Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση (2) νέων κενών θέσεων Νηπιαγωγού

Τομέας/Κατηγορία Εργασίας: Εκπαίδευση
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία:
Δημοσιεύτηκε πριν από: 1 εβδομάδα
Λήγει σε 6 ημέρες
Αριθμός Αναφοράς: FJ70063

Περιγραφή Θέσης

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΚΥΠΡΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση (2) νέων κενών θέσεων Νηπιαγωγού με σύμβαση στο  Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου, τα οποία στεγάζονται στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μιλούν την Ελληνική ως πρώτη τους γλώσσα.

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

Κατηγορία                   :           Σύμβαση

Απολαβές*                  :           €1.044,97

 

Καθήκοντα και Ευθύνες:

Υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και του Επιστημονικού Συμβουλίου του Σχολείου:

 1. Προετοιμάζει προγραμματισμό με βάση τις διαφορετικές ανάγκες και ικανότητες των παιδιών της τάξης ή της συγκεκριμένης ηλικίας με την οποία εργάζεται και αναλαμβάνει την εφαρμογή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ακολουθώντας το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, όπως ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
 2. Καταγράφει σε ειδικά έντυπα και εκθέσεις, πληροφορίες αναφορικά με τη μαθησιακή και αναπτυξιακή πορεία των παιδιών, σύμφωνα με την πολιτική του Σχολείου.
 3. Αναπτύσσει και εφαρμόζει μαθησιακά πρόγραμμα στο μικροεπίπεδο της τάξης, όπου και όταν χρειαστεί.
 4. Αναλαμβάνει την εκπαίδευση, απασχόληση και φροντίδα των παιδιών εντός και εκτός του χώρου του Νηπιαγωγείου (εσωτερικό και εξωτερικό χώρο) δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των παιδιών και πάντα σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος του Νηπιαγωγείου.
 5. Βοηθά στην οργάνωση, συντονισμό, προγραμματισμό, εποπτεία τομέων εργασίας του σχολείου.
 6. Συμμετέχει σε όλες τις προγραμματισμένες συνεδρίες και τους εορτασμούς του σχολείου.
 7. Συμμετέχει ενεργά σε επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες, τα οποία αποφασίζονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο.
 8. Εργάζεται με ευέλικτο ωράριο το οποίο καθορίζεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο και το οποίο δεν υπερβαίνει τις 38 ώρες εβδομαδιαίως. Σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται εορτές και εκδηλώσεις του Νηπιαγωγείου σε μη εργάσιμο χρόνο.
 9. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν από τη Διεύθυνση.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Προσχολική Εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένης της Σχολικής Εμπειρίας σε βρεφοκομικούς σταθμούς ή/και νηπιαγωγεία της Κύπρου/Ελλάδας.
 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε οποιοδήποτε αντικείμενο των Επιστημών της Αγωγής ή στην Ψυχολογία (Εκπαιδευτική/Εξελικτική). Αιτήσεις γίνονται αποδεκτές και από άτομα που έχουν εγγραφεί και βρίσκονται στην διαδικασία απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου.
 3. Πανεπιστημιακό δίπλωμα Βρεφονηπιοκομίας θα θεωρείται πλεονέκτημα.
 4. Διδακτική πείρα τουλάχιστον 1 έτους σε βρεφοκομικούς σταθμούς ή/και νηπιαγωγεία.
 5. Δύο συστατικές επιστολές, μία εκ των οποίων κατά προτίμηση από τον προηγούμενο εργοδότη.
 6. Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 7. Πολύ καλή γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word/Excel) και διαδικτύου.
 8. Δίπλωμα ή πτυχίο στη μουσική, το χορό ή τα εικαστικά θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν.
 9. Ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά: Εκτός από τη θεωρητική εκπαίδευση και την εμπειρική κατάρτιση, χρειάζεται να διαθέτει οξυδέρκεια, μεθοδικότητα, υπευθυνότητα, δημιουργικότητα, αναλυτική σκέψη, καθώς και διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.

 

 

Υποβολή Αιτήσεων

Μαζί με όλα τα αντίγραφα των απαιτούμενων προσόντων που αναφέρονται πιο πάνω χρειάζεται η επισύναψη επιστολής στην οποία ν΄ αναφέρεται το ενδιαφέρον για εργοδότηση στο Νηπιαγωγείο και το Βρεφοκομικό σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και η αίτηση συμμετοχής σε προφορική/ εξέταση και συνέντευξη. Για άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και το Βρεφοκομικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου, τηλ. 22894150/22894136.

 

Οι προκηρύξεις θέσεων και όλες οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.ucy.ac.cy/Nursery

 

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως στη διεύθυνση:

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1

2109 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ

1678, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τηλ.: 22894150/22894136

 

ή με ΦΑΞ  στον αριθμό: 22895393

 

ή με email: nursery@ucy.ac.cy

Αιτήσεις στις οποίες δε θα έχουν επισυναφθεί όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία ή/και οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη. Η επιστολή μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν ή να αποσταλούν με κάποιο από τους πιο πάνω τρόπους μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2019  και ώρα: 14.00  μμ.

 

Σημαντική Σημείωση:  Μαζί με την  «Αίτηση για συμμετοχή σε Προφορική Εξέταση και Προφορική Συνέντευξη» χρειάζεται να επισυνάψετε τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

 Επιστολή αιτήματος εργασίας στο Πανεπιστημιακό Νηπιαγωγείο

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Πτυχίο και αναλυτική βαθμολογία
 • Μεταπτυχιακό και αναλυτική βαθμολογία
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Βεβαιώσεις εργοδότησης και πιθανές συστατικές επιστολές
 • Βεβαιώσεις και Διπλώματα από άλλα προσόντα και ενδιαφέροντα σας

 

Έντυπο Αίτησης