H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) δέχεται Αιτήσεις για μια (1) κενή μόνιμη θέση Εσωτερικού Ελεγκτή.

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 1 εβδομάδα
Αριθμός Αναφοράς: FJ91005

Περιγραφή Θέσης

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ανακοίνωση

 

H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) δέχεται Αιτήσεις για μια (1) κενή μόνιμη θέση Εσωτερικού Ελεγκτή. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Η κλίμακα της θέσης είναι Α9-Α11-Α12 στην οποία προστίθενται οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αρ. Γνωστοποίησης

Αρ. Θέσεων

Θέση

Κλίμακα

Μόνιμο Προσωπικό

3/2020

1 (μία)

Εσωτερικός Ελεγκτής

Α9-Α11-Α12

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως συμπληρώσουν ιδιόχειρα το Έντυπο Π 9.8.01-8 που εκδίδει η ΡΑΕΚ και υποβάλουν την Αίτηση για «Διορισμό ή Προαγωγή σε θέσεις πρώτου διορισμού ή πρώτου διορισμού και προαγωγής στη ΡΑΕΚ», μέχρι τις 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, προσωπικά ή με Συστημένο Ταχυδρομείο, αναγράφοντας στο φάκελο τον αριθμό γνωστοποίησης, καθώς και τη θέση για την οποία ενδιαφέρονται, με όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά ως ακολούθως:

 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

Αριθμός Γνωστοποίησης: 3/2020 Θέση: «Εσωτερικός Ελεγκτής» Ταχ. Θυρίδα 24936

1305 Λευκωσία

 

Για περισσότερες πληροφορίες, Σχέδιο Υπηρεσίας, Έντυπο Αίτησης, αποτείνεστε στο διαδίκτυο www.cera.org.cy ή στα Γραφεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, Αγίας Παρασκευής 20, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, τηλ. 22666363 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Αιτήσεις που θα λαμβάνονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δεν θα λαμβάνονται υπόψη, εκτός από αυτές που θα ταχυδρομηθούν συστημένες και θα έχουν σφραγίδα του Ταχυδρομείου με ημερομηνία μέχρι τις 12 Ιουνίου 2020.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων και της πείρας που αναφέρονται σ^ σχετικό Σχέδιο Υπηρεσίας, Έντυπο Αίτησης που εκδίδει η ΡΑΕΚ και την προκήρυξη της θέσης. Με το έντυπο αίτησης πρέπει να επισυνάπτεται επίσημο πιστοποιητικό γεννήσεως, απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, βεβαίωση συμπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγής από αυτές (για άρρενες υποψηφίους), καθώς και αποδεικτικά πιστοποιητικά των απαιτούμενων ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων των αιτητών, καθώς και βεβαίωση εγγραφής ως μέλους οποιουδήποτε σώματος ελεγκτών, αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου. Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από όλα τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που προνοούνται θα απορρίπτονται. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Προσόντα που σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης αποτελούν επιπρόσθετα προσόντα, συμπεριλαμβανομένης και προηγούμενης πείρας, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον αποδεικνύονται με σχετικές βεβαιώσεις.

Νοείται ότι η ΡΑΕΚ μπορεί, με βάση τα προσόντα και την πείρα του προσώπου που διορίζεται να εγκρίνει την τοποθέτηση του προσώπου αυτού σε ψηλότερο σημείο από την αρχική βαθμίδα της κλίμακας της θέσης.

Ακολουθεί το Σχέδιο Υπηρεσίας, στο οποίο φαίνονται τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

(1) Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα συνοδευόμενα από επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση στην Ελληνική. Νοείται ότι η γνησιότητα των εγγράφων θα επιβεβαιωθεί πριν από την πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου.

(2) Σύμφωνα με τον Κανονισμό 8(β) και (γ), των περί Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (Πρόσληψη, Προαγωγή, Υπηρεσία και Πειθαρχικός Έλεγχος) Κανονισμών, Κ.Δ.Π 528/2004, «Κανένας δε διορίζεται στη ΡΑΕΚ, εκτός αν έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του και νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές».

Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του Μόνιμου Προσωπικού διέπεται από τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003-2018 και των περί Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Κ.Δ.Π. 528/2004 (Πρόσληψη, Προαγωγή, Υπηρεσία και Πειθαρχικός Έλεγχος) Κανονισμών. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (Κ.Δ.Π. 528/2004), Κανονισμός 6.(4) «Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 10, η ΡΑΕΚ, μετά την υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων και την ετοιμασία του καταλόγου των υποψηφίων που κατέχουν τα προσόντα, αποφασίζει κατά πόσο οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή ή προφορική εξέταση ή και στις δυο».

Μετά το πέρας της καθορισμένης διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί ΠΙΝΑΚΑΣ διοριστέων σύμφωνα με την τελική σειρά κατάταξής τους. Με βάση τον ΠΙΝΑΚΑ αυτό, θα γίνει η πλήρωση της θέσης που δημοσιεύεται, καθώς και των θέσεων που πιθανόν να προκύψουν κατόπιν σχετικής διαδικασίας αποπαγοποίησης στο διάστημα ενός χρόνου από την ημερομηνία καταρτισμού του ΠΙΝΑΚΑ.

Άλλες ανακοινώσεις σχετικά με την πιο πάνω θέση θα καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.

 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ:

(Θέση Πρώτου Διορισμού)

 

Β. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α9 : €30.413, 31.880,33.347,34.814,36.281,37.748, 39.215,40.682,42.149

Α11: €40.525,42.164,43.803,45.442,47.081,48.720, 50.359,51.998,53.637

Α12: €44.978,47.080,49.182,51.284,53.386,55.488, 57.590,59.692

Συνδυασμένες Κλίμακες

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

 

Γ. Καθήκοντα και Ευθύνες:

1. Είναι υπεύθυνος στα Μέλη της ΡΑΕΚ για τον εσωτερικό έλεγχο των υπηρεσιών και λογαριασμών της Αρχής, καθώς και για τον έλεγχο των διαδικασιών λειτουργίας των διάφορων τομέων και δραστηριοτήτων της Αρχής.

2. Διεξάγει έρευνες και μελέτες που του αναθέτουν τα Μέλη της ΡΑΕΚ είτε ο Διευθυντής ή που αναλαμβάνει ο ίδιος αυτοβούλως.

3.   Προγραμματίζει και διεξάγει τις ελεγκτικές εργασίες και τους ελέγχους απόδοσης και αποτελεσμάτων.

4.   Αξιολογεί τις λογιστικές και διοικητικές διαδικασίες και εισηγείται βελτιώσεις, με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας ή/και ελέγχου.

5. Ελέγχει την πιστή τήρηση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων καθώς και τη μη υπέρβαση των εξουσιοδοτήσεων που έχουν οριστεί από τα Μέλη της ΡΑΕΚ για συγκεκριμένες αρμοδιότητες μελών του προσωπικού της Αρχής.

6. Συμμετέχει ως παρατηρητής στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, με σκοπό τον έλεγχο των διαδικασιών και τη διασφάλιση ότι αυτές διενεργούνται μέσα στα θεσμοθετημένα πλαίσια.

7. Εξετάζει και αξιολογεί τα συστήματα που έχουν καθοριστεί για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με πολιτικές, σχεδιασμούς και διαδικασίες, νομικές υποχρεώσεις και κανονισμούς.

8. Εξετάζει και αξιολογεί τον τρόπο διαχείρισης των υποχρεώσεων, τον τρόπο διασφάλισης των στοιχείων ενεργητικού και επαλήθευσης της ύπαρξης τέτοιων στοιχείων.

9. Εξετάζει και αξιολογεί την οικονομικότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των διαφόρων δραστηριοτήτων και διαδικασιών.

10. Εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.

11. Αξιολογεί την αξιοπιστία, σχετικότητα και ακεραιότητα της οικονομικής και λειτουργικής πληροφόρησης.

12. Υποβάλει τακτικές εκθέσεις στα Μέλη της ΡΑΕΚ, με αντίγραφο στο Διευθυντή.

13. Συνεργάζεται με το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας αναφορικά με τον εξωτερικό έλεγχο και με τον αρμόδιο Λειτουργό Ενέργειας Α’ της Αρχής αναφορικά με τον εσωτερικό έλεγχο.

14. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

Σημείωση:

Ανάλογα με τις ανάγκες της Αρχής, οι υπάλληλοι θα εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας της Αρχής, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό εργάσιμων ωρών την εβδομάδα.

 

Δ. Απαιτούμενα Προσόντα:

1.  Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Οικονομικά, Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων.

(Σημ.: Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

2.  Μέλος οποιουδήποτε σώματος ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου.

3.   Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

4.   Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

5.   Διετής τουλάχιστον πείρα σε θέματα εσωτερικού ελέγχου ή/και εξωτερικού ελέγχου ή/και οικονομικής διαχείρισης ή/και κατοχή του τίτλου Εγκεκριμένου Εσωτερικού Ελεγκτή (Certified Internal Auditor), αποτελεί πλεονέκτημα.

 

Ε. Σημειώσεις:

1.  Οι διοριζόμενοι θα πρέπει να επιτύχουν σε ενδοϋπηρεσιακές εξετάσεις πάνω στο Νόμο και τους Κανονισμούς του “περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου” και άλλους Νόμους σχετικούς με τις αρμοδιότητες της Αρχής μέσα σε 2 χρόνια από το διορισμό τους.

2.  Ανάλογα με τις ανάγκες της Αρχής, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

 

Έντυπο Αίτησης

 

Κύπρος, Λευκωσία