ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τομέας/Κατηγορία Εργασίας: Άλλα, Κυβερνητικές, Μηχανολόγοι Μηχανικοί
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Λάρνακα Λάρνακα Λάρνακα Λάρνακα , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Δημοσιεύτηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 3 εβδομάδες
Αριθμός Αναφοράς: FJ21213

Περιγραφή Θέσης

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας κενής θέσης Προϊστάμενου Τεχνικών Υπηρεσιών (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Ο μισθός της θέσης είναι Α13 (επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις): €53.248, 55.350, 57.453, 59.555, 61.657, 63.760, 65.862, 67.964, 70.067. Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε εγκεκριμένες αυξήσεις και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

 

2. Καθήκοντα και Ευθύνες:

(1) Υπεύθυνος για:

(α) Την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Συμβουλίου’

(β) τη διεξαγωγή ερευνών και ετοιμασία μελετών αναφορικά με τις τεχνικές εργασίες του Συμβουλίου, καθώς και την υποβολή σχετικών εκθέσεων και εισηγήσεων για βελτίωση των εργασιών του.

(2) Εποπτεύει, ελέγχει και καθοδηγεί το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας και μεριμνά για την εκπαίδευση και επιμόρφωση τούτου.

(3) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

3. Απαιτούμενα Προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε κλάδο Μηχανικής Επιστήμης.

(Σημ.: Ο όρος «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(2) Εγγραφή ως μέλους του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), στον οικείο κλάδο Μηχανικής Επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

(3) Οκταετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση στη μελέτη και εκτέλεση έργων Μηχανικής Επιστήμης, κατά προτίμηση συναφών με υδατικά έργα, από την οποία τριετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.

(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Σημ.: Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» τον οποίο εφαρμόζει το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

(5) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

 

4. Προσόντα για διορισμό:

(1) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου, το Συμβούλιο μπορεί σε ειδική περίπτωση να προβεί στο διορισμό με σύμβαση με ορισμένη χρονική διάρκεια προσώπου το οποίο δεν είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους και εφόσον η ειδική αυτή περίπτωση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από το υφιστάμενο προσωπικό.

(2) Σύμφωνα με τον Κανονισμό 10(1)(β) των περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1996 έως 2011, κανένα πρόσωπο δε διορίζεται στην υπηρεσία του Συμβουλίου, εκτός αν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

 

5. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Συμβουλίου, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Συμβουλίου στην οδό Α. Κοραή 12, 6010 Λάρνακα ή από την Ιστοσελίδα του Συμβουλίου (www.lwb.org.cy) και να παραδοθούν στη Γραμματεία του Συμβουλίου στην πιο πάνω διεύθυνση ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 7 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00 μ. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί που απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.).

 

Κατεβάστε το έντυπο αιτήσεων από εδώ

Λάρνακα Λάρνακα Λάρνακα Λάρνακα , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος