ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τομέας/Κατηγορία Εργασίας: Άλλα, Κυβερνητικές
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 3 εβδομάδες
Αριθμός Αναφοράς: FJ79123

Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), προκύπτει η ανάγκη για απασχόληση τεσσάρων (4) Μηχανικών Περιβάλλοντος στον Κλάδο Διαχείρισης Αποβλήτων, για σκοπούς υλοποίησης έργων τακτής προθεσμίας που συγχρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 -2020», μέχρι 31/12/2023 ή μέχρι την ολοκλήρωση της ανάγκης. Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η Α8. Η σχετική δαπάνη δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 

2. Καθήκοντα και ευθύνες:

(Α) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με:

(α) Τη διεξαγωγή ερευνών, συλλογή, καταχώριση, ταξινόμηση, υπολογισμό και ανάλυση στατιστικών και άλλων στοιχείων, και την ετοιμασία εκθέσεων προόδου των εργασιών των έργων.

(β) Προγραμματισμό, οργάνωση και συντονισμό της διαχείρισης έργων.

(γ) Ετοιμασία προτάσεων έργων στην προβλεπόμενη μορφή για ένταξη έργων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(δ) Ετοιμασία των απαραίτητων στοιχείων / εκθέσεων στην προβλεπόμενη μορφή μετά από επιτόπιες επαληθεύσεις για προώθηση της πιστοποίηση δαπανών προς διεκδίκηση διαθέσιμων κονδυλίων συγχρηματοδοτούμενων έργων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(ε) Επίβλεψη / έλεγχος της εκτέλεσης νομικών δεσμεύσεων.

(στ) Καταχώρηση στοιχείων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για συγχρηματοδοτούμενα έργα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(Β) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπάλληλος χρησιμοποιεί τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και τεχνολογικό εξοπλισμό.

(Γ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

3. Απαιτούμενα προσόντα:

(α) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Σχολής ή ισότιμο προσόν στη Μηχανική Περιβάλλοντος.

(Σημ.: Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

Βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένος στο ΕΤΕΚ στον οικείο κλάδο της Μηχανικής ή σε μητρώο Μηχανικών κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή Κρατών που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή άλλων χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) ή την Κυπριακή Δημοκρατία με ισχύουσα ενιαυσία άδεια.

(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

(γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. Σημειώσεις:

 

1. Εμπειρία στη διαχείριση και έλεγχο της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, καθώς και μελετών συγχρηματοδοτούμενων έργων από ευρωπαϊκά και επενδυτικά ταμεία, αποτελεί πλεονέκτημα.

 

2. Αναφορικά με τους υποψηφίους- (i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης· και (ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

5. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα τηλέφωνα 22408943 ή 24202865. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο «Αίτηση Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία», που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος στη διεύθυνση: http://www.moa.gov.cy/environment.

 

6. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λευκό ποινικό μητρώο, βεβαιώσεις γνώσης γλωσσών κ.ά.). Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία των κοινωνικών ασφαλίσεων) και από την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάσθηκε ο αιτητής, η οποία να αναφέρει τη θέση την οποία κατείχε (με ημερομηνίες, μήνα/έτος), τα καθήκοντα της θέσης, τα έργα στα οποία συμμετείχε (με χρονική αναφορά στα βασικά τους στοιχεία όπως, η χρονική διάρκεια, το περιεχόμενο, η πηγή και το ποσό της χρηματοδότησης κλπ) και το ρόλο που είχε σε αυτά, ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς η απόκτηση σχετικής πείρας ή/ και πείρας στη διαχείριση και έλεγχο της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

 

7. Οι αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων, θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στα Γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 20-22, Τ.Κ. 2414 Έγκωμη, Λευκωσία, στον 3ον όροφο στο Γραφείο του Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 16/03/2020. Στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται «Αίτηση για τις θέσεις ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ».

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Προσόντα / Σχετική Πείρα

Μονάδες

Παρατηρήσεις

Μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου master τουλάχιστον ενός έτους σχετικό με τη σπουδή

1

Καλώς

0,5 μονάδα

Βαθμός Πτυχίου Πανεπιστημίου

0,5 -1,0

Λίαν Καλώς

1,0 μονάδα

Άριστα

1,0 μονάδα

<12 μήνες

0,5 μονάδα

12 – 17 μήνες

1 μονάδα

18 -23 μήνες

1,5 μονάδα

24 – 29 μήνες

2 μονάδες

Πείρα σχετική με τα ακαδημαϊκά προσόντα

0,5 – 4,5

30 – 35 μήνες

2,5 μονάδες

36 – 41 μήνες

3 μονάδες

42 – 47 μήνες

3,5 μονάδες

48 – 53 μήνες

4 μονάδες

>54 μήνες

4,5 μονάδες

Πείρα σχετική με τη διαχείριση και

<12 μήνες

1 μονάδα

προώθηση έργων

1 -3

12 – 17 μήνες

1,5 μονάδα

συγχρηματοδοτούμενων από

18 – 23 μήνες

2 μονάδες

ευρωπαϊκά ταμεία

>24 μήνες

3 μονάδες

 

Σημ.: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας:

1. Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα.

2. Έτη επαγγελματικής εμπειρίας.

 

Κύπρος, Λευκωσία