Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου

Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου

Πληροφορίες Εταιρείας

Το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων συστάθηκε μετά τη ψήφιση του Περί Εγγραφής Ψυχολόγων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2009, αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, είναι επταμελές και διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για τριετή θητεία. Βάσει του άρθρου 4 εδάφιο 3 τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγουν έναν από αυτούς ως τον Πρόεδρό του.

 

Προ της ψήφισης του Τροποιητικού νόμου του 2009, με βάση τον Τοποποιητικό Νόμο του 2004, το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων ονομαζόταν Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων, είχε διοριστεί στις 28/12/2004 και απαρτιζόταν από τρεις ψυχολόγους οι οποίοι εργάζονταν στη δημόσια υπηρεσία και τέσσερις ιδιώτες. Το Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων διέκοψε τη λειτουργία του περί τα μέσα του 2007 και μέχρι και το διορισμό του νυν Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων το Σεπτέμβριο του 2010 διαμεσολάβησε κενό 3 ετών, περίοδος κατά την οποία δεν εξετάζονταν αιτήσεις για απόκτηση άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος του ψυχολόγου.

 

Σήμερα το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων απαρτίζεται από τρια πρόσωπα που εργάζονται στη Δημόσια Υπηρεσία, δυο πρόσωπα που υποδείχθηκαν από το Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου και δυο πρόσωπα που υποδειχθηκαν από τον Παγκύπριο Σύλλογο Ψυχολόγων. Όλα τα πρόσωπα κατά τον χρόνο διορισμού τους ήταν κάτοχοι άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος όπως προνοεί ο νόμος.