματος υπολογίζεται διαιρώντας το σωματικό βάρος του υποψηφίου, σε κιλά, με το τετράγωνο του ύψους αυτού, σε μέτρα (ΔΜΣ= βάρος: ύψος2). Ο υπολογισμός του δΜΣ, θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια υποβολής των υποψηφίων στα Αθλητικά Γυμναστικά Αγωνίσματα, από την Επιτροπή που θα συγκροτείται για το σκοπό αυτό. Ουδεμία άλλη μέτρηση δύναται να πραγματοποιηθεί ή καθ’ υπόδειξη γίνει αποδεκτή.

(13) Να έχει επιτύχει σε ψυχομετρικές εξετάσεις που διεξάγονται από Επιτροπή η οποία διορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας για το σκοπό αυτό και η οποία αποτελείται από έναν Ανώτερο Αξιωματικό της Αστυνομίας, ένα (1) εγγεγραμμένο ψυχίατρο και δύο (2) εγγεγραμμένους κλινικούς ψυχολόγους ή ένα (1) εγγεγραμμένο κλινικό ψυχολόγο και ένα (1) ακαδημαϊκό ψυχολόγο, νοουμένου ότι υπάρχει στη Δημοκρατία διαθέσιμος. Επί του θέματος, θα διεξαχθούν γραπτές ψυχομετρικές δοκιμασίες γνωστικών ικανοτήτων ή/και προσωπικότητας.

Για τις δοκιμασίες γνωστικών ικανοτήτων και κατόπιν της νορμοθέτησης των απαντήσεων στις δοκιμασίες επί του συνόλου των εξεταζόμενων, κριτήριο αποκλεισμού θα αποτελέσει βαθμολογία μεγαλύτερη της μισής τυπικής απόκλισης κάτω από τον μέσο όρο.

Για τις ψυχομετρικές δοκιμασίες προσωπικότητας, κριτήρια επιλεξιμότητας θα αποτελέσουν τα εντός των ερμηνευτικών ορίων διαστήματα των απαντήσεων καθ’ εκάστου υποψηφίου, και η γενικότερη συμβατότητα κάθε υποψηφίου στη δεδομένη φάση με τα προκαθορισμένα κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τις ιδιότητες του Ψυχομετρικού εργαλείου, τις νόρμες και τον κατασκευαστή του.

(14) Νοείται ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 8(3) των περί Αστυνομίας Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 2004 (Κ.Δ.Π. 216/2004), όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, κανένας δεν περιλαμβάνεται στον Πίνακα Διοριστέων εκτός αν κατέχει τα προσόντα και ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον περί Αστυνομίας Νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για τη θέση και κατά το χρόνο καταρτισμού του εν λόγω Πίνακα, και κανένας δε διορίζεται αν δεν περιλαμβάνεται στον Πίνακα Διοριστέων και αν δεν κατέχει όλα τα προσόντα που προβλέπονται στον Κανονισμό 5 κατά το χρόνο που προσφέρεται σε αυτόν ο διορισμός:

Νοείται ότι, η ηλικία που λαμβάνεται υπόψη είναι η ηλικία κατά την υποβολή των αιτήσεων.

 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

(1)  Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση θα έχουν όσοι πληρούν τα προσόντα που προνοούν οι σχετικοί Νόμοι και Κανονισμοί και καταβάλουν το ποσό των €45 ως αντίτιμο για συμμετοχή στην εξέταση, κατά την υποβολή της αίτησης, μέσω του συστήματος αποδοχής πληρωμών της JCC, που αποτελεί το τελευταίο στάδιο επιτυχούς υποβολής.

(2)  Η ημερομηνία διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης, καθώς και σε γενικές γραμμές η ύλη της γραπτής εξέτασης θα γνωστοποιηθεί με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση, θα καλούνται να λαμβάνουν μέρος στις υπόλοιπες διαδικασίες αξιολόγησης, που προνοούνται από τις διατάξεις των περί Αστυνομίας Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 2004 (Κ.Δ.Π. 216/2004), όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα, νοουμένου ότι επιτυγχάνουν στις διαδικασίες που κάθε φορά προηγούνται.

(3) Επειδή σύμφωνα με τους πιο πάνω Κανονισμούς, τα ακαδημαϊκά προσόντα λαμβάνονται υπόψη και πιστώνονται με επιπρόσθετες μονάδες, σε σχέση με την τελική κατάταξη των υποψηφίων στον Πίνακα Διοριστέων, οι υποψήφιοι προτρέπονται όπως εξασφαλίσουν Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Πτυχίου ή Διπλώματός τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ)., εκεί και όπου απαιτείται, το οποίο να είναι σε θέση να παρουσιάσουν στο Συμβούλιο Προσλήψεων, όταν ζητηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνονται αποδεκτά για σκοπούς αξιολόγησης.

 

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

(1)  Η διαδικασία πρόσληψης θα είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 2004 (Κ.Δ.Π. 216/2004) και του Νόμου για την Αξιολόγηση Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία, Νόμος 6(Ι)/98, όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή σε γραπτή εξέταση, μόνο μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ», στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ariadni.gov.cy στη θεματική ενότητα «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».

(2)  Οι υποψήφιοι για να μπορέσουν να υποβάλουν την αίτησή τους, θα πρέπει, εκ των προτέρων, να δημιουργήσουν προφίλ ως Πολίτης (Φυσικό Πρόσωπο) στο ΑΡΙΑΔΝΗ, το οποίο θα πρέπει να πιστοποιήσουν σε Κυβερνητικό Οργανισμό (Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ΚΕΠ, ή Κεντρικά Ταχυδρομεία ΚΕ.ΠΟ), προσκομίζοντας το Δελτίο Ταυτότητάς τους, καθώς και τον Αριθμό Προφίλ (Profile ID) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(3)  Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης, θα πρέπει να σαρώνονται και υποβάλλονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, καθορίζεται η Τρίτη, 26/03/2019 και ώρα 07:00, η οποία εκπνέει τη Δευτέρα 22/04/2019 και ώρα 15:00. Αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται εκπρόθεσμα, θα απορρίπτονται αυτόματα από το σύστημα.

(4)  Η ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων, συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν και κατά τη διαδικασία αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι είναι ελλιπείς ή δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα, όπως αυτά περιγράφονται στην προκήρυξη, δεν θα γίνονται αποδεκτές και οι υποψήφιοι δεν θα δύνανται να λάβουν μέρος στις διαδικασίες αξιολόγησης, χωρίς οποιαδήποτε άλλη προειδοποίηση. Αιτήσεις οι οποίες θα γίνονται αποδεκτές από το σύστημα και στη συνέχεια διαπιστωθεί ότι τούτο έγινε στη βάση πλαστών, ψευδών, ή /και παραπλανητικών στοιχείων/εγγράφων, πέραν της ποινικής ευθύνης που τυχόν θα υπέχει ο αιτητής, όπως προνοείται από την υφιστάμενη νομοθεσία, θα απορρίπτονται και ο αιτητής θα αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης, έστω και εάν στο μεταξύ έχει επιτύχει σε άλλες διαδικασίες αξιολόγησης, όπως αυτές προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη. Σε τέτοια περίπτωση, δεν θα δύναται να αξιώσει επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε κατά την υποβολή της αίτησής του.

(5)  Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη.