Terms & Conditions

Το FindJobsinCyprus σας καλωσορίζει στον ιστότοπό της.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτήν την σελίδα. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ του FindJobsinCyprus και του χρήστη/επισκέπτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) όσον αφορά στον παρόντα ιστότοπο.

Αν είστε υποψήφιος εργαζόμενος, τότε οι όροι και οι προϋποθέσεις ή τα εκθέματα που απευθύνονται στους εργοδότες δεν απευθύνονται σε σας.

Οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπού μας τεκμαίρεται τη συναίνεση και αποδοχή σας προς τους κάτωθι αναλυτικά αναφερόμενους Όρους και Προϋποθέσεις συμπεριλαμβανομένης και της Πολιτικής Απορρήτου καθώς και προς οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις αυτών στις οποίες τυχόν προβούμε στα πλαίσια πάντοτε της νομιμότητας, της καλή πιστής και των συναλλακτικών ηθών. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών που παρέχει το FindJobsinCyprus καθώς και οποιεσδήποτε νέες θελήσει να συμπεριλάβει στον ιστότοπό του. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση του παρόντος ιστότοπου αποτελεί η δέσμευση εκ μέρους του χρήστη/επισκέπτη ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί αυτός για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό.

Σε περίπτωση αντιρρήσεων του χρήστη/επισκέπτη με οποιοδήποτε σημείο/α του ιστότοπου παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση αυτού, ενθαρρύνεται δε, όπως επικοινωνήσει μαζί μας προκειμένου να μας γνωστοποιήσει τις ενστάσεις του προκειμένου να εκτιμηθούν από την ιστοσελίδα μας.

Η παραμονή του χρήστη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

1. ΣΚΟΠΌΣ

Σκοπός της ιστοσελίδας FindJobsinCyprus.com είναι να αποτελέσει σημείο συνάντησης αναγκών που αφορούν εργασία στην Κύπρο, την Ε.Ε. και την αλλοδαπή. Κάθε είδους επικοινωνία που αναπτύσσεται μέσω ή εξαιτίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας πρέπει να κινείται στο πλαίσιο αυτό.

Ιστοσελίδα του FindJobsinCyprus ή αλλιώς ‘η Ιστοσελίδα’ είναι www.FindJobsinCyprus.com και συμπεριλαμβάνει το Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες.

‘Περιεχόμενο’ είναι όλα τα Κείμενα, τα Γραφικά, ο Σχεδιασμός και ο Προγραμματισμός που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα.

‘Σχεδιασμός’ είναι οι χρωματικοί συνδυασμοί και η σελιδοποίηση της Ιστοσελίδας. ‘Προγραμματισμός’ είναι ο κωδικός χρήστη (HTML, JavaScript, etc.) και ο κωδικός του διακομιστή που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα.

‘Έγγραφο’, είναι οποιοδήποτε υλικό που τοποθετεί οποιοσδήποτε Χρήστης στην Ιστοσελίδα. Συμπεριλαμβάνονται λεπτομέρειες για τις θέσεις εργασίας ή Βιογραφικού.

‘Εργοδότης’ είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα να ενημερώσει για τυχόν θέσεις εργασίας ή για οποιοδήποτε λόγο σχετίζεται με την εύρεση εργαζομένων.

‘Γραφικά’ είναι όλα τα λογότυπα, κουμπιά και όλα τα υπόλοιπα γραφικά στοιχεία της Ιστοσελίδας.

‘Υποψήφιος Εργαζόμενος’, είναι ο χρήστης που έχει δικαίωμα πρόσβασης στην Ιστοσελίδα για να αναζητήσει εργασία.

‘Υπηρεσίες’, είναι όλες οι υπηρεσίες που παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας findjobsincyprus.com ή οι αντιπρόσωποι της.

‘Κείμενο’ είναι όλα τα κείμενα που βρίσκονται στην κάθε σελίδα, είτε είναι κείμενο της σύνταξης, προσανατολιστικό ή εκπαιδευτικό.

‘Χρήστης’ είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας.

