ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Τομέας/Κατηγορία Εργασίας: Άλλα, Κυβερνητικές
Τύπος Απασχόλησης: Προσωρινή Απασχόληση
Τοποθεσία: Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Δημοσιεύτηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 6 ημέρες
Αριθμός Αναφοράς: FJ31883

Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), πιθανόν να προκύψει η πιο κάτω κατηγορία αναγκών για απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη Στατιστική Υπηρεσία, για το έτος 2019:

 

Βοηθός Στατιστικών Ερευνών για τις ανάγκες ενημέρωσης του ψηφιοποιημένου Οδικού Δικτύου και των ψηφιοποιημένων απογραφικών τμημάτων της Απογραφής Πληθυσμού 2021, στις περιοχές που ελέγχει το Κράτος (Κλ. Α1).

 

Απαιτούμενα προσόντα:

(i)  Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

(ii)  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(iii)  Πολύ καλή γνώση του λογισμικού προγράμματος ArcGIS.

(iv)  Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Γεωπληροφορική και Γεωχωρικές Τεχνολογίες, Γεωματική Επιστήμη, Τοπογραφία, Χαρτογραφία, Γεωγραφία, Μηχανικοί Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, Μηχανικοί Γεωματικής ή σε οποιοδήποτε άλλο συναφή κλάδο θα αποτελεί πλεονέκτημα.

 

(Σημειώσεις):

(1) Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.

(2) Η κατοχή της πολύ καλής γνώσης στο λογισμικό πρόγραμμα ArcGis μπορεί να τεκμηριωθεί είτε με αποδεικτικά στοιχεία εργασιακής πείρας στο συγκεκριμένο λογισμικό ή/και με κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας του πανεπιστημιακού τίτλου (transcript).

 

1. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν αυτοί που θα προσληφθούν είναι τα ακόλουθα:

Επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων του ψηφιοποιημένου οδικού δικτύου στις περιοχές που ελέγχει το Κράτος με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος ArcGIS. Συμπληρωματικοί επιτόπιοι έλεγχοι και καταγραφή (επιτόπιες επισκέψεις πεδίου) όπου κριθεί αναγκαίο. Ενημέρωση της ψηφιοποίησης των Απογραφικών Τμημάτων για την Απογραφή Πληθυσμού 2021.

 

Σημειώσεις:

1) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης αυτής απαιτείται όπως τα άτομα που θα επιλεγούν ταξιδεύουν και εκτός έδρας.

2) Τα άτομα που θα επιλεγούν θα εργάζονται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

 

2. Ο ετήσιος βασικός μισθός ανέρχεται στα €13.546, δηλαδή στη μειωμένη κλίμακα εισδοχής της κλίμακας Α1, σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού του 2019 Νόμου, Νόμου του 2018 (N. 59(II)/2018), και σε αυτόν προστίθενται οι εκάστοτε ισχύουσες γενικές αυξήσεις και το τιμαριθμικό επίδομα.

 

3. Η απασχόληση των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας θα είναι για χρονική περίοδο ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας και αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ έξι (6) έως εννέα (9) μηνών έκαστος. Οι ανάγκες υπολογίζονται σε δύο (2) άτομα που θα εργάζονται στα Κεντρικά Γραφεία της Στατιστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία.

 

4. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Αρχείο της Στατιστικής Υπηρεσίας στα τηλέφωνα 22602130 και 22602132.

 

5. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο έναντι απόδειξης παραλαβής, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα Κεντρικά και Επαρχιακά Γραφεία της Στατιστικής Υπηρεσίας ή από την ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας (www.cystat.gov.cy). Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να συνοδεύεται με τα αναγκαία έγγραφα (πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφα απολυτηρίου, αντίγραφα πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας κτλ.). Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Αρχείο της Στατιστικής Υπηρεσίας, Μιχαλάκη Καραολή, 1444 Λευκωσία (κτίριο Υπουργείου Οικονομικών, πρώτος όροφος) ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από την Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019.

 

6. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΡΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Γενικός Βαθμός Απολυτηρίου Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης

10

Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου θα πιστώνονται με μονάδες ίσες με το ήμισυ του γενικού βαθμού Απολυτηρίου.

Για τον υπολογισμό του Γενικού Βαθμού Απολυτηρίου Ιδιωτικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης στις περιπτώσεις που δεν προσφέρεται, θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των επιτυχιών στις εξετάσεις Advanced Level ή αντίστοιχων εξετάσεων με την εξής βαθμολογία:

Α = 10

Β = 9

C = 7,5

D = 6

E = 5

Βαθμός Μαθηματικών στο Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης

10

Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου θα πιστώνονται με μονάδες ίσες με το ήμισυ του βαθμού των Μαθηματικών στο Απολυτήριο.

Για τον υπολογισμό του βαθμού Μαθηματικών σε περιπτώσεις Ιδιωτικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης όπου δεν προσφέρεται Απολυτήριο, θα λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός επιτυχίας στις εξετάσεις Advanced Level ή αντίστοιχων εξετάσεων με την εξής βαθμολογία:

Α = 10

Β = 9

C = 7,5

D = 6

E = 5

Κάτοχος σχετικού πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος

10

Οι κάτοχοι σχετικού πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος πιστώνονται με δέκα (10) μονάδες.

Υπηρεσία σε συναφή εργασία που απαιτούσε τη χρήση του λογισμικού προγράμματος ArcGIS

10

Η πείρα σε σχετική εργασία μοριοδοτείται με δύο (2) μονάδες για κάθε τετράμηνο εργασίας, με ανώτατο όριο τις δέκα (10) μονάδες για υπηρεσία τουλάχιστον είκοσι (20) μηνών.

 

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψήφιων λαμβάνονται υπόψη (με σειρά προτεραιότητας):

(α) Η κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος.

(β) Ο χρόνος επαγγελματικής πείρας σε συναφή εργασία.

 

(Υ.Ο. 15.17.001.002)

 

Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία Λευκωσία , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος