ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (ΚΛ. Α2) (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ)

Τομέας/Κατηγορία Εργασίας: Άλλα, Γραμματειακά, Κυβερνητικές, Λογιστές
Τύπος Απασχόλησης: Προσωρινή Απασχόληση
Τοποθεσία: Λάρνακα Λάρνακα Λάρνακα Λάρνακα , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Δημοσιεύτηκε πριν από: 5 ημέρες
Λήγει σε 2 εβδομάδες
Αριθμός Αναφοράς: FJ35645

Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δύο (2) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για εκτέλεση γενικών γραφειακών καθηκόντων.

 

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (ΚΛ. Α2)

 

1. Απαιτούμενα προσόντα:

(α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

(β) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (όπως τεκμηριώνεται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας).

(γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(δ) Να έχει επιτύχει:

(α) Στην ενδιάμεση (intermediate) εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών,

ή

(β) σε εξετάσεις που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στην ελληνική και αγγλική δακτυλογραφία, τουλάχιστον μέσου επιπέδου, ή με ταχύτητα 35 τουλάχιστον, λέξεων κατά λεπτό στην ελληνική και αγγλική δακτυλογραφία.

(ε) Επιτυχία στην ανώτερη (higher) εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που θα εγκρινόταν ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών, θα θεωρείται πλεονέκτημα.

(στ) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Λογιστική, Οικονομικά, Εμπορικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών, θα θεωρείται πλεονέκτημα.

 

2. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Εκτελεί γενικά γραφειακά ή/και λογιστικά καθήκοντα σε συνεργασία και συνεννόηση με το Συμβούλιο.

(β) Παραλαμβάνει και αρχειοθετεί έγγραφα του Συμβουλίου.

(γ) Δακτυλογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια.

(δ) Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέως.

(ε) Οργανώνει και τηρεί ηλεκτρονικό και έντυπο αρχείο των μητρώων του Συμβουλίου.

(στ) Διαχειρίζεται την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία.

(ζ) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του Συμβουλίου.

(η) Χειρίζεται τηλεφωνικό πίνακα και παρέχει πληροφορίες στο κοινό, ανάλογα με τις ανάγκες του Συμβουλίου.

(θ) Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις.

(ι) Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(κ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

 

3. Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α2, μειωμένη κατά 10% και σε αυτήν προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

 

4. Τα άτομα που θα επιλεγούν θα υπογράψουν 6μηνη σύμβαση, η οποία δύναται να ανανεώνεται για έξι (6) μήνες κάθε φορά, με μέγιστη περίοδο απασχόλησης 18 μήνες. Επισημαίνεται ότι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου και η σύμβαση θα τερματίζεται αυτοδικαίως, τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που οι ανάγκες για τις οποίες προσλήφθηκε παύσουν να υφίστανται πριν την πάροδο των 18 μηνών, είτε λόγω πλήρωσης κενών θέσεων είτε άλλως πως.

 

5. Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο του Συμβουλίου, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Συμβουλίου στην οδό, Γωνία Ήρας και Φώτη Κόντογλου, 6057 Λάρνακα ή από την ιστοσελίδα του Συμβουλίου: www.lsdb.org.cy

 

6. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας, 2ος όροφος ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς σε κλειστό φάκελο που να αναγράφει «Αίτηση για πρόσληψη υπαλλήλων ορισμένου χρόνου στο ΣΑΛ για καθήκοντα Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού» με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Τ.Θ. 40620, 6306 Λάρνακα, όχι αργότερα από τις 7/6/2019.

 

7. Τα προσόντα ή/και η πείρα που δηλώνονται στις αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο αν τεκμηριώνονται με κατάλληλα πιστοποιητικά (αντίγραφα) τα οποία να επισυνάπτονται στην αίτηση. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς στον αριθμό 24812922, κα Μαρία Δημητρίου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

8. Σημειώνεται ότι, οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα προσόντα της θέσης μέχρι την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΚΛΙΜΑΚΑ Α2)

ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 

Κριτήρια που καθορίστηκαν από την Επιτροπή Καθορισμού και Αξιολόγησης Αιτήσεων για μία θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

Α/Α

Προσόντα / Πείρα

Μονάδες

Επεξήγηση

1

Πανεπιστημιακός ή μεταπτυχιακός τίτλος

1 – 2

2 μονάδες για πανεπιστημιακό τίτλο

1 μονάδα για μεταπτυχιακό τίτλο

2

Higher LCCI

0 – 1

1 μονάδα

3

Πείρα σχετικά με τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης

0.1 – 3.6

0.1 μονάδες για κάθε συμπληρωμένο μήνα με ανώτατο όριο τα 3 χρόνια

 

Κατάταξη σε σειρά προτεραιότητας ισοβαθμούντων αιτητών:

Α. Πρώτη ισοβαθμία

Στις περιπτώσεις όπου, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την κατανομή των προβλεπόμενων μονάδων με βάση τα πιο πάνω κριτήρια, προκύπτουν ομάδες αιτητών με ισοβαθμία, τότε, σε κάθε ομάδα ισοβαθμίας, οι ισοβαθμούντες κατατάσσονται σε σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την τελική βαθμολογία του Απολυτηρίου Λυκείου, δηλ. πρώτος σε προτεραιότητα κατατάσσεται ο αιτητής με την πιο ψηλή βαθμολογία κ.ο.κ.

 

Β. Δεύτερη ισοβαθμία

Στις περιπτώσεις όπου, μετά την κατάταξη των ισοβαθμούντων ως η πιο πάνω παράγραφος (Α) προκύπτουν νέες ομάδες αιτητών με ισοβαθμία, τότε η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης.

 

Λάρνακα Λάρνακα Λάρνακα Λάρνακα , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος