2 κενές θέσεεις Βοηθού Αρχισυντάκτη στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ)

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύτηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 1 εβδομάδα
Αριθμός Αναφοράς: FJ67247

Περιγραφή Θέσης

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗ

 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων Βοηθού Αρχισυντάκτη στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) (θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής ), εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα Α11 (επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις) 40.525 – 56.915 ευρώ.

 

Στο βασικό μισθό της θέσης που αναφέρεται πιο πάνω, προστίθενται και οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που θα έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται το τιμαριθμικό επίδομα που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Περαιτέρω σημειώνεται ότι, αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών που θα διοριστούν, εφαρμόζεται η παράγραφος 5(α) του Προϋπολογισμού του ΚΥΠΕ (Μείωση κλιμάκων εισδοχής) που παραπέμπει στο παράρτημα του Νόμου (Μισθολογικές Κλίμακες) όπου γίνεται αναφορά στο Νόμο 56(Ι)/2018 που Προνοεί περί Αναδιαρθρώσεων Μισθολογίου και έχει υιοθετηθεί από το ΚΥΠΕ.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

(α) Προΐσταται των μελών συντακτικής ομάδας και άλλου προσωπικού και προγραμματίζει, οργανώνει, κατανέμει και ελέγχει την εργασία τους.

(β) Παρακολουθεί την κυπριακή και διεθνή επικαιρότητα, αναζητεί και συγκεντρώνει ειδησεογραφικά στοιχεία, πληροφορίες και άλλο υλικό, αξιολογεί το υλικό αυτό και συντάσσει ειδήσεις, ανταποκρίσεις, ρεπορτάζ και αναλύσεις.

(γ) Καλύπτει ειδησεογραφικά διάφορα γεγονότα και εκδηλώσεις στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό και συντάσσει σχετικές ειδήσεις, ανταποκρίσεις, ρεπορτάζ και αναλύσεις.

(δ) Παίρνει συνεντεύξεις από προσωπικότητες και καλύπτει δημοσιογραφικές διασκέψεις στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό.

(ε) Μεταφράζει ειδήσεις, ανταποκρίσεις, ρεπορτάζ και αναλύσεις.

(στ) Γράφει κείμενα για έντυπα και άλλες εκδόσεις του ΚΥΠΕ.

(ζ) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο υπάλληλος χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό.

(η) Συνδυάζει κείμενο με φωτογραφία, γραφική παράσταση και άλλα παρόμοια στοιχεία που ενισχύουν την ειδησεογραφία, αναλαμβάνει ή/και επιμελείται μοντάζ ήχου ή/και εικόνας δημοσιογραφικού υλικού ή/και εκφώνησης ειδήσεων, ανταποκρίσεων, ρεπορτάζ και αναλύσεων.

(θ) Βοηθά τον Αρχισυντάκτη στην άσκηση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει στην απουσία του, κατόπιν σχετικής ανάθεσης.

(ι) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

 

Σημείωση:

Η φύση των καθηκόντων της θέσης δυνατό να συνεπάγεται απασχόληση και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας του ΚΥΠΕ, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα, καθώς και απασχόληση με το σύστημα βάρδιας.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

(1)   Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

 Δημοσιογραφία, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνία, Πολιτικές Επιστήμες, Διεθνείς Σχέσεις, Νομικά, Οικονομικά, Φιλολογία, Τουρκικές Σπουδές, Ευρωπαϊκές Σπουδές, Ιστορία, Κοινωνιολογία.

(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(2)   Πενταετής τουλάχιστον δημοσιογραφική πείρα που αποκτήθηκε με πλήρη απασχόληση σε μέσο μαζικής ενημέρωσης.

(3)    Πολύ καλή γνώση για την κυπριακή και τη διεθνή επικαιρότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά τα σημαντικά ζητήματα της Κύπρου και τα μεγάλα διεθνή θέματα.

(4)   Καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένου, της αξιοποίησης του διαδικτύου και της αποστολής και λήψης μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η οποία θα διαπιστώνεται με επιτυχία σε ειδική γραπτή εξέταση που θα διεξάγεται από το ΚΥΠΕ.

(5)   Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(6)   Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Τουρκικής γλώσσας. Πολύ καλή γνώση της τρίτης γλώσσας ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας, θα αποτελεί πλεονέκτημα.

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν, την αίτηση για διορισμό στο ΚΥΠΕ η οποία θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από:

 

Το Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης και όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 13:00 της Παρασκευής, 29 Νοεμβρίου 2019, στη διεύθυνση: Λεωφ. Ακαδημίας 21, Κτίριο ΚΕΜΑ, 3ος όροφος, 2107 Αγλαντζιά, Λευκωσία και θα παραδίδονται στην κα Έλενα Παπαμιλτιάδη.

 

Οι ώρες παράδοσης αιτήσεων είναι οι πιο κάτω:

09:00-15:00 (Δευτέρα – Παρασκευή).

Την Παρασκευή, τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ΜΟΝΟ μέχρι τις 13:00. Καμία εκπρόθεσμη αίτηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Επίσης, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες στο έντυπο για διορισμό στο ΚΥΠΕ και δεν συνοδεύονται από το Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης καθώς και από τα αναγκαία πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

Κατά την παράδοση των αιτήσεων στα Γραφεία του ΚΥΠΕ θα καταβάλλεται τέλος συμμετοχής στην εξέταση, το οποίο έχει ορισθεί στα €50 (ΜΟΝΟ ΜΕΤΡΗΤΑ) και θα εκδίδεται σχετική απόδειξη. Σημειώνεται ότι το τέλος συμμετοχής δεν επιστρέφεται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση για πρόσληψη, το Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης, καθώς και το Σχέδιο Υπηρεσίας της πιο πάνω θέσης, στο οποίο αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και οι ευθύνες της θέσης, από την ιστοσελίδα του ΚΥΠΕ στη διεύθυνση www.cna.com.cy. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αποτείνονται στο ΚΥΠΕ, στο τηλέφωνο 22556012.

 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα πιο κάτω αντίγραφα:

  • Ακαδημαϊκά Προσόντα.

  • Πιστοποιητικό Γέννησης.

  • Βεβαίωση συμπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγής από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).

  • Πιστοποιητικά εκπαίδευσης ή εξετάσεων ή άλλων προσόντων που αναφέρονται στην αίτηση.

  • Επίσημα πιστοποιητικά βεβαίωσης της πείρας στα οποία να αναφέρεται ο εργοδότης, η περίοδος εργοδότησης, η θέση και το αντικείμενο της εργασίας.

  • Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

 

Σημ.: Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση σε μια από τις πιο πάνω γλώσσες. Νοείται ότι η γνησιότητα των αντιγράφων θα επιβεβαιωθεί πριν από την πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου.

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα από το Σχέδιο Υπηρεσίας θα κληθούν σε γραπτές εξετάσεις. Σε προφορική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις, κατά σειρά επιτυχίας, ίσος με το τριπλάσιο των δημοσιευμένων κενών θέσεων. Αν ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος από το τριπλάσιο των δημοσιευμένων κενών θέσεων θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη όλοι όσοι έχουν επιτύχει.

 

Κύπρος, Λευκωσία