‘Εσείς’ και ‘εσύ’ είναι το φυσικό πρόσωπο (ή το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργείτε) το οποίο συμφωνεί με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες στον ιστότοπο έχουν καθαρά ενημερωτικό ή/και διαφημιστικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτάσεις, συμβουλές ή υποδείξεις προς τον χρήστη/επισκέπτη.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου είναι διαθέσιμη μόνο για ενήλικους που ενεργούν για τον εαυτό τους ή ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιριών, με σκοπό την αναζήτηση θέσης εργασίας ή προσωπικού. Δεσμευτική προϋπόθεση θεωρείται ο χρήστης να χρησιμοποιεί το πληροφοριακό υλικό σύννομα, με τρόπο που δεν παραβιάζει  κανέναν όρο της παρούσας σύμβασης και χρησιμοποιείται για ιδιωτική και μόνον χρήση.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο χρήστης συναινεί ότι θα κάνει χρήση της ιστοσελίδας με τρόπο που δεν προξενεί βλάβη και δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλου χρήστη ή τρίτου, ότι δεν θα χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα για να αποκτήσει, αλλοιώσει ή διαδώσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρήστη ή τρίτου και δεν θα θέσει σε  κίνδυνο την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Απαγορεύεται η αντιγραφή μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας. Η χρήση της θα πρέπει  να γίνεται με τρόπο σύννομο, καλόπιστο και στα πλαίσια της συμφωνημένης χρήσης μεταξύ της ιστοσελίδας και του χρήστη η οποία εξειδικεύεται στους παρόντες όρους και στους όρους Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών.

Κάθε χρήση των υπηρεσιών του findjobsincyprus.com, πρόσβαση στις πληροφορίες, στις σελίδες του ιστότοπου, χρήση των πόρων και διευθύνσεων επικοινωνίας, χρήση φόρμας, πάτημα κουμπιού με την ένδειξη “υποβολή αίτησης”, “υποβολή” και επικοινωνία μέσω e-mail, fax, ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των αναφερομένων στην παρούσα όρων.

Συμφωνείτε ότι είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε Εγγράφου που τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα και για οποιοδήποτε συνέπεια που τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του Εγγράφου.

3. ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

Ειδικά για τους χρήστες/συνδρομητές που έχουν πρόσβαση στην Βάση Δεδομένων Βιογραφικών η ιστοσελίδα φροντίζει για την απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε αυτή με τη χρήση του εμπιστευτικού τους κωδικού στα πλαίσια πάντα της σύννομης και συμφωνημένης χρήσης. Ειδικότερα φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργίας της, τη συντήρηση της βάσης, τη διόρθωση λαθών, την ορθή διαβίβαση των δεδομένων, τον εμπλουτισμό και την ανανέωσή της. Στα πλαίσια των διατάξεων περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, από τις οποίες προστατεύεται η βάση και του δικαιώματος ειδικής φύσεως οι χρήστες/συνδρομητές δεν επιτρέπεται να αποκαλύψουν τον εμπιστευτικό κωδικό πρόσβασης ούτε να παραχωρήσουν το δικαίωμα χρήσης που απολαμβάνουν δωρεάν ή έναντι ανταλλάγματος σε τρίτο. Το δικαίωμα πρόσβασης στη βάση δεδομένων βιογραφικών πηγάζει από Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών και έχει αποκλειστικό προορισμό την ικανοποίηση των αυστηρώς ιδιωτικών αναγκών ή αναγκών της ιστοσελίδας, του αντισυμβαλλόμενου χρήστη/συνδρομητή.

Απαγορεύεται η εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους της Βάσης Δεδομένων Βιογραφικών καθώς και οποιαδήποτε άλλη πράξη εκμετάλλευσης της βάσης που θίγει τα δικαιώματα του κατασκευαστή αυτής. “Εξαγωγή” θεωρείται η μόνιμη ή προσωρινή μεταφορά του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων σε άλλο υλικό φορέα με οποιοδήποτε μέσο ή με οποιαδήποτε μορφή και  “επαναχρησιμοποίηση” νοείται η πάσης μορφής διάθεση στο κοινό του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων με διανομή αντιγράφων, εκμίσθωση, μετάδοση με άμεση επικοινωνία ή με άλλες μορφές. Επίσης δεν επιτρέπεται η επανειλημμένη και συστηματική εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση ακόμα και επουσιωδών μερών του περιεχομένου της βάσης δεδομένων βιογραφικών, εφόσον η χρήση αυτή γίνεται με τρόπο που θίγει τα νόμιμα συμφέροντα του ιδιοκτήτη – κατασκευαστή της βάσης.

Ο χρήστης με τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών αποκτά απλώς δικαίωμα χρήσης της βάσης, δεν συνομολογείται άδεια ή σύμβαση εκμετάλλευσης αυτής. Επιτρέπεται να εκτυπώνει ή αποθηκεύει τα αποτελέσματα της αναζήτηση στον προσωπικό του υπολογιστή καθώς και να δημιουργεί ένα περιορισμένο αριθμό αντιγράφων της βάσης για τις εσωτερικές ανάγκες της επιχείρησής του.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Απαγορεύεται ρητώς η μετάδοση, διανομή, διάδοση, τοποθέτηση, παρουσίαση, «φόρτωση» (upload) κλπ, αναρτήσεων στην ιστοσελίδα findjobsincyprus.com με περιεχόμενο κακόβουλο, υβριστικό, προσβλητικό, πορνογραφικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, άσεμνο και εν γένει υλικό που θίγει τα εκ της κείμενης νομοθεσίας προβλεπόμενα δικαιώματα του καταναλωτικού κοινού, των λοιπών χρηστών και του παρόντος ιστότοπου και ιδίως αυτά που αφορούν στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τιμής και υπόληψης, της ιδιωτικής ζωής, της ανηλικότητας και της επαγγελματικής φήμης.

Δεν είναι επιθυμητές από οποιαδήποτε πλευρά, έγγραφες τοποθετήσεις που να αφορούν σε θρησκευτικά, εθνικά, προσωπικά χαρακτηριστικά, πολιτικές απόψεις, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις ή γενικότερα στοιχεία που προσβάλουν ή παραβιάζουν την προσωπικότητα των υποψηφίων ή τη φήμη των επιχειρήσεων.

Απαγορεύεται ρητώς κάθε ενέργεια του χρήστη που αποσκοπεί στην απειλή, ή παρενόχληση τρίτων, δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων και στοιχείων τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων και εν γένει η χρήση του ιστότοπου για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί.

Η πρόσβαση όλων των χρηστών στις υπηρεσίες μας γίνεται με δική τους ευθύνη και υποχρεούνται να έχουν πρόσβαση με χαρακτήρα καλόπιστο. Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών για σκοπούς άλλους από τους δηλωμένους, πρόσβαση σε πληροφορίες με χαρακτήρα μη δημόσιο, απόπειρα αλλοίωσης πληροφοριών, μη εξουσιοδοτημένος έλεγχος του συστήματος, άσκοπη επιβάρυνση των πόρων, παρενόχληση άλλων χρηστών ή άλλη ενέργεια που στρέφεται κατά του findjobsincyprus με ή χωρίς χρήση ειδικών μέσων, θα εκλαμβάνεται ως παραβίαση απορρήτου της επικοινωνίας ή/και των συναλλαγών και θα επιδιώκεται δικαστική δίωξη κάθε εμπλεκόμενου παραβάτη.

5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι υπηρεσίες που παρέχει η ιστοσελίδα findjobsincyprus.com περιορίζονται στα περιγραφόμενα ή αναφερόμενα σε αυτήν. Η ιστοσελίδα δεν αναλαμβάνει καμία οικονομική ή άλλη υποχρέωση προς τρίτους, που απαιτείται για χρήση των υπηρεσιών του ή την πρόσβαση σε αυτές.

Τις ανωτέρω υπηρεσίες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν όλες οι εταιρείες επιλογής προσωπικού όπως και οργανισμοί ή φορείς που υποστηρίζουν αφιλοκερδώς όσους αναζητούν εργασία στην Κύπρο.

Όλοι οι χρήστες/επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν ελεύθερα στον ιστότοπο του findjobsincyprus.com υπό τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, να ενημερωθούν για αγγελίες αναζήτησης εργασίας, αναζήτησης προσωπικού εργασίας, εθελοντισμό, διαφημίσεις και για οποιαδήποτε υπηρεσία προσφέρει η ιστοσελίδα μας.

Οι υπηρεσίες προς τους απλούς περιηγητές και υποψήφιους για εργασία παρέχονται χωρίς χρέωση. O χρήστης επιτρέπεται χωρίς χρέωση να τοποθετήσει δωρεάν το βιογραφικό τους στην ιστοσελίδα.

Υπηρεσίες οι οποίες υπόκεινται σε χρέωση και που παρέχει ο ιστότοπος  περιγράφονται στους αντίστοιχους πίνακες χρεώσεων και αποτελούν, συμπεριλαμβανομένων και των υπολοίπων όρων, προϊόν συμφωνίας των μερών, δηλαδή της ιστοσελίδας μας και του εκάστοτε πελάτη φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Αναπόσπαστο κομμάτι της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών αποτελεί και η παρούσα Σύμβαση Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης του ιστότοπου.

Είναι αναπόσπαστο δικαίωμα του findjobsincyprus.com να υλοποιεί  αλλαγές στις χρεώσεις .

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η ιστοσελίδα δικαιούται να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει κωδικό ή να τερματίσει την παροχή υπηρεσιών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του ιστότοπου ή της βάσης δεδομένων βιογραφικών σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης ή του νόμου.

Ο χρήστης συμφωνεί πως είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιουδήποτε εγγράφου τοποθετεί στην ιστοσελίδα και για οποιαδήποτε συνέπεια, βλάβη, ζημία τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση του εγγράφου αυτού στην ιστοσελίδα, σε άλλους χρήστες ή σε τρίτους.

Τόσο η αποστολή όσο και το περιεχόμενο των βιογραφικών σημειωμάτων αποτελεί ευθύνη των χρηστών – υποψήφιων εργαζομένων. Οι χρήστες δεν ενθαρρύνονται σε καμία περίπτωση να συμπεριλάβουν στα βιογραφικά τους σημειώματα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Στην περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε θέμα τυχόν προκύψει αναφορικά με τις πληροφορίες τις οποίες διέθεσαν οι ίδιοι.

Οι εταιρείες/επιχειρήσεις που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας εκχωρούν στην ιστοσελίδα μας το δικαίωμα χρήσης του ονόματος και του λογότυπού τους για την εξυπηρέτηση των αναγκών προσέλκυσης υποψηφίων και προώθησης των υπηρεσιών του. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση εκ μέρους των χρηστών οποιουδήποτε ονόματος ή λογοτύπου εμφανίζεται στον ιστότοπο χωρίς προηγούμενη συναίνεση της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων αυτών.

Έκτος από τα Έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί από κάποιο Χρήστη, η Ιστοσελίδα και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων επί της Ιστοσελίδας, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του findjobsincyprus, ή των νομίμων αδειούχων τους. Με την επιφύλαξη της περιορισμένης άδειας που σας έχει κατά ρητό τρόπο δοθεί σύμφωνα με αυτούς τους όρους, το findjobsincyprus διατηρεί για τον εαυτό του και τους κατόχους αδειών, όλα τα άλλα δικαιώματα.

7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ιστοσελίδα μας με διαρκείς ελέγχους από τους τεχνικούς μας επιμελείται  προκειμένου να διασφαλίζει την ασφαλή και ακώλυτη χρήση της ιστοσελίδας για τους χρήστες της, απαλλαγμένη από πιθανό κακόβουλο λογισμικό (π.χ. ιούς)  και από πιθανή αυθαίρετη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες χρηστών. Επειδή δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας, η ιστοσελίδα δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι προσπάθειες της κάθε φορά θα είναι απόλυτα επιτυχείς, όσον αφορά τον ιστότοτό της και τον πάροχο φιλοξενίας αυτού. Συναφώς δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να δημιουργηθεί σε χρήστη ως αποτέλεσμα των ανεπιτυχών προσπαθειών της και επισημαίνεται ότι ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματος του.

8. ΕΥΘΥΝΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στον ιστότοπό μας περιλαμβάνονται πληροφορίες, των οποίων η ιστοσελίδα μας δεν είναι υπεύθυνη να ελέγχει τη βασιμότητα και διαθεσιμότητα αυτών. Συνέπεια αυτού είναι ότι η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για αναληθείς πληροφορίες που τυχόν περιληφθούν στην ιστοσελίδα της και ο χρήστης προτρέπεται να ελέγχει ο ίδιος τις πληροφορίες και τη χρήση τους.

Αν πληροφορηθεί το findjobsincyprus.com από Χρήστη ότι κάποιο Έγγραφο ή κάποια ενέργεια φέρεται να μην συνάδει με τους όρους της Σύμβασης, τότε το findjobsincyprus δύναται να ερευνήσει την καταγγελία και να αποφασίσει με καλή πίστη και στην απόλυτη διακριτική της ευχέρεια αν θα πρέπει να λάβει μέτρα εναντίον του Χρήστη ή σχετικά με το Έγγραφο που έχει τοποθετηθεί στην Ιστοσελίδα.

Τίποτα στην Ιστοσελίδα δεν θα θεωρηθεί έγκριση, δήλωση ή εγγύηση προς οποιονδήποτε Χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο, είτε σχετικά με την Ιστοσελίδα είτε με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, προσλήψεις, προϋπηρεσία, απασχόληση ή μεθόδους προσλήψεων, κτλ. 

Το findjobsincyprus δεν είναι γραφείο ανεύρεσης εργασίας ούτε γραφείο για την πρόσληψη εργαζομένων. Δεν μπορεί να εγγυηθεί πως η χρήση της Ιστοσελίδας θα οδηγήσει στην πρόσληψη ενός Υποψήφιου Εργαζομένου ούτε πως θα συμπληρωθεί μια κενή θέση εργασίας. Το findjobsincyprus δεν ευθύνεται για τις αποφάσεις εργασίας οποιοδήποτε Χρήστη και ούτε για τον λόγο ή τρόπο που λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις.

9. ΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχει η ιστοσελίδα μας ο παρόν δικτυακός τόπος είναι πιθανό  να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» ή μέσα από τις αναρτημένες διαφημίσεις ή διαφημιστικά banner σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν πλήρη ευθύνη για το σύννομο, την ασφάλεια και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων αυτών. Οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και η ιστοσελίδα μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε προκύψει  από τη χρήση τους. Επιπλέον οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων ρητώς αναγνωρισμένα (πνευματικά και άλλα) για τα οποία οι τρίτοι φέρουν αποκλειστική ευθύνη για την προστασία τους, το σύνολο του υλικού που περιέχεται κάθε φορά στον παρόντα ιστότοπο συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά του περιεχομένου, του σχεδιασμού, της διάταξης, των κείμενων, των σημάτων, του λογισμικού, των δεδομένων, των προγραμμάτων, των απεικονίσεων, των κειμένων, των γραφικών, των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει κάθε είδους αρχείου καθώς και των διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, εμπορικών επωνυμιών και σημάτων, ανήκει στην αποκλειστική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας μας και προστατεύεται από την Κυπριακή, Κοινοτική και διεθνή νομοθεσία. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης ή να μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τους χρήστες εκτός εάν έχει προηγηθεί παροχή γραπτής άδειας της ιστοσελίδας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση εκ μέρους των χρηστών οποιουδήποτε ονόματος ή λογοτύπου τρίτου που εμφανίζεται στον ιστότοπο χωρίς προηγούμενη συναίνεση της ιστοσελίδας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων αυτών.

11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στα πλαίσια επιτέλεσης του σκοπού της η ιστοσελίδα γνωστοποιεί δια της παρούσας σύμβασης και διά της σελίδας με την πολιτική απορρήτου που διαθέτει η ιστοσελίδα και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύμβασης αυτής πως συλλέγει προσωπικά δεδομένα του χρήστη.

Ο χρήστης συναινεί ότι η ιστοσελίδα δύναται να τηρεί και να επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά πάντα με γνώμονα την προστασία του με τρόπο νόμιμο και στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, για τους σκοπούς τους οποίους τα υπέβαλλε αυτός στο findjobsincyprus.com καθώς και με τα αναφερόμενα στην πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας μας.

12. ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ιστοσελίδα μας δύναται να τροποποιεί, αναστέλλει ή διακόπτει μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών και των προϋποθέσεων χρήσης χωρίς προειδοποίηση, εφόσον κρίνει ότι ο χρήστης/επισκέπτης παραβίασε κάποιον όρο της παρούσας σύμβασης ή  διάταξης νόμου και η ευθύνη της εξαντλείται στην επιστροφή των μη χρησιμοποιημένων και προπληρωμένων υπηρεσιών.

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμά της να διακόψει την πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων ή να προβεί σε μονομερή λύση της Σύμβασης Υπηρεσιών με καταγγελία της οποίας (Σύμβασης Υπηρεσιών)  αναπόσπαστο κομμάτι αποτελεί και η παρούσα σύμβαση με τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης, σε περίπτωση μη εξόφλησης ληξιπρόθεσμης οφειλής μέσα σε ορισμένη προθεσμία που θα αναφέρεται στη Σύμβαση Υπηρεσιών.

13. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης συμφωνεί ότι σε περίπτωση που ενέργεια του προκαλέσει βλάβη στην ιστοσελίδα μας με οποιονδήποτε τρόπο αυτός ευθύνεται για να την αποζημιώσει καθώς και ότι θα παρεμβαίνει υπέρ της ιστοσελίδας ή κατά οποιασδήποτε αξίωσης εγερθεί εναντίον της, συμπεριλαμβανομένης της δικηγορικής αμοιβής και τυχόν εξόδων που προκύψουν από την ανωτέρω παράνομη ή αντισυμβατική ενέργειά του.

Στην περίπτωση που χρήστης/επισκέπτης των Υπηρεσιών της ιστοσελίδας ή της Βάσης Δεδομένων Βιογραφικών είναι εκπρόσωπος κάποιας επιχείρησης τεκμαίρεται ότι η επιχείρηση συναινεί στους παρόντες όρους συνεπώς καθίσταται υπεύθυνη να αποζημιώσει την ιστοσελίδα μας και τους εργαζόμενους σε αυτήν για οποιασδήποτε αξίωση προκύψει από τη χρήση των Υπηρεσιών ή την παραβίαση συμβατικών όρων, συμπεριλαμβανομένης της δικηγορικής αμοιβής και των εξόδων που πιθανόν προκύψουν από την ανωτέρω αναφερόμενη συμπεριφορά.

Ο χρήστης συνομολογεί σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους και το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση της ιστοσελίδας, ότι θα αποζημιώσει την ιστοσελίδα για κάθε θετική ή και αποθετική ζημία τυχόν υποστεί από παράνομη ή αντισυμβατική ενέργειά του καθώς και από έγγραφο το οποίο τοποθέτησε αυτός στην ιστοσελίδα.

Το findjobsincyprus δεν θα ευθύνεται έναντι στον Χρήστη για οποιαδήποτε οικονομική απώλεια, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια ή μείωση πελατείας ή οτιδήποτε άλλο, σε κάθε περίπτωση είτε άμεση, έμμεση ή αποθετική, είτε αξιώσεις για αποθετική ζημία κάθε είδους (όπως και να προκύπτει).

14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η  χρήση του ιστότοπου διέπεται από τις διατάξεις του Κυπριακού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, οι οποίες λειτουργούν δεσμευτικά για τον χρήστη/επισκέπτη, καθώς και για την ιστοσελίδα μας, ο οποίος οφείλει να σέβεται τους νόμους και τους κανόνες δικαίου που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων, τις διατάξεις περί προσβολής της προσωπικότητας και περί προστασίας του καταναλωτή καθώς και πληθώρα άλλων διατάξεων που διέπουν τη χρήση και λειτουργία των ιστότοπων. Από τις ανωτέρω διατάξεις διέπεται και η παρούσα σύμβαση καθώς και οι επιμέρους Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών οι οποίες έχουν συναφθεί με πελάτες της ιστοσελίδας – εργοδότες. Η ιστοσελίδα μας σέβεται το σύνολο των ανωτέρω κανόνων δικαίου της Κυπριακής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς έννομης τάξης καθώς και το δικαίωμα του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού και πληροφοριακής αυτοδιάθεσης του χρήστη στα πλαίσια που ορίζει το Σύνταγμα της Κύπρου.

Οποιαδήποτε διάταξη εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών.