H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) δέχεται Αιτήσεις για δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Μηχανικού Ενέργειας

Τομέας/Κατηγορία Εργασίας: Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Κυβερνητικές
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 1 εβδομάδα
Αριθμός Αναφοράς: FJ91003

Περιγραφή Θέσης

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

 

Ανακοίνωση

H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) δέχεται Αιτήσεις για δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Μηχανικού Ενέργειας. Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Η κλίμακα των θέσεων είναι Α9-Α11-Α12 στην οποία προστίθενται οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αρ. Γνωστοποίησης

Αρ. Θέσεων

Θέση

Κλίμακα

Μόνιμο Προσωπικό

2/2020

2 (δυο)

Μηχανικός Ενέργειας (Ηλεκτρολογία)

Α9-Α11-Α12

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως συμπληρώσουν ιδιόχειρα το Έντυπο Π 9.8.01-8 που εκδίδει η ΡΑΕΚ και υποβάλουν την Αίτηση για «Διορισμό ή Προαγωγή σε θέσεις πρώτου διορισμού ή πρώτου διορισμού και προαγωγής στη ΡΑΕΚ», μέχρι τις 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, προσωπικά ή με Συστημένο Ταχυδρομείο, αναγράφοντας στο φάκελο τον αριθμό γνωστοποίησης, καθώς και τη θέση για την οποία ενδιαφέρονται, με όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά ως ακολούθως:

 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

Αριθμός Γνωστοποίησης: 2/2020

Θέση: «Μηχανικός Ενέργειας» – Ηλεκτρολογία

Ταχ. Θυρίδα 24936

1305 Λευκωσία

 

Για περισσότερες πληροφορίες, Σχέδιο Υπηρεσίας, Έντυπο Αίτησης, αποτείνεστε στο διαδίκτυο www.cera.org.cy ή στα Γραφεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, Αγίας Παρασκευής 20, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, τηλ. 22666363 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Αιτήσεις που θα λαμβάνονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δεν θα λαμβάνονται υπόψη, εκτός από αυτές που θα ταχυδρομηθούν συστημένες και θα έχουν σφραγίδα του Ταχυδρομείου με ημερομηνία μέχρι τις 12 Ιουνίου 2020.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων και της πείρας που αναφέρονται σ^ σχετικό Σχέδιο Υπηρεσίας, Έντυπο Αίτησης που εκδίδει η ρΑεΚ και την προκήρυξη της θέσης. Με το έντυπο αίτησης πρέπει να επισυνάπτεται επίσημο πιστοποιητικό γεννήσεως, απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, βεβαίωση συμπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγής από αυτές (για άρρενες υποψηφίους), αποδεικτικά πιστοποιητικά των απαιτούμενων ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων των αιτητών, καθώς και βεβαίωση εγγραφής ως μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης (Ηλεκτρολογία) σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από όλα τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που προνοούνται θα απορρίπτονται. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Προσόντα που σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης αποτελούν επιπρόσθετα προσόντα, συμπεριλαμβανομένης και προηγούμενης πείρας, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον αποδεικνύονται με σχετικές βεβαιώσεις.

Νοείται ότι η ΡΑΕΚ μπορεί, με βάση τα προσόντα και την πείρα του προσώπου που διορίζεται να εγκρίνει την τοποθέτηση του προσώπου αυτού σε ψηλότερο σημείο από την αρχική βαθμίδα της κλίμακας της θέσης.

Ακολουθεί το Σχέδιο Υπηρεσίας, στο οποίο φαίνονται τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

(1) Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα συνοδευόμενα από επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση στην Ελληνική. Νοείται ότι η γνησιότητα των εγγράφων θα επιβεβαιωθεί πριν από την πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου.

(2) Σύμφωνα με τον Κανονισμό 8(β) και (γ), των περί Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (Πρόσληψη, Προαγωγή, Υπηρεσία και Πειθαρχικός Έλεγχος) Κανονισμών, Κ.Δ.Π 528/2004, «Κανένας δε διορίζεται στη ΡΑΕΚ, εκτός αν έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του και νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές».

Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του Μόνιμου Προσωπικού διέπεται από τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003-2018 και των περί Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Κ.Δ.Π. 528/2004 (Πρόσληψη, Προαγωγή, Υπηρεσία και Πειθαρχικός Έλεγχος) Κανονισμών. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (Κ.Δ.Π. 528/2004), Κανονισμός 6.(4) «Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 10, η ΡΑΕΚ, μετά την υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων και την ετοιμασία του καταλόγου των υποψηφίων που κατέχουν τα προσόντα, αποφασίζει κατά πόσο οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή ή προφορική εξέταση ή και στις δυο».

