Το Τμήμα Ραδιοφωνικών και Μουσικών Προγραμμάτων του ΡΙΚ προκηρύσσει Διαγωνισμό Συγγραφής Κυπριώτικου Σκετς

Τομέας/Κατηγορία Εργασίας: Άλλα
Τύπος Απασχόλησης: Προσωρινή Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 ημέρες
Λήγει σε 2 μήνες
Αριθμός Αναφοράς: FJ91131

Περιγραφή Θέσης

ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΥΠΡΙΩΤΙΚΟΥ ΣΚΕΤΣ 2020

 

Το Τμήμα Ραδιοφωνικών και Μουσικών Προγραμμάτων του ΡΙΚ προκηρύσσει Διαγωνισμό Συγγραφής Κυπριώτικου Σκετς, που λήγει στις 31 Ιουλίου 2020.

Λεπτομέρειες για τους όρους, τις προϋποθέσεις και την όλη διαδικασία περιέχονται πιο κάτω:

 

Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.

2. Τα έργα που θα υποβληθούν πρέπει να είναι γραμμένα στην κυπριακή διάλεκτο, χωρίς αλλοιώσεις και ξενόφερτα στοιχεία.

3. Τα θέματα των έργων πρέπει να είναι παρμένα από τη ζωή στην ύπαιθρο (παλαιότερη και σύγχρονη), τις παραδόσεις, τα ήθη, έθιμα και την ιστορία της Κύπρου.

4. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων που πιθανόν να σχετίζονται με τη θεματολογία του έργου/σκετς θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και συναφή νομοθεσία όπως αυτή τροποποιείται από καιρού εις καιρόν.

5. Ο αριθμός των προσώπων του έργου να μην υπερβαίνει τα έξι (6). Στην αρχή του έργου να γίνεται σύντομη περιγραφή των χαρακτήρων (Επισύναψη 1).

6. Tα έργα πρέπει να έχουν διάρκεια 20-25 λεπτά.

7. Τα έργα δεν πρέπει να έχουν υποβληθεί σε άλλο Διαγωνισμό είτε του ΡΙΚ είτε οπουδήποτε αλλού, και να μην έχουν μεταδοθεί από το Ρ.Ι.Κ. ή από άλλο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό.

8. Κάθε συγγραφέας μπορεί να υποβάλει ένα μόνο έργο

9. Δεν θα γίνονται αποδεκτά έργα που θα έχουν συγγραφεί από περισσότερα από ένα άτομα.

 

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. Τα έργα θα πρέπει να υποβληθούν σε πέντε αντίγραφα και να είναι δακτυλογραφημένα σε περίπου 20 σελίδες (Α4), στη μία πλευρά του χαρτιού. Γραμματοσειρά και μέγεθος γραμμάτων ARIAL ή NEW ROMAN 14, με διάστημα γραμμών 1,5. (Επισύναψη 2).

2.  Τα έργα θα πρέπει να τοποθετηθούν σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη «Διαγωνισμός Συγγραφής Κυπριώτικου Σκετς». Έξω από τον φάκελο να αναγράφεται επίσης το ψευδώνυμο του συγγραφέα και ένας οποιοσδήποτε αριθμός της επιλογής του συμμετέχοντος. Τα ίδια αυτά στοιχεία (ψευδώνυμο και αριθμός) θα πρέπει να αναγράφονται και στην πρώτη σελίδα του έργου μαζί με τον τίτλο του έργου και πριν την περιγραφή των χαρακτήρων. (Επισύναψη 3).

3 Στον πιο πάνω φάκελο θα πρέπει να περιέχεται δεύτερος σφραγισμένος φάκελος με συμπληρωμένο το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης του συγγραφέα, που επισυνάπτεται (Επισύναψη 4). Ο φάκελος με την υπεύθυνη δήλωση θα ανοιχθεί μετά την αξιολόγηση των έργων από την κριτική επιτροπή.

4.   Ο φάκελος στον οποίο θα περιέχεται το έργο καθώς και ο δεύτερος σφραγισμένος φάκελος της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικώς, ως συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση:

Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου

Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ραδιοφωνικών & Μουσικών Προγραμμάτων

«Διαγωνισμός Συγγραφής Κυπριώτικου Σκετς»

Τ.Θ. 24824

1397

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

5.  Φάκελοι οι οποίοι δεν αποστέλλονται εντός του προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου θα αποκλείονται.

6.    Η ταχυδρομική σφραγίδα αποτελεί επίσημη ένδειξη της ημερομηνίας αποστολής.

7.   Στις μεμονωμένες περιπτώσεις παραλαβής φακέλων «με το χέρι», οι φάκελοι θα υπογράφονται από λειτουργό του Τμήματος Ραδιοφωνικών και Μουσικών Προγραμμάτων και θα σφραγίζονται με την ημερομηνία για επιβεβαίωση της εμπρόθεσμης παραλαβής τους. Αντίγραφο του φακέλου με τη σφραγίδα της ημερομηνίας παραλαβής, θα δίνεται στο άτομο που παρέδωσε το φάκελο. Οι δια χειρός φάκελοι θα πρέπει να παραδοθούν το αργότερο μέχρι τις 14.30 της τελευταίας ημέρας λήξης του Διαγωνισμού.

8.   Τελευταία ημερομηνία αποστολής των συμμετοχών και λήξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 31η Ιουλίου 2020.

9.   Κάθε εκπρόθεσμη συμμετοχή θα θεωρείται άκυρη.

10.  Το ΡΙΚ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη έγκαιρη παραλαβή των φακέλων συμμετοχής.

