Διαγωνισμός: Παροχή Υπηρεσιών για τη διεξαγωγή Εσωτερικού Ελέγχου στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας

Τομέας/Κατηγορία Εργασίας: Άλλα, Ελεγκτές, Λογιστές
Τύπος Απασχόλησης: Προσωρινή Απασχόληση
Τοποθεσία:
Δημοσιεύτηκε πριν από: 1 εβδομάδα
Λήγει σε 5 ημέρες
Αριθμός Αναφοράς: FJ32234

Περιγραφή Θέσης

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας

 

Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιών για τη διεξαγωγή Εσωτερικού Ελέγχου στο ΣΑΛ

 

Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΣΑΛ 5/2019

 

Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους

 

Περιγραφή: Οι εργασίες διαλαμβάνουν όλο το φάσμα δραστηριοτήτων μιας ανεξάρτητης υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου που θα κατοχυρώνει και θα συμβουλεύει τόσο τη Γενική Διεύθυνση όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας ως προς την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, τη διαχείριση των κινδύνων και της διακυβέρνησης του Οργανισμού. Ο εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να διενεργείται στη βάση του Διεθνούς πλαισίου Επαγγελματικής Πρακτικής του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (International Professional Practices Framework, IPPF, issued by the Institute of Internal Auditors).

 

Τύπος Σύμβασης: Υπηρεσίες

Κωδικοί CPC: Υπηρεσίες λογιστικής, ελεγκτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες λογιστικής τήρησης βιβλίων

Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)

Διαδικασία: Ανοικτή

Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση

Κωδικοί CPV : 79200000-Υπηρεσίες λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικές υπηρεσίες
79210000-Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου
79212000-Υπηρεσίες διαχειριστικού ελέγχου
79212100-Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου
79212200-Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου

 

Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι

Κωδικοί NUTS: CY000

Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 44.000

Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω

Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 24/04/2019 12:00

Αίτημα για διευκρινήσεις (από-έως) : 10/04/2019 23:45

Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι

Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 24/04/2019 12:30

Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι

Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι

Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Όχι

Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 03/04/2019 13:03

 

Κύρια πληροφορία Διαγωνισμού

Έγγραφα διαγωνισμού

Διευκρινήσεις