Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας: 6 Θέσεις Εργασίας (€1228,49)

Τομέας/Κατηγορία Εργασίας: Άλλα, Εργάτες - Τεχνίτες
Τύπος Απασχόλησης: Προσωρινή Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 4 εβδομάδες
Λήγει σε 2 εβδομάδες
Αριθμός Αναφοράς: FJ82546

Περιγραφή Θέσης

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Συμβούλιον Αποχετεύσεων Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση (6) έξι θέσεων ωρομίσθιου προσωπικού.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

Μισθοδοτική Κλίμακα 2 (Μικτός Μηνιαίος Μισθός €1228,49)

 

Σημειώσεις :

1. Ο αιτητής θα πρέπει να:

α.     Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β.     Συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων, και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

δ.     Μην καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

ε.     Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στ. Πιστοποιείται από ιατρικό λειτουργό ως κατάλληλος από πλευράς υγείας γι’ αυτή τη θέση, ύστερα από ιατρική εξέταση που συμπεριλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα.

 

Τα καθήκοντα των Εργατών περιλαμβάνουν τη διάνοιξη αυλακιών με χειρωνακτικά μέσα σε τομείς αποκατάστασης ασφάλτου για την αντιμετώπιση διαρροών δικτύου αποχέτευσης, διάνοιξη και καθαρισμός φρεατίων, σε επισκευαστικές εργασίες μετά τη διάνοιξη φρεατίων σε περίπτωση ρύσεις λυμάτων, σε φορτοεκφορτώσεις βαρέων υλικών κλπ. Επίσης, οι Εργάτες αναγκάζονται να απασχολούνται σε συνθήκες ψύχους ή καύσωνα σε εξωτερικούς χώρους, σε βάρδιες όλο το εικοσιτετράωρο.

 

Για τις πιο πάνω θέσεις επί πλέον του βασικού μισθού παραχωρούνται οι οποιεσδήποτε σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας από την Κυβέρνηση (αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή).

 

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο και να παραδοθούν στη Γραμματεία του Συμβουλίου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στο Συμβούλιον Αποχετεύσεων Λευκωσίας, Τ.Θ. 21835,  1513 Λευκωσία, μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή με την ένδειξη “Αίτηση για τη θέση Εργάτη στο Συμβούλιον Αποχετεύσεων Λευκωσίας” το αργότερο μέχρι τις 3.00μ.μ. της Τετάρτης 18 Μαρτίου 2020.

 

Οι αιτήσεις πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται με αντίγραφα πιστοποιητικών βεβαιώσεων όπου απαιτείται (τα πρωτότυπα θα παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο), η δε μη προσκόμισή τους θα συνεπάγεται αυτόματα με την απόρριψη του υποψηφίου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο αίτησης και τις σχετικές πληροφορίες από τα γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 9, 1010 Λευκωσία ή από την ιστοσελίδα του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας www.sbn.org.cy.

 

Ανακοίνωση

Έντυπο Αίτησης

Έντυπο για προσωπικά δεδομένα

 

 

 

Κύπρος, Λευκωσία