Γ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

1. Την κριτική επιτροπή αξιολόγησης των έργων θα απαρτίζουν:

•  Εκπρόσωπος ΡΙΚ (Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής)

•  Σκηνοθέτης ΡΙΚ

•  Εκπρόσωπος της Ένωσης Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου.

•  Εκπρόσωπος της Ένωσης Κυπρίων Ηθοποιών.

2. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής διορίζονται από τους φορείς εκπρόσωποι των οποίων συμμετέχουν στην επιτροπή.

3. Κριτήρια βαθμολόγησης των έργων:

•  Πρωτοτυπία

•  Ενδιαφέρον του θέματος

•  Επιδέξιος χειρισμός της γλώσσας

•  Ολοκληρωμένοι χαρακτήρες

•  Σωστή θεατρική γραφή

•  Κατά πόσον υπηρετεί το ραδιόφωνο ως μέσον

4. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι τελεσίδικη.

5. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου είναι νικώσα.

Δ. ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

1. Μετά από την αξιολόγηση των έργων θα δοθούν τα εξής βραβεία:

 

Πρώτο βραβείο1000
Δεύτερο βραβείο750
Τρίτο βραβείο600

 

2. Τα έργα που θα βραβευθούν θα μεταδοθούν από το Α’ Πρόγραμμα Ραδιοφώνου του ΡΙΚ, χωρίς άλλη αμοιβή του συγγραφέα. Θα μεταδοθούν επίσης όσα άλλα έργα κριθούν κατάλληλα για μετάδοση και στη περίπτωση αυτή οι συγγραφείς θα αμειφθούν με το ποσό των €250.

3. Το ΡΙΚ διατηρεί το δικαίωμα να μεταδώσει ή/και προβάλει τόσο τα έργα που βραβεύτηκαν όσο και οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα έργα που θα κρίνει κατάλληλα, από όλα τα μέσα που διαθέτει, χωρίς οποιοδήποτε τοπικό, χρονικό, αριθμητικό ή άλλο περιορισμό.

4. Σε περίπτωση επανάληψης καταβάλλονται πνευματικά δικαιώματα στον συγγραφέα, της τάξεως του 10% επί του ποσού των €250.

5. Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου έχει το δικαίωμα να επιτρέψει στο Θεατρικό Όμιλο ΡΙΚ να ανεβάζει επί σκηνής, όσες φορές επιθυμεί οποιοδήποτε από τα έργα του διαγωνισμού βραβευτούν ή/και κριθούν κατάλληλα. Για τις συγκεκριμένες παραστάσεις του Θεατρικού Ομίλου δεν θα καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή στον συγγραφέα.

6. Για τη μετάδοση/προβολή των έργων, ενδέχεται να υπάρξουν οι αναγκαίες κατά την κρίση του ΡΙΚ προσαρμογές, μετά από σχετική ενημέρωση του συγγραφέα του έργου.

7. Όσα έργα δεν κριθούν κατάλληλα θα είναι στη διάθεση των συγγραφέων για παραλαβή εντός (3) τριών μηνών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Μετά την παρέλευση των τριών (3) μηνών θα καταστρέφονται.

Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Το ΡΙΚ έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του και για οποιοδήποτε λόγο, να αναβάλει ή ακυρώσει τον διαγωνισμό συγγραφής κυπριώτικου σκετς σε οποιοδήποτε στάδιο και οι συμμετέχοντες ουδεμία αξίωση έχουν για το λόγο αυτό.

2. Το ΡΙΚ διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει οποτεδήποτε πριν την λήξη του Διαγωνισμού σε κατά την κρίση του τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις όρων του Διαγωνισμού χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των συμμετεχόντων.

3. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε ασάφεια στους όρους του Διαγωνισμού ή που εντοπισθεί κενό, την αποκλειστική ευθύνη για την ερμηνεία των όρων, έχει το ΡΙΚ.

4. Οι βραβευθέντες θα ενημερωθούν μέσω τηλεφώνου/ή και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει. Τα ονόματα τους καθώς και τα χρηματικά βραβεία που θα τους απονεμηθούν θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Ρικ, στον τύπο, σε εκπομπές του ΡΙΚ, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όπου αλλού κριθεί σκόπιμο εκ μέρους του ΡΙΚ.

5. Η απονομή των βραβείων αναμένεται να γίνει στη διάρκεια τελετής βράβευσης που θα οργανωθεί από το ΡΙΚ .

6. Μη συμμόρφωση με οποιοδήποτε από τους πιο πάνω όρους εκ μέρους οποιουδήποτε από τους συμμετέχοντες, δίνει την δυνατότητα στο ΡΙΚ να προχωρήσει με αποκλεισμό της συγκεκριμένης συμμετοχής από το διαγωνισμό.

7. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ραδιοφωνικών και Μουσικών Προγραμμάτων στα τηλέφωνα 22862046 και 22862081 από τις 8:30 μέχρι τις 15:00 από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.

8. Η προκήρυξη και οι κανονισμοί του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΡΙΚ www.riknews.com.cy. Στην ίδια ιστοσελίδα θα αναρτάται και οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση ή τυχόν τροποποίηση αφορά την διαδικασία/ όρους. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων η παρακολούθηση τυχόν αλλαγών.

9.  Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη στρατηγική συνεργασία της Χαραλαμπίδης Κρίστης.

 

Κατεβάστε εδώ την ανακοίνωση, Λεπτομέρειες για τους όρους, τις προϋποθέσεις και την όλη διαδικασία

 

Κύπρος, Λευκωσία