Μετά το πέρας της καθορισμένης διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί ΠΙΝΑΚΑΣ διοριστέων σύμφωνα με την τελική σειρά κατάταξής τους. Με βάση τον ΠΙΝΑΚΑ αυτό, θα γίνει η πλήρωση των θέσεων που δημοσιεύονται, καθώς και των θέσεων που πιθανόν να προκύψουν κατόπιν σχετικής διαδικασίας αποπαγοποίησης στο διάστημα ενός χρόνου από την ημερομηνία καταρτισμού του ΠΙΝΑΚΑ.

Άλλες ανακοινώσεις σχετικά με τις πιο πάνω θέσεις θα καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.

 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

(Θέση Πρώτου Διορισμού)

Β. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Λ

Α9 :

€30.413, 31.880,33.347,34.814,36.281,37.748,

39.215,40.682,42.149

Α11:

€40.525,42.164,43.803,45.442,47.081,48.720,

50.359,51.998,53.637

Συνδυασμένες Κλίμακες

Α12:

€44.978,47.080,49.182,51.284,53.386,55.488

57.590,59.692,

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

 

Γ. Καθήκοντα και Ευθύνες:

Κάτω από την εποπτεία του Προϊσταμένου του και ανάλογα με τον Τομέα που θα τοποθετηθεί:

1. Εκτελεί καθήκοντα Μηχανικού που αφορούν τις εργασίες και αρμοδιότητες του Γραφείου της ΡΑΕΚ.

2. Για την εκτέλεση των καθηκόντων του συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα, μελέτες, εκθέσεις και πρακτικά, υποβάλλει εισηγήσεις και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.

3. Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του Νομοθεσία και Κανονισμούς και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.

4. Συνεργάζεται με διεθνείς φορείς για Ρυθμιστικά θέματα.

5. Μελετά τρόπους και υποβάλλει εισηγήσεις που να βοηθούν στην ενθάρρυνση του ανταγωνισμού, της έρευνας και της ανάπτυξης.

6. Μελετά όλες τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας και όλες τις Οδηγίες και Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τα καθήκοντά του και υποβάλλει εκθέσεις και σημειώματα για την εφαρμογή τους.

7. Παρακολουθεί και συγκεντρώνει στοιχεία για τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις αντίστοιχες εφαρμογές στο χώρο.

8. Συνεργάζεται για την ενημέρωση της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ έγκαιρα και ολοκληρωμένα για θέματα της αρμοδιότητάς του.

9. Φροντίζει για την ενημέρωση ή/και εκπαίδευση/επιμόρφωση του λοιπού προσωπικού για θέματα της αρμοδιότητάς του.

10. Συμμετέχει και βοηθά τον αρμόδιο Λειτουργό για τον καταρτισμό του Προϋπολογισμού για τα θέματα που τον αφορούν.

11. Σε συνεργασία με άλλους Λειτουργούς αναλύει και συντάσσει στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, την Κυπριακή Νομοθεσία ή άλλους διεθνείς φορείς.

12. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

Σημείωση:

Ανάλογα με τις ανάγκες της Αρχής, οι υπάλληλοι θα εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας της Αρχής, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό εργάσιμων ωρών την εβδομάδα.

 

Δ. Απαιτούμενα Προσόντα:

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Ηλεκτρολογία.

(Σημ.: Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

2. Εγγραφή ως μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

5. Διετής τουλάχιστον πείρα και τεχνικές γνώσεις στα καθήκοντα της θέσης ή/και καλή γνώση των σχετικών με την Ενέργεια Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί πλεονέκτημα.

 

Ε. Σημειώσεις:

1. Τα απαιτούμενα προσόντα μηχανικής που αναφέρονται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της Αρχής.

2. Οι διοριζόμενοι θα πρέπει να επιτύχουν σε ενδοϋπηρεσιακές εξετάσεις πάνω στο Νόμο και τους Κανονισμούς του “περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου” και άλλους Νόμους σχετικούς με τις αρμοδιότητες της Αρχής μέσα σε 2 χρόνια από το διορισμό τους.

3. Ανάλογα με τις ανάγκες της Αρχής, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

 

Έντυπο Αίτησης

 

Κύπρος, Λευκωσία