Παροχή Υπηρεσιών Ενός (1) Φροντιστή των Γραφείων του Συμβούλιου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας

Τομέας/Κατηγορία Εργασίας: Άλλα
Τύπος Απασχόλησης: Προσωρινή Απασχόληση
Τοποθεσία: Λάρνακα Λάρνακα Λάρνακα Λάρνακα , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Δημοσιεύτηκε πριν από: 1 εβδομάδα
Λήγει σε 3 εβδομάδες
Αριθμός Αναφοράς: FJ32510

Περιγραφή Θέσης

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας (ΣΥΛ) προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή  για  Παροχή Υπηρεσιών   Ενός   (1)   Φροντιστή   των   Γραφείων   του  ΣΥΛ   από   φυσικά   μόνον πρόσωπα.

 

1. Έγγραφα Διαγωνισμού μπορούν να πάρουν δωρεάν οι ενδιαφερόμενοι μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (e-Procurement) στο χώρο του διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy

 

2. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του χώρου του διαγωνισμού στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.cy) το αργότερο μέχρι τις 12.00 μ.της Παρασκευής 10 Μαΐου 2019.  Οι προσφορές που θα φθάσουν αργότερα δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

3. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στη   Γραμματεία   του   Συμβουλίου,   στην   πιο   πάνω   διεύθυνση   ή   στο τηλέφωνο αρ. 24200500 (ext.501).

 

 

Λάρνακα Λάρνακα Λάρνακα Λάρνακα , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος