H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) δέχεται Αιτήσεις για δυο (2) κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού.

Τομέας/Κατηγορία Εργασίας: Γραμματειακά, Κυβερνητικές
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 1 εβδομάδα
Αριθμός Αναφοράς: FJ91012

Περιγραφή Θέσης

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

 

Ανακοίνωση

H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) δέχεται Αιτήσεις για δυο (2) κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού. Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Η κλίμακα των θέσεων είναι Α2, Α5 και Α7(ιι) στην οποία προστίθενται οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αρ. Γνωστοποίησης

Αρ. Θέσεων

Θέση

Κλίμακα

Μόνιμο Προσωπικό

4/2020

2 (δυο)

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Α2, Α5 και Α7 (ιι)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως συμπληρώσουν ιδιόχειρα το Έντυπο Π 9.8.01-8 που εκδίδει η ΡΑΕΚ και υποβάλουν την Αίτηση για «Διορισμό ή Προαγωγή σε θέσεις πρώτου διορισμού ή πρώτου διορισμού και προαγωγής στη ΡΑΕΚ», μέχρι τις 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, προσωπικά ή με Συστημένο Ταχυδρομείο, αναγράφοντας στο φάκελο τον αριθμό γνωστοποίησης, καθώς και τη θέση για την οποία ενδιαφέρονται, με όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά ως ακολούθως:

 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

Αριθμός Γνωστοποίησης: 4/2020

Θέση: «Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός»

Ταχ. Θυρίδα 24936

1305 Λευκωσία

 

Για περισσότερες πληροφορίες, Σχέδιο Υπηρεσίας, Έντυπο Αίτησης, αποτείνεστε στο διαδίκτυο www.cera.org.cy ή στα Γραφεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, Αγίας Παρασκευής 20, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, τηλ. 22666363 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Αιτήσεις που θα λαμβάνονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δεν θα λαμβάνονται υπόψη, εκτός από αυτές που θα ταχυδρομηθούν συστημένες και θα έχουν σφραγίδα του Ταχυδρομείου με ημερομηνία μέχρι τις 12 Ιουνίου 2020.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων και της πείρας που αναφέρονται σω σχετικό Σχέδιο Υπηρεσίας, Έντυπο Αίτησης που εκδίδει η ρΑεΚ και την προκήρυξη της θέσης. Με το έντυπο αίτησης πρέπει να επισυνάπτεται επίσημο πιστοποιητικό γεννήσεως, απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, βεβαίωση συμπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγής από αυτές (για άρρενες υποψηφίους), καθώς και αποδεικτικά πιστοποιητικά των απαιτούμενων ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων των αιτητών. Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από όλα τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που προνοούνται θα απορρίπτονται. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Προσόντα που σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης αποτελούν επιπρόσθετα προσόντα, συμπεριλαμβανομένης και προηγούμενης πείρας, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον αποδεικνύονται με σχετικές βεβαιώσεις.

Νοείται ότι η ΡΑΕΚ μπορεί, με βάση τα προσόντα και την πείρα του προσώπου που διορίζεται να εγκρίνει την τοποθέτηση του προσώπου αυτού σε ψηλότερο σημείο από την αρχική βαθμίδα της κλίμακας της θέσης.

Ακολουθεί το Σχέδιο Υπηρεσίας, στο οποίο φαίνονται τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

(1) Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα συνοδευόμενα από επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση στην Ελληνική. Νοείται ότι η γνησιότητα των εγγράφων θα επιβεβαιωθεί πριν από την πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου.

(2) Σύμφωνα με τον Κανονισμό 8(β) και (γ), των περί Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (Πρόσληψη, Προαγωγή, Υπηρεσία και Πειθαρχικός Έλεγχος) Κανονισμών, Κ.Δ.Π 528/2004, «Κανένας δε διορίζεται στη ΡΑΕΚ, εκτός αν έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του και νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές».

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι που πληρούν το Σχέδιο Υπηρεσίας των θέσεων με αριθμό γνωστοποίησης 04/2020 θα κληθούν σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Σε προφορική συνέντευξη θα κληθεί ο αριθμός επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις (κατά σειρά επιτυχίας) που θα είναι ίσος με το τετραπλάσιο των κενών θέσεων που δημοσιεύονται.

 

Οι γραπτές εξετάσεις θα περιλαμβάνουν:

Ο Νέα Ελληνικά

Ο Αγγλικά

Ο Ειδικό Θέμα

 

Η εξεταστέα ύλη ανά μάθημα, η ημερομηνία και ο τόπος των εξετάσεων θα ανακοινωθούν μετά την υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων και την ετοιμασία του καταλόγου των υποψηφίων που κατέχουν τα προσόντα.

Για να θεωρείται ότι ένας υποψήφιος έχει επιτύχει στις εξετάσεις θα πρέπει να εξασφαλίσει βαθμολογία τουλάχιστον 40% σε κάθε επιμέρους θέμα και συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 50%.

Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του Μόνιμου Προσωπικού διέπεται από τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003-2018, των περί Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Κ.Δ.Π. 528/2004 (Πρόσληψη, Προαγωγή, Υπηρεσία και Πειθαρχικός Έλεγχος) Κανονισμών, καθώς και τις πρόνοιες του άρθρου 6 των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2018), όπου αυτό εφαρμόζεται.

Μετά το πέρας της καθορισμένης διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί ΠΙΝΑΚΑΣ διοριστέων σύμφωνα με την τελική σειρά κατάταξης τους. Με βάση τον ΠΙΝΑΚΑ αυτό, θα γίνει η πλήρωση των θέσεων που δημοσιεύονται, καθώς και των θέσεων που πιθανόν να προκύψουν κατόπιν σχετικής διαδικασίας αποπαγοποίησης στο διάστημα ενός χρόνου από την ημερομηνία καταρτισμού του ΠΙΝΑΚΑ.

 

Άλλες ανακοινώσεις σχετικά με τις πιο πάνω θέσεις θα καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: (Θέση Πρώτου Διορισμού)

 

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α2: €10.858,€10.950,€11.042,€11.134,€11.226, €11.371,€11.667,€11.963,€12.259,€12.555, €12.851,€13.157,€13.584

Α5: €11.773,€12.265,€12.757,€13.309,€14.020, €14.731,€15.442,€16.153,€16.864,€17.575, €18.286,€18.997,€19.708

Α7: (επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις): €16.591,€17.420,€18.249,€19.078,€19,907, €20.736,€21.565,€22.394,€23.223,€24.052, €24.881,€25.710,€26.539

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

 

Καθήκοντα και Ευθύνες:

(1) Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα, καθώς επίσης και καθήκοντα επί της υποδοχής.

(2) Καταχωρεί και αρχειοθετεί έγγραφα, τηρεί αρχεία και ευρετήρια, καθώς και μητρώα βιβλιοθήκης και περιουσιακών στοιχείων.

(3) Δακτυλογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια.

(4) Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέως.

(5) Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις.

(6) Χειρίζεται τηλεφωνικό πίνακα και καταγράφει και διαβιβάζει μηνύματα.

(7) Παρέχει γενικής φύσεως πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες της Αρχής.

(8) Βοηθά στη διεξαγωγή αλληλογραφίας και σύνταξη εκθέσεων.

(9) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Αρχής.

(10) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό.

(11) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

Σημειώσεις:

1. Ανάλογα με τις ανάγκες της Αρχής, οι υπάλληλοι θα εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας της Αρχής, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό εργάσιμων ωρών την εβδομάδα.

2. Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύνανται να ανατεθούν σε αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

(1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(4) Οποιαδήποτε εμπειρία και ακαδημαϊκά προσόντα που σχετίζονται με τα καθήκοντα της θέσης, θα αποτελούν πλεονέκτημα.

 

Σημειώσεις:

1. Τα προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο (4) πιο πάνω θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της Αρχής.

2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

3. Οι διοριζόμενοι θα πρέπει να επιτύχουν σε ενδοϋπηρεσιακές εξετάσεις πάνω στο Νόμο και τους Κανονισμούς του “περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου” μέσα σε 4 χρόνια από το διορισμό τους.

4. Ανάλογα με τις ανάγκες της Αρχής, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

 

 

Έντυπο Αίτησης

 

 

 

Κύπρος, Λευκωσία